Kapadvies Strijp T, Gebouw T.Q.

Resultaat: Positief
Jaar: 2017
Kapadvies Strijp T, Gebouw T.Q. Het betreft de kap en compensatie van 17 bomen om de herinrichting van Gebouw T.Q. op Strijp T mogelijk te maken.

Aanleiding

Strijp T, de locatie tussen de Zwaanstraat en Achtseweg Zuid, wordt herontwikkeld door bouwonderneming Goevaers & Zn. Voor de herontwikkeling van dit bedrijventerrein zijn reeds een aantal bomen gekapt. Hiervoor is per kapaanvraag een compensatieplan opgesteld. Drie plannen (compensatieplan 1, 2 en 3) zijn reeds afgerond. Compensatieplan 1 en 2 betrof de compensatie van respectievelijk 1 en 3 bomen (1 populier, 2 meelbessen en 1 trompetboom). Daar waar het aantal te kappen bomen voor zowel fase 1 als fase 2 onder de afgesproken grens van 10 bomen bleef zijn deze plannen afgerond zonder inspraak van Trefpunt Groen Eindhoven. Compensatieplan 3 betrof de compensatie van 6 essen en 4 Italiaanse populieren en is onlangs door Trefpunt Groen Eindhoven voorzien van een positief advies. De kap en compensatie zoals voorgesteld in deze aanvraag behoort tot de vierde en laatste fase van de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Zwaanstraat 31. Het betreft de kap en compensatie van 17 bomen t.b.v. de aanleg van de entree van gebouw T.Q. en de parkeerplaatsen aan laan 2. De volgende 17 bomen zullen worden gekapt en zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies. • 4 stuks Populus nigra ‘Italica’ (Italiaanse populier) • 7 stuks Carpinus betulus (haagbeuk) • 3 stuks betula utilis (witte berk) • 2 stuks Prunus (vogelkers) • 1 Acer Pseudoplatanus (esdoorn) In onderstaande afbeelding staan deze te kappen bomen aangegeven. Boomnr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39 en 40. De te kappen bomen De waarde van de bomen is door Vermeulen Boomadvies bepaald volgens de NVTB methode. De totale waarde van de 17 bomen wordt vertaald in een bedrag van €43.760,-
  • 7 stuks Carpinus betulus à €4236,- per boom
  • 4 stuks Populus nigra ‘Itaica’ à €2542,- per boom
  • 6 stuks opschot (berken, vogelkers en esdoorn) totaal €3940,-

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de 17 te kappen bomen (het compensatieplan). Het is uiteraard spijtig dat deze bomen voor einde van hun levensduur moeten wijken voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein. Echter, omvang en kwaliteit van deze 17 bestaande bomen zijn niet dusdanig dat deze niet vervangbaar zijn. De bestaande Canadese populier, boomnr. 16, en Plataan, boomnr. 25, daarentegen zijn wel van een bijzondere waarde vanwege hun omvang en mooie brede habitus. Trefpunt Groen Eindhoven is dan ook blij te zien dat de Populier en de Plataan worden ingepast in het nieuwe parkeerterrein. Om de populier en de plataan in de toekomst ook werkelijk te bewaren als kenmerkende- en beeldbepalende boom is het van groot belang dat de groeiomstandigheden goed zijn. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om deze reden om ten minste te werken met drukverdelers ter plaatse van de kroonprojecties van de populier en de plataan. Dit voorkomt dat het in- en uitrijden van de auto’s de conditie van de bomen verslechterd. Liever nog ziet TGE dat de plantvakken worden vergroot door het opofferen van enkele parkeerplaatsen onder de kroonprojecties van de bomen. Op deze manier kunnen de bestaande waardevolle bomen het terrein als toekomstboom blijven sieren. De waarde van de te rooien bomen vormt de onderlegger voor het compensatieplan. Er moet voor een totaalwaarde van €43.760,- worden gecompenseerd. Deze wordt binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant van 56 nieuwe bomen met een totale compensatiewaarde van € 103.940,-. Dit geld wordt besteed aan het aanplanten van een nieuwe laan (laan 2) en het afmaken van laan 1 uit compensatieplan 3. Hiermee wordt de waarde van de te kappen bomen ruimschoots gecompenseerd. De volgende aantallen en soorten komen terug in het gebied:
  • 30 stuks beukenbomen aan de noordzijde van laan 2 aangeplant (Fagus sylvatica)
  • 19 stuks Haagbeuken met een zuilvormige groeiwijze aan de zuidzijde van laan 2 (Carpinus betulus)
  • 3 stuks haagbeuken aan de noordzijde van laan 1
  • 4 stuks beukenbomen aan de zuidzijde van laan 1
Van de nieuw aan te planten bomen komen 43 stuks in de verharding te staan. Hier krijgen de bomen een grote hoeveelheid substraat en komt aanrijbescherming d.m.v. een boombescherming. De overige 13 bomen komen in een plantvak voorzien van een beukenhaag (fagus sylvatica). Naast het terug planten van bomen worden binnen het plangebied nog 6 zones ingevuld met hoogwaardig groen dat waarde toevoegt aan de biodiversiteit, de beleefbaarheid en de klimaatbestendigheid (zie afbeelding 3). De entree van het gebied (aangeduid met nr 1) en de twee binnentuinen krijgen een openbaar karakter. In het gebouw is een doorbraak gemaakt om de gebieden (aangeduid met nr 2 en 3) toegankelijk te maken vanuit de lanen. Op het dak aan de zuidzijde van het gebouw komt een toegankelijke daktuin en t.h.v. nummer 5 komt een gevelbekleding met klimplanten. Ter hoogte van nummer 6 wordt een kunstproject in de vorm van een levende boombank gerealiseerd. Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de ruime compensatie met bomen en hoogwaardig groen binnen de grenzen van het plangebied. Op deze manier kan Strijp T zich verder ontwikkelen tot een gezonde, klimaatadaptieve en toekomstbestendige plek voor bedrijvigheid in de nabijheid van het centrum van Eindhoven.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie mits het advies m.b.t. de groeiplaatsen van de populier en de plataan wordt overgenomen. Er wordt ruimschoots gecompenseerd binnen het plangebied en het compensatieplan steekt goed in elkaar. De initiatiefnemer van deze herbestemming kan rekenen op steun vanuit Trefpunt Groen Eindhoven. Joop van Hout en Lieke Stoffelen