Kapadvies Schumannstraat

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Het advies luidt: Negatief (m.u.v. boomnr. 3, 6, 8 en 9) Het betreft de kap van 7 bomen om de nieuwbouw mogelijk te maken van 10 woningen op het perceel van Schumannstraat 1a.

Aanleiding

Op het perceel van Schumannstraat 1a staat momenteel een gebouw met maatschappelijke functie. Er is een initiatief genomen om dit gebouw te slopen om vervolgens 10 woningen te bouwen. Hiervoor is de bestemming op het perceel reeds veranderd. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken wil de initiatiefnemer de bestaande bebouwing saneren en enkele bomen kappen. Op het perceel staan volgens de ontwikkelaar 9 kapvergunningsplichtige bomen. De ontwikkelaar is voornemens om 2 bomen in te passen. De overige 7 bomen wenst hij te kappen. Het betreft de bomen met nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 9 (zie hieronder). [caption id="attachment_1949" align="alignnone" width="450"] Situatie met bomen genummerd[/caption] De waarde van de bomen is door de Agel adviseurs bepaald volgens de NVTB methode (Figuur 2). De 7 te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €9.743,95. Daar waar nieuwbouw de aanleiding is voor kap betreft deze aanvraag kap om een rode reden. Om deze reden dient de waarde van de te kappen bomen gecompenseerd te worden.
Boomnr. Boomsoort Diameter (1,30 boven mv.) Conditie/ levensverwachting Kappen/Handhaven Waarde
1 Betula pubescens (zachte berk) 30 cm Goed >10 jaar Handhaven €921,17
2 Betula pubescens (zachte berk) 35 cm Goed >10 jaar Kappen €1.253,83
3 Betula pubescens (zachte berk) 38 cm Matig <10 jaar Kappen €738,98
4 Carpinus betules (haagbeuk) 29 cm Goed >10 jaar Handhaven €2.510,64
5 Robinia Pseudoacacia (witte acacia) 19 cm Redelijk >10 jaar Kappen €246,33
6 Prunus Virginiana (Amerikaanse vogelkers) 53 cm Redelijk <10 jaar Kappen €2.012,56
7 Betula pubescens (zachte berk) 67 cm Redelijk <10 jaar Kappen €1.225,23
8 Betula pubescens (zachte berk) 56 cm Redelijk >10 jaar Kappen €1.711,88
9 Betula pubescens (zachte berk) 79 cm Redelijk <10 jaar Kappen €2.555,14
 

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan). De bomen op het perceel van Schumannstraat 1a zijn bomen in particulier eigendom op een perceel groter dan 500 m2. In de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven staat hierover het volgende geschreven: Bomen op deze percelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de natuurlijke en cultuurhistorische identiteit van de wijk of het stadsdeel waarin het perceel ligt. Een omgevingsvergunning tot het vellen van de boom wordt slechts verleend indien verwijdering de leefbaarheid in (een deel van) de wijk niet in gevaar brengt of juist ten goede komt en alternatieven zijn onderzocht en ongeschikt zijn gebleken (Verordening Bomen 2015, gemeente Eindhoven). Trefpunt Groen Eindhoven heeft de bestaande bomen ter plaatse bekeken en beoordeeld. Op basis van dit locatiebezoek heeft TGE moeten concluderen dat niet zorgvuldig (genoeg) is omgegaan met het bestaande groen.
  • Allereerst is TGE van mening dat de bomen met nr. 2, 5 en 7 te snel op de kaplijst zijn geplaatst. Zoals in de Verordening Bomen 2015 staat wordt een omgevingsvergunning tot het vellen van een boom slechts verleend wanneer alternatieven zijn onderzocht en ongeschikt zijn gebleken. Op basis van de beschikbare tekeningen en de huidige staat van de bomen verwacht TGE dat de bomen (nr. 2, 5 en 7) zelfs zonder aanpassing van het ontwerp duurzaam te behouden zijn. Met betrekking tot deze bomen adviseert TGE dan ook: bomen inpassen, kapvergunning niet verlenen (Figuur 3)
  • Ten tweede heeft Trefpunt Groen op locatie twee kapvergunningsplichtige bomen aangetroffen die niet zijn opgenomen in de aanvraag. Op het voorerf staat nog een Betula pubescens naast boom nr. 3. Op het achtererf staat in de hoek naast nr. een meerstammige boom waarvan de dikste stam een omtrek heeft van > 45 cm. De berk op het voorerf dient opgenomen te worden in de kapaanvraag. De meerstammige boom op het achtererf kan volgens TGE worden ingepast (zie afbeelding hieronder).
[caption id="attachment_1950" align="alignnone" width="450"] Advies TGE[/caption] De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er vanuit gaande dat het advies van Trefpunt Groen Eindhoven wordt overgenomen zullen de volgende bomen gekapt en gecompenseerd worden: 3, 6, 8 en 9 + extra berk voorzijde. Deze bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van ~€8.018,56 (€738,98 + €2.012,56 + €1.711,88 + €2.555,14 + ~ €1.000,00 (extra berk voorzijde)). De ontwikkelaar is voornemens de waarde van de te kappen bomen op locatie te compenseren middels aanplant van 10 nieuwe bomen in de openbare ruimte (Figuur 4). Daar waar aanplant van een nieuwe boom gemiddeld €1000,- kost (incl. groeiplaats voorbereiden en nazorg) schat TGE de compensatiewaarde op €10.000,-. De compensatie voldoet hiermee aan de criteria uit de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. [caption id="attachment_1951" align="alignnone" width="397"] Compensatieplan[/caption]

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat negatief tegenover de voorgenomen kap zoals ingediend door de eigenaar van Schumannstraat 1a. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de bomen met nr. 2, 5, 7 + extra meerstammige boom op het achtererf, in te passen. Advies: vergunning niet verlenen. Wat betreft de bomen met nr. 3, 6, 8, 9 + extra berk op het voorerf, kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met kap en compensatie. Joop van Hout en Lieke Stoffelen