Kapadvies St Claralaan

Resultaat: Positief
Jaar: 2017
Kapadvies St Claralaan 24 augustus 2017 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 3 populieren en het knotten van 9 populieren in de Sint Claralaan. Een boombeheerder van de gemeente heeft de kap aangevraagd. Dit in verband met het drastisch achteruit lopen van de conditie, waardoor de bomen veel dood hout verliezen. Zo vlak langs het fietspad (verbinding Gestel/Waalre - Centrum Eindhoven) en het Clarissenklooster is het risico voor schade aan personen en eigendommen hiermee groot. De afgelopen maanden zijn er zelfs al twee populieren omgewaaid tijdens een matige storm, met de nodige schade tot gevolg.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de bomen ter plaatse bekeken. De populieren zijn inderdaad aan het einde van hun levensduur en bevatten veel dood hout. Het moge duidelijk zijn dat de gevaarzetting door de slechte conditie van de populieren dusdanig groot is dat niets doen geen optie meer is. Om grote schade aan personen, eigendommen, bodem en natuur te voorkomen is de voorgenomen kap van 3 populieren en het knotten van 9 populieren het minste dat moet gebeuren. Tegelijkertijd is deze voorgenomen ingreep het meeste dat kán gebeuren zonder dat de ecologie hier onherstelbare schade van ondervindt. De populieren zijn immers van grote waarde voor het foerageren, voortplanten en rusten van soorten zoals de huismus, de gierzwaluw en diverse kraaisoorten. Het knotten in plaats van kappen van de 9 populieren die niet direct langs het fietspad staan is een prima manier om de ecologische waarde van de bomen te kunnen behouden en zelfs versterken*. Met het oog op de toenemende gevaarzetting die de drie populieren langs het fietspad op de Sint Claralaan veroorzaken is het een terechte keus de bomen te rooien en te vervangen. Middels herplant is het bovendien mogelijk om de waarde van bomen op deze plek voor luchtkwaliteit, beeldkwaliteit en stadsecologie op de lange termijn te behouden. *Kap en knotten dient te gebeuren volgens alle zorgvuldigheidsprincipes (quickscan, aanvullend onderzoek, mitigatie, compensatie) uit de Wet natuurbescherming aangaande de ter plaatse voorkomende flora en fauna.

Conclusie

De voorgenomen kap van 3 populieren en het knotten van 9 populieren in de Sint Claralaan is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. De compensatie is nog niet geregeld maar wordt verwacht hoger te zijn dan de huidige boomwaarde. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om opnieuw populieren aan te planten. De populier biedt immers goede nest- en verblijfplaatsen voor roeken, kraaien en raven die veel voorkomen in de nabijheid van het stadswandelpark/ de Genneper Parken. Groeiplaatsverbetering ter plaatse van de herplant, zoals het aanbrengen van verrijkte bomengrond, wordt aanbevolen om de nieuw aan te planten bomen optimaal te kunnen laten groeien.