Kapadvies Pisanostraat

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Pisanostraat Het advies luidt: negatief, mits Het betreft de kap van 11 bomen om de herinrichting van de Pisanostraat mogelijk te maken.

Aanleiding

De Pisanostraat wordt heringericht en in een deel van de straat wordt de riolering vervangen. In de straat staan binnen de door de gemeente aangeleverde projectgrens 43 bomen. 11 bomen worden verwijderd. De overige 32 bomen worden ingepast in het nieuwe ontwerp. Bovendien zullen 33 nieuwe bomen worden aangeplant om de straat aantrekkelijker en leefbaarder te maken. De volgende 11 bomen zullen worden gekapt en zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies. 9 van de te kappen bomen hebben een stamomtrek ≥ 45 cm en zijn daarmee kapvergunningsplichtig. De waarde van deze 9 bomen is door COBRA adviseurs bepaald volgens de NVTB en is bepaald op €30.479.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de 9 kapvergunningsplichtige bomen die zullen worden weggenomen (het compensatieplan). De gemeente Eindhoven is voornemens om 32 van de in totaal 43 bomen in het projectgebied te behouden. Een mooi aantal aangezien hiermee vele boomjaren bewaard zullen blijven. COBRA heeft onderzocht of deze 32 bomen werkelijk duurzaam te handhaven zijn gelet op de voorgenomen bestratingwerkzaamheden en het plaatselijk vervangen van de riolering. Trefpunt Groen Eindhoven is geschrokken van de resultaten. Van de 32 te handhaven bomen in het projectgebied zullen er 28 negatief beïnvloed worden door de voorgenomen werkzaamheden. Dit omdat in de nabije omgeving van deze 28 bomen werkzaamheden zijn gepland die de bomen, de wortels en de groeiplaatsen schaden. De waarde van de te rooien bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er moet voor totaalwaarde van €30.479 worden gecompenseerd. Deze wordt binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant van 33 bomen met een totale compensatiewaarde €49.500. De compensatie voldoet dus ruim. De volgende aantallen en soorten komen terug in de straat: Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de ruime compensatie die is voorgesteld. De Pisanostraat kan zich op deze manier ontwikkelen tot een groene en leefbare straat die is voorbereid op extremere weersomstandigheden die komen met de klimaatveranderingen. Op basis van het bovenstaande heeft Trefpunt Groen Eindhoven een standpunt ingenomen ten aanzien van de kapaanvraag in de Pisanostraat. Het moge duidelijk zijn dat Trefpunt Groen Eindhoven positief staat tegenover de voorgenomen herinrichting van de Pisanostraat waar de verouderde bestrating en riolering aanleiding voor hebben gevormd. Middels het nieuw aanplanten van 33 bomen zal de Pisanostraat op den duur een stuk groener zijn. Desalniettemin kan TGE geen positief advies geven voor deze kapaanvraag zolang er geen aanvullende maatregelen worden genomen om de 32 te handhaven bomen werkelijk duurzaam te kunnen behouden. Wanneer de bestaande bomen als gevolg van de werkzaamheden in conditie achteruitlopen of zelfs afsterven zijn we de kapitale groenwaarde zo kwijt. Trefpunt Groen Eindhoven staat negatief tegenover de betreffende kapaanvraag mits onderstaande eisen worden ingevuld ter bescherming van de 32 te handhaven bomen;
  • Er dient een onafhankelijke bomenwacht te worden aangesteld (bijvoorbeeld via de Nationale bomenbank of via COBRA) die toezicht houdt op boomtechnische knelpunten en verantwoordelijk is voor een duurzame bescherming van de bomen.
  • De aanwezige opsluitbanden dienen verder van de bomen af verplaatst te worden in de richting van de rijbaan (zoals al voorzien aan de westzijde van de Pisanostraat ).
  • Ingegroeide verhardingen niet verwijderen maar opnemen in de nieuwe, vergrootte boomspiegels. Dit om wortelschade te voorkomen.
  • Groeiplaatsverbetering toepassen onder nieuw aan te leggen parkeervakken.
  • Handmatig verwijderen van verhardingen binnen de kroonprojecties en op locaties waar verhardingsopdruk zichtbaar is.
  • Wortels handhaven in het nieuwe cunet.
  • Adviezen 8.1 t/m 8.5 in hoofstuk 8 van het rapport van COBRA (Boomeffectanalyse 42 bomen Pisanostraat Eindhoven) dienen te worden opgevolgd.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat negatief tegenover de voorgenomen herinrichting in de Pisanostraat mits bovenstaande eisen ter bescherming van de 32 te handhaven bomen worden ingevuld. Wanneer deze specifieke maatregelen niet overgenomen worden kan Trefpunt Groen Eindhoven niet instemmen met kap van de 11 bomen die de herinrichting van de Pisanostraat mogelijk maakt. Joop van Hout en Lieke Stoffelen