Kapadvies Parklaan 54 en 54a

Resultaat: Positief mits
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Kapadvies Parklaan 54 en 54a

Aanleiding

De eigenaar van de percelen wil de tuin in oude glorie herstellen.  De tuin is gelegen in ‘Villawijk Tongelre’, een beschermd stadsgezicht. De wijk wordt gekenmerkt door het open karakter van de tuinen in een parkachtige omgeving (ex. Artikel 35 monumentenwet 1988 ‘villapark Tongelre’).

Naar aanleiding van een rondgang op 3-07-2023 is een informeel advies gegeven inzake de omgevingsvergunning Parklaan, afgestemd tussen Gemeente Eindhoven en Trefpunt Groen Eindhoven (TGE). De nog staande bomen na de onvergunde eerste kapronde zijn beoordeeld met onder meer medewerkers van de gemeente, Tom van Duuren en ondergetekende. Er is uitgebreid gesproken en er zijn afwegingen gemaakt welke bomen uiteindelijk behouden blijven, welke wijken en hoe de invulling van de tuin eruit gaat zien.

Uiteindelijk betreft het de kap van 22 bomen (in plaats van de initieel nog voorziene 42 stuks te kappen na de onvergunde eerste kapronde) voor de tuinrenovatie van Parklaan 54 en 54A en is het compensatieplan herzien. Van deze 22 bomen zijn er 15 stuks aangemerkt als kap met rode reden, deze worden gecompenseerd. Er zijn 7 bomen met een levensverwachting van minder dan 5 jaar of dood. Deze bomen worden aangemerkt als kap met groene reden en zijn vergunningsvrij.

Dit advies betreft naast de hierboven genoemde 15 ‘rode’ bomen ook de compensatie voor 31 onvergund gekapte bomen. Voor die onvergunde kap is ook een voorstel gedaan. Dit advies gaat dus in op het compensatieplan voor de onvergunde kap en de kap die nog moet plaatsvinden.

De compensatielijst bevat veel uitheemse bomen, en die hebben weinig waarde voor de biodiversiteit. Daarnaast ontbreekt een plan voor de ondergroei. De ondergroei ten behoeve van de bomen mag meegenomen worden als compensatie. Ook hier kan ten behoeve van de bomen en ten behoeve van de biodiversiteitswaarde een heesterlaag worden toegepast, en meer inheemse soorten.

Naar aanleiding van deze informatie heeft de eigenaar op 13 september 2023 een nieuwe, formele aanvraag ingediend.

 

Afweging

Hoogte vervangingskosten nog te kappen bomen

15 bomen worden gekapt met een ‘rode reden’ en worden derhalve gecompenseerd. Om de hoogte van het compensatiebedrag voor fysieke en financiële compensatie te bepalen wordt de  monetaire waarde van de houtopstand als uitgangspunt genomen.

De vervangingskosten van de nog te kappen bomen bedraagt exclusief btw:

€ 57.461,25

Hoogte vervangingskosten reeds gekapte bomen

In een eerder traject zijn op hetzelfde perceel 31 bomen onvergund gekapt. Voor de gemeente heeft Schreppers Bos- en Natuurbeheer een taxatierapport opgesteld onder de vermelding; 2023_16608.

De vervangingskosten van de reeds gekapte bomen bedraagt exclusief btw:

€ 144.755,-

Totaalbedrag vervangingskosten

De kosten voor de herplant of het te storten bedrag in het Bomencompensatiefonds moeten ten minste gelijk zijn aan de (monetaire) waarde van de te kappen bomen. Uitgangspunt is dus gelijkwaardige compensatie.

De totale kosten van de te compenseren bomen bedraagt exclusief btw:

€ 202.216,25

De opdrachtgever heeft gekozen voor de herplant van bomen op hetzelfde perceel. Daarmee wil zij de kap van de bomen zoveel mogelijk fysiek compenseren met hoogwaardige aanplant. Er is een compensatieplan uitgewerkt. Daarbij zijn de eerdere opmerkingen met betrekking tot meer ondergroei en meer inheemse variatie goed verwerkt.

De compensatiebedragen bestaan uit de aanschafwaarde voor de bomen, kosten voor het lossen en aanplanten met een mobiele kraan/rupskraan, grondverbetering/bomengrond t.b.v. nieuw aan te planten bomen, bemesten van de grond met DCM Mix 2 & Terra fertiel (spoorelementen goede schimmels), het leveren van boomverankering incl. drainageslang en gietrand, deeltransport incl. laden/lossen, aanplantkosten hovenier en 3 jaar onderhoud incl. bemesting en het voorzien van water.

 

Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor de nieuw aan te leggen tuin, is naast de compensatie voor de te kappen bomen om de tuin in oude glorie te herstellen en te voldoen aan de eisen t.b.v. het beschermd stadsgezicht.

De eigenaren beloven zorg te zullen dragen dat rond alle bomen die op het perceel staan zorgvuldig gewerkt wordt. Deze bomen zullen waar mogelijk voorzien worden van aan elkaar vastgemaakte en in de grond verankerde bouwhekken. Afhankelijk van de grootte van de boom zullen dit meerdere bouwhekken zijn. Wortels en laag hangende takken zullen binnen het hekwerk vallen en hierdoor beschermd zijn. Waar nodig zullen stammen worden ingepakt met houten latten.

De gekozen beplanting bestaat uit solitaire bomen, met een grote plantmaat, waarvan minstens 50% inheemse soorten. Verder inheemse heesters, bosplantsoen, vaste planten en siergrassen. Over het gehele terrein verdeeld worden hortensia’s aangeplant.

 

Aanvullende voorwaarden

Om aan de compensatiewaarde te geraken is gekozen voor een flinke plantmaat. Dit heeft als gevolg dat nauwgezette verzorging plaats moet vinden om het aanslaan/groei te begeleiden. Ook is het van belang dat er onderbeplanting, met name inheems, wordt aangelegd onder deze grote bomen. Bij de werkzaamheden dienen de bestaande, blijvende bomen voldoende te worden beschermd. Ook gezien de voorgeschiedenis vinden wij het cruciaal dat aanvrager zich aan de afspraken houdt. TGE stelt nadrukkelijk dat de gemeente Eindhoven dit proces dient te monitoren gedurende de eerstvolgende drie jaren.

 

Conclusie

Wij gaan, onder de hierboven gestelde aanvullende voorwaarden, akkoord met het plan.