Kapadvies Sporkenhoutlaan 19

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Sporkenhoutlaan 19 Het advies luidt: Positief Het betreft de kap van één zomereik in de achtertuin van Sporkenhoutlaan 19.

Aanleiding

De aanvrager heeft onlangs het huis en perceel op Sporkenhoutlaan 19 gekocht. De behoefte aan een tuinhuis in de achtertuin is aanleiding geweest om een kapvergunning aan te vragen voor één van de 7 bomen in de achtertuin (zie afbeelding 1). De eik wordt reeds overschaduwd door de vele andere bomen in de achtertuin van Sporkenhoutlaan 19. De perceeleigenaar is voornemens de betreffende eik te kappen waarmee ruimte ontstaat voor het te bouwen tuinhuisje. Met kap van deze eik krijgen de naburige bomen bovendien meer licht en ruimte om verder uit te groeien.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de bomen ter plaatse bekeken en beoordeeld. Op het perceel van Sporkenhoutlaan 19 is het karakter van een woonbos goed zichtbaar. Op ca. 30 m2 staan 7 volwassen bomen. In de loop der jaren zijn deze bomen verder uitgegroeid tot typische bosbomen op hoge stammen met relatief kleine kronen (zie afbeelding 2). De boom die de eigenaar wenst te kappen wordt overschaduwd door naastgelegen bomen. Naast ruimte creëren voor het te wensen tuinhuisje ziet Trefpunt Groen Eindhoven in het geval van deze aanvraag een groene reden in de voorgenomen kap. Voor duurzaam behoud van de naburige bomen is het immers beter de betreffende boom te kappen zodat deze voldoende licht en ruimte hebben om uit te kunnen groeien tot volle wasdom. Kap van de betreffende eik zal geen afbreuk doen aan het boskarakter in tuin- en wijk. Noch zal de waarde voor ecologie, klimaat en hydrologie blijvend aangetast worden. De kronen van de naburige bomen zullen de ruimte die vrijkomt met de kap immers al snel innemen waardoor de groenwaarde zich als vanzelf zal herstellen. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om deze reden kap van de eik in de achtertuin van Sporkenhoutlaan 19 te vergunnen onder een groene reden.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover kap van de eik in de achterruin van Sporkenhoutlaan 19. Met de kap van de eik krijgen de naburige bomen meer licht en ruimte om uit te groeien tot volle wasdom. Het verwijderen van deze boom doet geen afbreuk aan de klimaatbestendigheid, leefbaarheid of het boskarakter van het woonbos Schuttersbosch. Joop van Hout en Lieke Stoffelen