Kapadvies Stratumseind (heroverweging zuileik nr. 9)

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Stratumseind (heroverweging zuileik nr. 9)
Het advies luidt: positief  

Het betreft de kap en compensatie van een zuileik, direct vóór Stratumseind 46, om de herinrichting mogelijk te maken van het Stratumseind.

Aanleiding


Augustus 2019 heeft Trefpunt Groen Eindhoven advies gegeven op het kap- en compensatieplan behorende bij het project ‘herinrichting en vergroening Stratumseind’. Dit advies is opgenomen op de volgende pagina. Onderdeel van dit advies was het inpassen van de zuileik (nr. 9) direct vóór Stratumseind 46. De gemeente heeft behoud van deze zuileik onderzocht in relatie tot de verschillende werkzaamheden die zullen plaatsvinden (vervangen riolering en leidingen, aanbrengen waterberging onder maaiveld en herbestrating). Door van Helvoirt Groenprojecten is een Boom Effect Analyse opgesteld.

Op basis van de resultaten uit de Boom Effect Analyse heroverweegt Trefpunt Groen Eindhoven haar advies om de zuileik in te passen.

Afweging


De belangrijkste conclusies uit de Boom Effect Analyse zijn:

-Het wortelverlies, teweeg gebracht door de werkzaamheden, wordt geschat op 30-40%. Hierdoor vervalt de boom structureel terug in conditie met en een verminderde levensverwachting als gevolg. De boom kan zich hier gezien de huidige ondergrondse groeiplaats niet van herstellen.

- Tijdens de werkzaamheden is de kans op schade aan de stam en kroondelen van de boom verhoogd, omdat de werkzaamheden langs en onder de kroon van de boom plaatsvinden.

In de rapportage worden tevens mogelijke maatregelen genoemd om het negatief effect van de werkzaamheden op de zuileik zo veel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door het vervangen van het cunet door een groeiplaatsconstructie, het vrijspelen van de kwetsbare boomzone, het handmatig uitvoeren van werkzaamheden binnen deze zone en het aanstellen van een bomenwacht. Echter zal de boom, ondanks deze maatregelen, teruglopen in conditie door het wortelverlies. Bovendien staan de investeringen in het beperken van de schade niet in verhouding tot de waarde van de boom.

Conclusie


Op basis van de resultaten uit de BEA adviseert Trefpunt Groen Eindhoven de zuileik op te nemen in het kap- en compensatieplan voor de herinrichting van Stratumseind. De zuileik zal zich door het wortelverlies niet kunnen herstellen van de werkzaamheden. Investeringen om deze schade te beperken staan niet in verhouding tot de waarde van de boom. TGE adviseert deze middelen te investeren in nieuwe bomen en verbeterende groeiplaatsen.
 
Trefpunt Groen Eindhoven


Oorspronkelijk kapadvies


Lees het Kapadvies Stratumseind dat wij op 22 augustus 2019 uitgaven.