Kapadvies Strijpsestraat/Hastelweg

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Strijpsestraat/Hastelweg

Het advies luidt: positief, mits...

Het betreft de kap van 5 zomerlindes (Tilia platyphyllos) om de herinrichting van de Strijpsestraat/Hastelweg mogelijk te maken. 

Aanleiding

De Hastelweg/Strijpsestraat wordt opnieuw ingericht. De onderhoudstoestand van de bestrating inclusief fundering voldoet niet meer aan de basiskwaliteit. Dit biedt de mogelijkheid het complete profiel te reconstrueren, van erfgrens tot erfgrens. De straat wordt hiermee en stuk groener en daarmee aantrekkelijker, leefbaarder en klimaatbestendiger. Het gaat om de Hastelweg vanaf de St. Trudostraat/Karolingersweg, inclusief het kruispunt en het aansluitende deel van de Strijpsestraat tot aan de Willemstraat.

Binnen het plangebied staan 22 bomen. 17 bomen worden ingepast in het nieuwe profiel en 5 bomen worden gekapt omdat deze met de voorgenomen werkzaamheden niet duurzaam behouden kunnen blijven. Binnen het totale plan worden 32 nieuwe bomen geplant. Daarnaast wordt 1.100 m2 aan groen toegevoegd in het plangebied.

De volgende 5 bomen zullen worden gekapt en zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies. De waarde van deze 5 bomen is door Cobra adviseurs bepaald volgens de NVTB methode en is bepaald op €40.896,-.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de 5 te kappen bomen (het compensatieplan).

De gemeente Eindhoven is voornemens om 17 van de in totaal 22 bomen in het projectgebied te behouden. Een mooi aantal aangezien hiermee vele boomjaren bewaard zullen blijven. Cobra adviseurs heeft onderzocht wat de invloed is van de werkzaamheden op deze 17 in te passen bomen. Naar verwachting hebben de werkzaamheden een licht negatief tot negatief effect op de te handhaven bomen omdat er door de werkzaamheden kans is op wortelschade, boomschade en kwaliteitsverlies van de groeiplaats. Door zorgvuldig te werk te gaan, een bomenwacht in te schakelen en groeiplaatsverbetering toe te passen is dit negatief effect echter tot een minimum te beperken (zie ‘opmerkingen’ hieronder).

De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er moet voor totaalwaarde van €40.896 worden gecompenseerd. Deze wordt binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant van 32 bomen met een totale compensatiewaarde €92.220. De compensatie voldoet dus ruim. De volgende aantallen en soorten komen terug in de straat:

Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de ruime compensatie die is voorgesteld. Ondanks het smalle profiel is het gelukt om veel groen toe te voegen. Naast de aanplant van de 32 nieuwe bomen zullen over de gehele lengte van het projectgebied kleine en grote groenvakken gerealiseerd worden met diverse beplanting, waaronder Vedergras, Rozen en Adderwortel.  De nieuwe bomen zijn voornamelijk smalle lindes waarmee de structuur van bestaande lindes wordt doorgezet. Een deel van de plantvakken wordt verlaagd aangelegd, om zo bij grote regenbuien het regenwater te kunnen bergen en infiltreren. Door het groene karakter van de herinrichting kan de Strijpsestraat/Hastelweg zich ontwikkelen tot een leefbare straat die is voorbereid op extremere weersomstandigheden die komen met de klimaatveranderingen. Zie hier de definitieve ontwerptekening voor de Strijpsestraat/Hastelweg. 

Het moge duidelijk zijn dat Trefpunt Groen Eindhoven positief staat tegenover de voorgenomen herinrichting van de Strijpsestraat/Hastelweg. Om de negatieve invloed van de werkzaamheden op de 17 in te passen bomen tot een minimum te beperken laat TGE onderstaande opmerkingen na:

Opmerkingen

  • Trefpunt Groen Eindhoven verzoekt een onafhankelijke bomenwacht aan te stellen (bijvoorbeeld via de Nationale bomenbank of via COBRA) die toezicht houdt op boomtechnische knelpunten en verantwoordelijk is voor een duurzame bescherming van de bestaande bomen.
  • Trefpunt Groen Eindhoven verzoekt de adviezen uit het Cobra rapport t.a.v. boomvriendelijke alternatieven (paragraaf 7.1), boombescherming (paragraaf 7.3) en groeiplaatsverbetering (paragraaf 7.4) op te volgen.

 Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen herinrichting in de Pisanostraat mits bovenstaande opmerkingen ter bescherming van de 17 in te passen bomen worden  opgevolgd. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen