Kapadvies Prinsenjagt 2

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023

Aanleiding

 

In de wijk Prinsejagt worden diverse straten opnieuw ingericht. De straten Bakhuizen van den Brinklaan, Verbernestraat, Fruinlaan en Gerretsonlaan zijn toe aan groot onderhoud. Deze ontsluitingswegen worden verkeersveiliger en met meer groen heringericht. De bestrating is versleten en de inrichting voldoet niet aan de eisen van deze wijk.

In het nieuwe ontwerp worden door verschillende oorzaken veel bomen vervangen. Hetzij omdat ze ziek zijn (bloedingsziekte kastanje), slecht groeien door slechte groeiplaatsen of omdat ze moeten wijken in verband met de nieuwe inrichting. 

Straten en stoepen worden vernieuwd met een bijhorende 30 kilometerinrichting en toevoeging van extra groen waar mogelijk. In de betreffende straten worden de aansluitingen van de woningen op de rioolafvoer vernieuwd. Met dit alles kunnen de straten weer tientallen jaren vooruit en worden ze klimaatbestendiger en leefbaarder.

Groene maatregelen per straat

 

Gerretsonlaan

De rijbaan wordt smaller en krijgt aan beide kanten fietsstroken in rood asfalt. De huidige inrichting bestaat uit veel verharding met grote bomen. Door de herinrichting kunnen we onder de huidige bomen grote groenstroken aanleggen met verschillende plantensoorten.

Bakhuizen van den Brinklaan

De rijbaan van de Bakhuizen van den Brinklaan wordt versmald naar vijf meter en voorzien van gebakken klinkers. In deze straat worden vrijwel alle bomen gekapt. De huidige bomen staan in een veel te kleine groeiplaats. Hierdoor is er wortelopdruk en liggen de stoeptegels op veel plekken scheef. De bomen staan op de kabels en leidingen waardoor de omstandigheden voor deze bomen niet zullen verbeteren. Bovendien kan er ondergronds niet meer groeiruimte worden gerealiseerd. Daarom is besloten om de bomen te verwijderen en een nieuwe boomstructuur met meerdere soorten en onderbeplanting terug te brengen. In de nieuwe situatie kan er aan weerszijden van de straat geparkeerd worden in duidelijke parkeervakken. 

Verbernestraat

In de huidige situatie is de Verbernestraat van erfgrens tot erfgrens verhard en staan er veel auto’s geparkeerd, met name in het westelijke deel. Door het kappen van enkele bomen aan de noordzijde ontstaat er ruimte voor een rijbaan van 5 meter breed, met aan beide zijden parkeerplaatsen én bomen in het groen.

 

Fruinlaan

De bestaande bomen (sierperen) aan de zuidwestzijde worden gekapt. Hierdoor kan de stoep aan de westkant smaller worden. De rijbaan van de Fruinlaan wordt versmald naar 5 meter en voorzien van gebakken klinkers. Zo ontstaat er ruimte om aan beide zijden van de Fruinlaan te parkeren. De huidige bomen worden gecompenseerd met nieuwe bomen die passen in het straatbeeld.

 

Afweging

 

TGE beaamt de noodzaak om deze straten aan te pakken. Het is jammer dat er in het plan veel parkeerplaatsen zijn voorzien maar dat is gezien de inwonersdichtheid helaas een gegeven. 

 

Compensatie

 

De monetaire waarde van de 64 te kappen bomen bedraagt € 181.132.  In het nieuwe plan worden hier 59 nieuwe bomen voor teruggeplaatst inclusief onderbegroeiing, onderhoud en nazorg. Ook vindt groeiplaatsverbetering plaats voor de te behouden bomen. De totale waarde hiervan bedraagt € 236.560. Dus daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de gestelde eis. Voor TGE is het daarnaast minstens zo belangrijk dat er kwaliteit wordt toegevoegd aan het nieuwe plan. Dat is met dit voorstel ons inziens geborgd. 

 

Conclusie

 

TGE staat positief tegenover voorgenomen kapaanvraag met inachtneming van alle voorgestelde compenserende maatregelen.