Kapadvies Poirterslaan 4

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Poirterslaan 4

Het advies luidt: positief 

Het betreft de voorgenomen kap van een Acer Saccharinum (zilveresdoorn) achter het perceel van Poirterslaan 4 (Elzent-Noord, Stratum). Vanwege haar omvang en beeldbepalende karakter staat de boom op de lijst van monumentale bomen.  De kap is aangevraagd door de gemeentelijke bomenbeheerder. Dit in verband met ernstige gevaarzetting als gevolg van houtrot en holtes. Afgelopen zomer is er reeds een zeer grote tak uitgebroken. Zo vlak achter de woningen aan de Poirterslaan en langs het wandelpad is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot. 

De foto’s en plattegrond hieronder geven een beeld van de zilveresdoorn (100 cm diameter op 1,30 m hoogte) en haar locatie.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de esdoorn ter plaatse bekeken en heeft het onderzoeksrapport, opgesteld door Cobra adviseurs, bestudeerd. In de stam van de boom zijn verschillende inrottende snoeiwonden aanwezig. Uit de PiCUS-meting van Cobra blijkt dat door dit inrotten een holte is ontstaan van circa 2 meter boven maaiveld tot boven in de kroon. Het grote gewicht van de brede kroon, in combinatie met de omvangrijke holte in vrijwel de gehele stam maakt dat er sprake is van een verhoogd risico op breuk. Dit risico kan worden beperkt door de boom ingrijpend te snoeien waarbij de gesteltakken worden ingenomen tot circa 2 tot 3 meter vanaf de hoofdstam. De boom zal zich echter niet herstellen en de waarde gaat grotendeels verloren. Bovendien brengt deze snoeiingreep echter extra beheersmaatregelen met zich mee (jaarlijkse controle en periodiek snoeien). 

Met het oog op de toenemende gevaarzetting die de zilveresdoorn op deze plaats veroorzaakt is het een terechte keus de boom te kappen en te vervangen. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om op de vrijgekomen locatie een nieuwe boom terug te zetten. Middels herplant op locatie is het immers mogelijk om de waarde van de te kappen boom voor luchtkwaliteit, beeldkwaliteit en stadsecologie op de lange termijn op deze plek te behouden. 

Conclusie

Kap van de esdoorn achter Poirterslaan is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. TGE adviseert herplant op locatie. Groeiplaatsverbetering, zoals het aanbrengen van verrijkte bomengrond, wordt aanbevolen om de nieuw aan te planten boom optimaal te kunnen laten groeien. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen