Kapadvies Poeijerstraat 69

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Poeijerstraat 69

Het advies luidt: negatief, tenzij

Het betreft de kap en compensatie van 38 bomen om de ontwikkeling mogelijk te maken van 13 sociale woningen op het terrein van de voormalige ‘Finse school’ behorende bij het klooster St. Joseph aan de Poeierstraat & St. Josephlaan te Eindoven.

Aanleiding

De ontwikkelaar is voornemens het klooster te transformeren naar 15 appartementen. Daarnaast worden 13 grondgebonden woningen gerealiseerd bestaande uit één laag met een flauwe kap. Deze woningen worden gerealiseerd op de plaats waar nu nog de Finse school staat. In het perspectief van de voorgenomen werkzaamheden is de ontwikkelaar voornemens 38 van de 47 bestaande bomen te kappen. Onderstaand een overzicht van de te behouden en te kappen bomen:

De waarde van de te kappen bomen is door de firma Renders bepaald volgens de NVTB methode. De 38 te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €37.206,65. Deze waarde dient gecompenseerd te worden middels aanplant van nieuwe bomen.  

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de te kappen bomen op locatie bekeken en beoordeeld. De bomen verkeren in voldoende conditie en zouden bij ongewijzigde omstandigheden gemiddeld nog ten minste 15 jaar behouden kunnen blijven. De 38 bomen worden gekapt om de bouw van de woningen mogelijk te maken. Hiermee wordt de kapaanvraag behandeld volgens het principe van kap om een rode reden, zoals bepaald in de Verordening Bomen 2015 van de Gemeente Eindhoven. Relevante voorwaarden binnen dit principe zijn: 1. waar mogelijk dienen bestaande bomen duurzaam behouden te worden (zorgvuldigheidsbeginsel) en 2. de waarde van de te kappen bomen dient gecompenseerd te worden middels aanplant van nieuwe bomen (voorkeur) of middels een storting in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven.

Zorgvuldigheid

Afbeelding 1: Te behouden bomen (002, 006, 012)

Met de ontwikkeling van het binnenterrein gaat aardig wat verborgen groenwaarde verloren. Desalniettemin is Trefpunt Groen Eindhoven blij dat de meest waardevolle bomen behouden blijven. Dit betreffen de bomen 002 (Noorse esdoorn), 006 (beuk) en 012 (Noorse esdoorn). De twee walnootbomen (Juglans regia) zullen worden verplant (004 en 043). Trefpunt Groen Eindhoven beschouwd de werkwijze m.b.t. bestaande bomen om bovenstaande reden als zorgvuldig.

Compensatie

De ontwikkelaar is voornemens het volledige compensatiebedrag (€37.206,65) te investeren in de aanplant van 8 nieuwe bomen op locatie (Afbeelding 2).  Aanplant van de nieuwe bomen (inclusief aanlegkosten en 3 jaar nazorg) is getaxeerd op € 38.032,00. Dit komt neer op een taxatiebedrag van een kleine €5.000,- per boom. Daar waar de aanplant van een boom (inclusief aanleg en nazorg) gemiddeld €1000,- tot €1500,- kost valt deze hoge waarde direct op in het compensatieplan. De ontwikkelaar kiest voor aanplant van bomen met een grotere aanplantmaat (60-70-80 in plaats van 20-25). Trefpunt Groen Eindhoven raadt een dergelijke grotere aanplantmaat echter af. Met grotere bomen neemt men een groter risico. Grote bomen slaan moeilijker aan. Bovendien kan de groei jaren stilstaan omdat alle energie uitgaat naar het vestigen op de nieuwe plek. De ervaring leert dat bomen met een kleine aanplantmaat bomen met een grotere maat inhalen binnen ca. 10 tot 15 jaar. Áls de bomen al aanslaan is de investering voor een grotere maat enkel op korte termijn in groen gecompenseerd. Op de langere termijn gaat het groenareaal er op achteruit.

Om bovenstaande reden ziet Trefpunt Groen Eindhoven het compensatieplan NIET als een uitwerking van het compensatieprincipe zoals bedoeld in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Trefpunt Groen Eindhoven verzoekt het compensatieplan aan te passen. Hierin zijn twee mogelijkheden:

  1. De ontwikkelaar zoekt naar andere plekken om fysiek te compenseren en stelt hiervoor een plan op.
  2. De ontwikkelaar past het huidige compensatieplan aan met bomen in de reguliere aanplantmaat 20 – 25 en stort het resterend compensatiebedrag in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven. Het geld in het bomencompensatiefonds wordt gebruikt om maatregelen te financieren die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het boomareaal.
Afbeelding 2 | Bomenplan

Fauna

Met betrekking tot waargenomen soorten en verblijfsplaatsen (huismus en vleermuis) worden reeds mitigerende en compenserende maatregelen getroffen. Buiten het kader van deze kapaanvraag adviseert Trefpunt Groen Eindhoven om naast de mitigerende- en compenserende voorzieningen tevens faunavoorzieningen te integreren voor gierzwaluwen en de verblijfsplaatsen voor vleermuizen en huismussen te overcompenseren. Hiermee voorziet de ontwikkeling in uitbreiding van het aantal verblijfsplaatsen waarmee het plan zal bijdragen aan actieve soortenbescherming, zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Voor advies en financiële steun adviseert TGE contact op te nemen met het B5 project stadsvogels en vleermuizen van de Provincie Noord-Brabant, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging: www.vogelbescherming.nl/b5.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat negatief tegenover de voorgenomen kap en compensatie tenzij het compensatievoorstel wordt aangepast, dusdanig dat de investering van het compensatiebedrag blijvend in groen vertegenwoordigd blijft.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen