Kapadvies Stratumsedijk 22

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Kapadvies Stratumsedijk 22 Het betreft de kap van 14 bomen op het perceel van het nieuw te bouwen pand aan Stratumsedijk 22.

Aanleiding

Stratumsedijk 22, waar tot voor kort Centrum voor de Kunsten gevestigd was, wordt ontwikkeld tot appartementencomplex. Het huidige gebouw wordt hiervoor gerenoveerd en herontwikkeld. Het perceel van Stratumsedijk 22 wordt ingericht als tuin. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken zullen in totaal 14 bomen worden gekapt. De 14 bomen zoals opgenomen in onderstaande tabel zullen ten behoeve van de planvorming worden gekapt en zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies. De waarde van deze bomen is door Van Helvoirt Groenprojecten bepaald volgens de NVTB methode.
Boom nr. Soort Diameter stam in cm Conditie Levensverwachting in jaren Waarde (NVTB)
2 Malus spp (sierappel) 21 matig-redelijk 10-15 €709
3 Malus spp (sierappel) 18 redelijk >15 €709
4 Malus spp (sierappel) 29 redelijk >15 €709
10 Chamaecyparis lawsoniana (cipres) 21 redelijk >15 €1.238
11 Fagus sylvatica (gewone beuk) 74 redelijk >15 €6.347
12 Fagus sylvatica (gewone beuk) 60 goed >15 €6.347
13 Chamaecyparis laqsoniana (cipres) 24 goed >15 €1.238
14 Chamaecyparis laqsoniana (cipres) 23 goed >15 €1.238
15 Betula pendula (ruwe berk) 29 goed >15 €1.220
16 Betula pendula (ruwe berk) 27 goed >15 €1.220
17 Malus spp (sierappel) 28 dood - -
18 Chamaecyparis laqsoniana (cipres) 30 goed >15 €1.238
19 Ulmus glabra (ruwe iep) 16 goed >15 €1.465
21 Fagus sylvatica antropunicea (rode beuk) 26 redelijk >15 €1.292
Subtotaal €24.970
De te kappen bomen in rood

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de 14 te kappen bomen (het compensatieplan). Op basis van deze kapaanvraag kan geconcludeerd worden dat zorgvuldig is omgegaan met het bestaande groen. De meest waardevolle bomen zijn ingepast, zoals de paardenkastanje (boom 5) en de plataan (boom 6) aan de Jan Smitzlaan. Ook de drie valse acacia’s (boom 7, 8 en 9) vallen buiten de kapaanvraag. Echter; duurzaam behoud van de bomen 7 en 9 is afhankelijk van de precieze locatie van de aan te brengen damwanden. Deze is in dit stadium van het voorlopig ontwerp nog niet bekend. Daar waar de drie acacia’s van grote waarde zijn voor de groene beeldkwaliteit in de Stratumsedijk ziet TGE graag dat deze bomen duurzaam behouden blijven. Boom 9 staat om deze reden op de gemeentelijke lijst van waardevolle particuliere bomen. TGE adviseert tijdens de uitwerking van het voorlopig ontwerp duurzaam behoud van boom 7 en 9. De waarde van de te rooien bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er moet een totaalwaarde van € 24.970 worden gecompenseerd. Deze wordt binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant van 17 bomen. De volgende aantallen en soorten komen terug in het gebied:         Herplant: in paars de meerstammige magnolia’s, in roze de sierkersen De kosten voor de aanplant van de nieuwe bomen, inclusief nazorg worden begroot op €24.642 exclusief BTW. Met een kleine foutmarge voldoet deze compensatie aan de compensatieverplichting zoals omschreven in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. In de tabel hieronder zijn de kosten voor de compensatie (inclusief aanleg en 3 jaar nazorg) nader gespecificeerd. Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de compensatie binnen de grenzen van het plangebied. De waarde van de bomen voor de ecologie, de luchtkwaliteit, het thermisch comfort, de beeldkwaliteit en het bergen/verdampen van water wordt op deze manier voor de lange termijn binnen het plangebied bewaard.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie en adviseert enkel om het behoud van de twee acacia’s aan de Stratumsedijk (boom 7 en 9) te handhaven tijdens de verdere uitwerking. De initiatiefnemer van deze herbestemming kan rekenen op steun vanuit Trefpunt Groen Eindhoven. Joop van Hout en Lieke Stoffelen