Kapadvies Ring Jagershoef

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Ring Jagershoef Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 58 bomen in de woonstraten van de ring Jagershoef t.b.v. de herinrichiting. Het projectgebied omvat; Koning Arthurlaan, Elckerlyclaan, Lohengrinlaan, Firapeellaan en De Vier Heemskinderenlaan.

Aanleiding

De onderhoudstoestand van de ring Jagershoef voldoet niet meer aan de basiskwaliteit. De verharding en fundering van de weg moet vervangen worden. Gekozen is voor groot onderhoud in de woonstraten van gevel tot gevel waarbij de wegprofielen omwille van de verkeersveiligheid zullen worden aangepast. De kap betreft de volgende soorten en aantallen: Haagbeuk – 24 stuks Gewone esdoorn – 8 stuks Hollandse linde – 2 stuks Boomhazelaar – 6 stuks Sierpeer – 1 stuks Zweedse meelbes – 3 stuks Witte paardenkastanje – 4 stk Rode paardenkastanje – 2 stk Gewone es – 5 stuks Sierappel – 3 stuks 33 van de 58 bomen worden gekapt om een rode reden, namelijk; omwille van de herinrichting. De overige 25 bomen zullen worden gekapt om een groene reden. Deze bomen hebben een levensverwachting van <5 jaar, staan te ‘kwarren’, of lopen snel in conditie achteruit. De 33 bomen die gekapt  worden om en rode reden zijn getaxeerd volgens de NVTB methode. Tezamen vertegenwoordigen ze een waarde van €206.822. Dit bedrag vormt tevens de onderlegger voor het compensatieplan.

Herplant

Herplant vindt plaats in de vorm van 56 stuks nieuw bomen, passend binnen de bestaande boomstructuur. De aantallen, soorten en bijbehorende compensatiewaarden zijn opgenomen in onderstaande tabel. In de Firapeellaan zal tevens boomgranulaat worden aangebracht om de nieuw aan te planten bomen een kansrijke groeiplaats te geven. Naast de herplant wordt tevens geïnvesteerd in het vergroten van de plantvakken voor de bomen. In alle woonstraten van de Ring Jagershoef zullen de bomen aan – ten minste één zijde – in een doorlopende groenstrook komen te staan met onderbeplanting zoals laurierkers, kardinaalsmuts, struikroos, reuzenlavendel en zegge. Verschillende plantvakken krijgen verschillende sferen. Ondanks dat dit niet een directe investering is in bomen zullen deze nieuwe plantvakken toch van grote waarde zijn voor de vitaliteit van de bestaande bomen.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de 58 te kappen bomen (het compensatieplan). Tijdens een veldbezoek zijn zowel de te kappen als de te handhaven bomen in de woonstraten bekeken. Op basis hiervan stelt Trefpunt Groen Eindhoven dat er een zorgvuldige afweging gemaakt is om tot een lijst van te kappen bomen te komen. Het gros van de bomen wordt ingepast, waaronder ten minste de meest waardevolle bomen. Deze bestaande bomen krijgen tevens een groter plantvak met onderbeplanting wat de vitaliteit van de bomen en de beeldkwaliteit in de straten ten goede zal komen. De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor het compensatieplan. Er moet voor een totaalwaarde van €206.822,- worden gecompenseerd. Zoals af te lezen uit de tabel hierboven vertegenwoordigen de 56 nieuw aan te planten bomen tezamen een waarde van € 155.145. Strikt genomen dient het restant (€206.822 - €155.145 = €51.677) dat niet in nieuwe bomen wordt gestoken gestort te worden in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven. Echter, het geld uit dit fonds mag tevens besteed worden aan groeiplaatsverbetering ten behoeve van bestaande bomen. Daar waar dit in dit plan direct is meegenomen kan gesteld worden dat met de uitvoering van het gehele groenplan zoals voorgesteld aan TGE aan de compensatieplicht wordt voldaan. Opmerkingen Ter optimalisatie van de voorgenomen kap, herinrichting en compensatie laat Trefpunt Groen Eindhoven graag de volgende opmerkingen na;
  1. Onderzoek de mogelijkheid om onderstaande 6 bomen toch in te passen. Deze hazelaars en esdoorns verkeren in goede conditie en kunnen de wijk nog jaren sieren; • 3 Boomhazelaars in de Elckerlyclaan (98, 99 en 100) • 3 Gewone esdoorns in de Lohengrinlaan (180, 181 en 182)
  2. Ter bescherming van de te handhaven bomen adviseert TGE om de beschermingsmaatregelen, zoals opgenomen in de tabel in bijlage 2 van het rapport van BTL Bomendienst, zorgvuldig na te leven.

Conclusie

De voorgenomen herinrichting betekent niet enkel een verbetering ten aanzien van het wegprofiel en de verkeersveiligheid maar brengt ook meer groenwaarde terug in de woonstraten. Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie mits onze opmerkingen daarin worden meegenomen. Joop van Hout en Lieke Stoffelen