Kapadvies Sportlaan - Hastelweg fase 2

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Sportlaan - Hastelweg fase 2

Aanleiding

Het betreft het vervolg van een grotere, gefaseerde kapaanvraag die behandeld is in 2021 (zie Kapaanvraag Sportlaan-Hastelweg - Stichting Trefpunt (trefpuntgroeneindhoven.nl)). Het gaat daarbij om een woningblok dat eigendom is van woningbouwcorporatie St. Trudo. In verband met de herhuisvestingsopgave is gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij eerst 14 woningen zijn gerenoveerd (begin 2021). Aansluitend zijn 33 woningen gesloopt waarvoor momenteel nieuwbouw wordt gerealiseerd. Na gereedkomen van de nieuwbouw worden de overige 39 woningen gesloopt en hiervoor komt ook nieuwbouw in de plaats.

Afweging

Sinds de kapaanvraag bij de aanvang van fase 1, is het groenplan op enkele punten gewijzigd. Meerdere bomen in de openbare ruimte kunnen behouden blijven, waardoor er ook minder gecompenseerd hoeft te worden in het kader van de Verordening Bomen. Waar in de eerdere fase uitgegaan was de kap van 58 kapvergunningsplichtige bomen met een monetaire waarde van 119.496,00 EUR, is dat in het huidige overzicht gereduceerd naar 46 bomen met een monetaire waarde van 77.673,00 EUR. Van deze 46 bomen zijn er 18 al gekapt bij aanvang van fase 1.

Compensatie

Ter compensatie van de kap worden er 38 bomen terug geplant in de openbare ruimte. Het zal gaan om 16 verschillende soorten, waarvan de lijst is opgenomen in Afbeelding 1. Het sortiment bestaat uit inheemse bomen. Daarnaast is er voor enkele uitheemse soorten gekozen die geselecteerd zijn op de hoge nectar- en zaadproductie. Inclusief groeiplaatsverbetering, aanplant en nazorg hebben deze bomen een waarde van 68.167,50 EUR.

Afbeelding 1: Soorten opgenomen in het compensatieplan.

Daarnaast ontvangen de bewoners een boom in de tuin. Het zal gaan om zo’n 50 bomen van de 3de grootte. De waarde daarvan betreft zo’n 16.000 EUR. Opgeteld is dat voldoende voor compensatie.

Daarnaast zijn er enkele andere elementen van belang voor het groenplan:

  • In de openbare ruimte neemt de hoeveelheid groen toe met zo’n 1000m2.
  • Het waterbergend vermogen neemt toe, onder meer door de aanleg van een wadi.

Enkele aanbevelingen waar we enthousiast over zijn, maar waar we nog geen uitsluitsel over zien in het plan:

  • Plant in de groenstroken gemengde hagen van meerdere inheemse soorten zoals Gelderse roos, meidoorn, sleedoorn en liguster. Houd brede hagen aan zodat vogels er ook in kunnen schuilen en de beplanting tot bloei kan komen.
  • Pas onderbeplanting toe in de boomspiegels in de vorm van heesters of klimop. In de wadi past dan weer een kruidenrijk grasmengsel.
  • Pas ook een haag toe als nieuwe erfafscheiding.

Conclusie

We gaan akkoord met de uiteindelijke uitwerking van het groenplan en compensatieplan. Wel geven we tot slot nog enkele aanbevelingen mee.

Foto's: Bea Straver