Kapadvies Stratumseind

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Stratumseind
Het betreft de kap en compensatie van 15 bomen op, en in de directe omgeving van, het Stratumseind (Oude Stadgracht en Begijnhof). Dit in het kader van het project ‘Boeiende Binnenstad’ waarbinnen het Stratumseind zal worden heringericht en vergroend.

Aanleiding

Het Stratumseind zal er in de toekomst anders uit komen te zien. In het kader van het project ‘Boeiende Binnenstad’ zal het Stratumseind, inclusief Begijnhof en een deel van de Oude Stadsgracht worden heringericht. Belangrijk uitgangspunt is dat in het nieuwe ontwerp meer plaats gemaakt wordt voor groen.  Momenteel staan er in het projectgebied 26 bomen. Het merendeel zijn platanen en esdoorns. Op het pleintje aan de Oude Stadsgracht staan bovendien een drietal zuileiken. Van de 26 bestaande bomen zullen er 11 worden ingepast in het nieuwe ontwerp. Dit zijn de platanen op het Begijnhof. De overige 15 bomen zullen worden gekapt ten behoeve van de herinrichting. De waarde van deze te kappen bomen wordt gecompenseerd binnen het plangebied door aanplant van nieuwe bomen. De specifieke locaties en aantallen van de compensatie zijn nog niet bekend. Dit wordt nader uitgewerkt in een technisch DO. De volgende 15 bomen zullen worden gekapt ten behoeve van de herinrichting:
Afbeelding 1 | Locatie bestaande bomen, nr. 1 t/m 15 maken onderdeel uit van deze kapaanvraag

Afweging

De 26 bestaande bomen zijn door een gecertificeerde European Tree Technician van Van Helvoirt Groenprojecten BV onderzocht en getaxeerd. De 15 te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €38.877,92. Deze waarde dient te worden gecompenseerd binnen het plangebied door aanplant van nieuwe bomen. Gezien de vergroeningsopgave van het project wordt een ruime compensatie verwacht.

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de resultaten van het onderzoek bestudeerd en heeft de bomen op locatie beoordeeld. De meest waardevolle bomen binnen het plangebied worden ingepast. Dit is de dubbele rij van platanen op het Begijnhof. De overige bomen beschouwd Trefpunt Groen Eindhoven als vervangbaar (op Stratumseind en in Oude Stadsgracht). Deze bomen, nr. 1 t/m. 15) zijn gezien de leeftijd, omvang en verschijningsvorm vervangbaar. Een deel van deze bomen zijn beschadig aan de stam of hebben stormschade in de kroon. Het overgrote deel van de bomen verkeert echter in een redelijke tot goede conditie, waarmee de bomen in theorie nog jaren zouden kunnen blijven staan. Toch wordt er gekozen deze bomen te kappen en te vervangen door nieuwe bomen om het gebied in één keer gereed te maken voor de toekomst en goede groeiplaatsen te kunnen realiseren voor alle bomen.

Om de herinrichting van Stratumseind tot een succes te maken is in de huidige plannen de aanplant van 20 bomen binnen het plangebied Stratumseind voorzien. De ruimte in de ondergrondse infrastructuur maakt het echter onzeker of al deze bomen ook daadwerkelijk aangeplant kunnen worden. Dit zal moeten blijken uit nader onderzoek. Volgens planning is augustus dit jaar het definitief ontwerp gereed.  


Om zicht te krijgen op de ondergrondse omstandigheden is onder meer een archeologisch onderzoek nodig ter plaatse van de Oude Stadsgracht. De resultaten hebben mogelijk invloed op de positionering van nieuwe bomen. Tevens is het denkbaar dat voor het uitvoeren van het archeologisch onderzoek enkele van de 15 te kappen bomen verwijderd moeten worden. Om deze reden is besloten voor de 15 te kappen bomen reeds een vergunning aan te vragen terwijl de compensatie nog niet definitief is. Deze werkwijze is voorbesproken met Trefpunt Groen Eindhoven. TGE is akkoord mits de onderstaande werkafspraken, tevens opgenomen in het gespreksverslag van 27 februari 2020 worden nagekomen (bijlage; Definitieve afspraken Trefpunt Groen).

Voorwaarden:
  • Er wordt niet gekapt tot op het moment dat de kap noodzakelijk is vanuit het oogpunt van het voorziene archeologisch onderzoek in combinatie met een mogelijke sanering van de grond uit de oude stadsgracht. De start van dit onderzoek is gepland op 26 mei 2020.
  • De gemeente treedt in overleg met Trefpunt Groen Eindhoven zodra er meer bekend is over de definitieve vergroening van Stratumseind. Pas na gereedkomen van het definitieve ontwerp worden de bomen gekapt tenzij reeds gekapt voor onderzoeksdoeleinden zoals eerder vermeld.
  • Alle voorgenomen kap van bomen worden vooraf aan Trefpunt Groen Eindhoven gemeld.
  • De gemeente zet zich maximaal in om de vergroening van de binnenstad i.c. Stratumseind te realiseren. De waarde van de te kappen bomen (15 stuks, €38.877,92) blijft gereserveerd voor fysieke compensatie.
  • Onderhavige memo wordt toegevoegd aan de aanvraag omgevingsvergunning kap.

    Trefpunt Groen Eindhoven ziet bovenstaande werkafspraken graag overgenomen als voorwaarde in de te verlenen kapvergunning.
Afbeelding 2 | Links: Noorse esdoorns Oude Stadsgracht – Rechts: dubbele rij platanen Begijnhof

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven is akkoord met het verlenen van de kapvergunning voor 15 bomen op stratumseind, mits de hierboven opgenomen werkafspraken worden nagekomen. Het komend half jaar zal maximale inspanning verleend worden om de vergroening van het Stratumseind mogelijk te maken. Trefpunt Groen Eindhoven wenst nader betrokken te worden bij het definitief ontwerp.  Tot slot dient benadrukt te worden dat het compensatiebedrag van €38.877,92  ook een vijfvoud kan worden als de bomen niet fysiek gecompenseerd worden maar compensatie geschiedt middels een storting in het bomencompensatiefonds. Deze regel en factor komt voort uit de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven.

Trefpunt Groen Eindhoven