Kapadvies P&R Genneper Parken e.o.

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies P&R Genneper Parken e.o. Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 86 bomen ten behoeve van de nieuw te bouwen Park&Ride aan de Aalsterweg (Genneper Parken). Deze kapaanvraag betreft twee plannen (verplaatsing RPC naar Heihoef + realisatie P&R) die samen de aanleg van de P&R mogelijk maken. 

Aanleiding

Een Park&Ride aan de Aalsterweg is een logische plek om de oversatap van de auto naar HOV of fiets te faciliteren. Dit ter verbetering van de luchtkwaliteit, verblijfskwaliteit en leefbaarheid in het centrum. De P&R voorziet in de aanleg van 600 parkeerplaatsen inclusief bijkomende voorzieningen waaronder de optimalisatie van de ontsluiting aan de Aalsterweg. Om de P&R mogelijk te maken, moet voetbalclub RPC verplaatst worden naar sportpark De Heihoef aan de Roostenlaan. De kapaanvraag betreft dus 2 plannen, die samen de aanleg van de P&R Genneper Parken mogelijk maken. De gemeente Eindhoven is voornemens de volgende bomen/singelbeplanting te kappen voor de nieuwe Park&Ride, en de daarmee samenhangende herinrichting van sportpark Heihoef.  De bomen/singelbeplanting zoals opgenomen in figuur 1 en figuur 2 zijn hiermee onderwerp van dit kapadvies. [caption id="attachment_2053" align="alignnone" width="500"] Kap P&R Genneper Parken[/caption] [caption id="attachment_2054" align="alignnone" width="500"] Kap sportpark De Heihoef[/caption] Samenvattend gaat het om het volgende:

P&R Aalsterweg e.o

 • 9 stuks bomen kappen (5 groene reden, 4 rode reden)
 • ca. 35 stuks singelbeplanting  kappen
 • 1 boom (zomereik) verplanten

Heihoef

 • 11 stuks bomen kappen (4 groene reden, 7 rode reden)
 • ca. 30 stuks singelbeplanting kappen (naaldbomen langs veld 4)
 • ter plaatse van de toekomstige P&R
Het betreft voornamelijk eiken, haagbeuken, dennen en sparren. De waarde van deze bomen is door Cobra adviseurs bepaald volgens de NVTB methode. De te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van € 78.328,00. De gemeente Eindhoven is voornemens de te kappen bomen naar deze waarde te compenseren op de betreffende projectlocaties (Heihoef en P&R). 

Afweging

Tijdens een locatiebezoek zijn de te kappen bomen/houtopstanden op de twee projectlocaties beoordeeld. De singelbeplanting bestaat over het algemeen uit relatief jonge zaailingen in matige tot slechte conditie en is niet kapvergunningsplichtig. Wanneer de bomen behouden zouden blijven zou groot onderhoud noodzakelijk zijn. Van de overige 20 te kappen bomen (waarvan 9 op P&R en 11 op Heihoef) hebben er 12 een matig tot slechte vitaliteit en een levensverwachting van 15 jaar of minder. Fysiek uit dit zich met name in dood hout en afwezigheid van fijne vertwijging. De overige bomen verkeren in redelijk tot goede conditie. De waarde van deze te kappen bomen dient met herplant gecompenseerd te worden.   Om tot een advies te komen is de aandacht van Trefpunt Groen Eindhoven uitgegaan naar de volgende aspecten:
 1. Vervangbaarheid van de bomen: de meeste bomen zijn gezien hun omvang, soort en verschijningsvorm vervangbaar. Geen van de bomen heeft een monumentale waarde.
 2. Vliegroute vleermuizen: Voor de vleermuizen is het belangrijk dat de laanstructuren blijven bestaan, zoals bijvoorbeeld in de Roostenlaan, de Stappendijk en aan het zandpad achter Heihoef. De inritten aan de Roostenlaan zijn zo gepositioneerd dat zo min mogelijk bomen (3 stuks) gekapt moeten worden. Hierdoor wordt de laanstructuur niet aangetast. De afstanden tussen twee opeenvolgende bomen zullen kort genoeg blijven om als vliegroute voor vleermuizen te kunnen blijven fungeren. Langs het zandpad achter Heihoef blijven de Amerikaanse eiken ongedeerd waarmee de huidige vliegroute blijft bestaan. Langs de Stappendijk zal één boom gekapt worden. Echter worden er langs de Stappendijk vier bomen teruggeplant in open ruimtes waarmee de laanstructuur hier zelfs wordt versterkt. 
 3. Herplant: Herplant vindt plaats in de vorm van:
 • 12 stuks nieuwe bomen ter plaatse van de toekomstige P&R Aalsterweg e.o.
 • 30 stuks nieuwe bomen ter plaatse van sportpark De Heihoef
[caption id="attachment_2052" align="alignnone" width="500"] Compensatie P&R Genneper Parken[/caption] [caption id="attachment_2055" align="alignnone" width="500"] Compensatie sportpark De Heihoef[/caption] Buiten het kader van deze kapaanvraag adviseert Trefpunt Groen Eindhoven om faunavoorzieningen te integreren in de P&R zoals gierzwaluwstenen of vleermuiskasten waarmee de ontwikkeling voorziet in uitbreiding van het aantal verblijfsplaatsen. 

Conclusie

Kap van de 86 bomen voor de nieuw te bouwen Park&Ride aan de Aalsterweg schaadt de belangen van Trefpunt Groen Eindhoven niet. De waarde van de te kappen bomen zal middels herplant op de langere termijn terugkeren. De Park&Ride is een belangrijke stap in de richting van het verduurzamen van de mobiliteit in Eindhoven.  Joop van Hout en Lieke Stoffelen