Kapadvies Tennet, Sterrenlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Tennet, Sterrenlaan

Aanleiding

De aanvraag betreft het kappen van 88 bomen onder en nabij de hoogspanningsverbinding van Tennet nabij de Sterrenlaan. Voor de veiligheid en leveringszekerheid van de 150 kv hoogspanningsverbinding dient de beplanting over een breedte van 5 meter voldoende laag te blijven.

Afweging

Om een veilig transport van elektriciteit te kunnen garanderen heeft Tennet enkele jaren geleden de eisen van ‘bomen onder hoogspanningsleidingen’ aangescherpt en verruimd. Elektriciteit kan immers via beplanting een weg naar de aarde zoeken (overslag) waarmee voor mens en dier gevaar ontstaat op elektrocutie en de kans op natuurbranden wordt vergroot. Bovendien kan de goede werking van het hoogspanningsnet in het geding komen als beplanting te dicht op de geleiders staat. In de risicozone (5 meter breed bij 150 kV) is om deze reden enkel laagblijvende begroeiing (tot maximaal 1,75 meter) toegestaan, en in zone 2 wordt gelet op overhangende takken (zie afbeelding 2). 

Afbeelding 2: risicozones

De beplanting onder de hoogspanningsleidingen nabij de Sterrenlaan overschrijdt de maximale hoogte van 1,75 meter, of heeft overhangende takken. Ingrijpen is om deze reden noodzakelijk. Het resultaat is dat 88 bomen gekapt zullen worden en andere beplanting geklepeld zal worden. De te kappen bomen zijn van de soort populier, wilg, es, berk en els. 

Trefpunt Groen Eindhoven ziet in dat kap weliswaar noodzakelijk is voor de algemene veiligheid, echter is de kap op deze locatie precair vanwege het voorkomen van de Vermiljoenkever, een soort die beschermd is conform de Wet Natuurbescherming. Wij begrijpen dat adviesbureau Ecológica een advies aan het formuleren is hoe om te gaan met kap op deze locatie, in relatie tot het leefgebied van de beschermde keversoort. Wij vragen aanvrager van de kapvergunning nadrukkelijk dit advies op te volgen.

Compensatie

Gezien de aard van de kap (beheer veiligheidszone hoogspanningsverbinding), is er geen herplantplicht verbonden aan de voorgenomen kap. Het terugplanten van bomen die binnen enkele jaren de maximale hoogte bereiken zou immers geen duurzame keuze zijn. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert daarom, indien niet strijdig met het advies van Ecológica, om het gebied zich natuurlijk te laten ontwikkelen, en hakhoutbeheer toe te passen. In dit geval kan het gebied blijvend soorten ondersteunen die zich in een dergelijk biotoop huisvesten.

Gezien de ligging aan de rand van de stad, in natuurgebied volgens de interim structuurvisie gemeente Eindhoven, en in het Natuurnetwerk Brabant, achten wij dergelijke maatregelen gepast.

Conclusie

We gaan akkoord met de voorgenomen kap, mits in lijn met de richtlijnen voor de voorkomende Vermiljoenkever. Daarbij vragen we nadrukkelijk om reactie op ons voorstel om hier hakhoutbeheer toe te passen of het gebied te voorzien van andersoortige natuurlijke inrichting met ecologische waarde. Al meerdere malen hebben we dit advies meegegeven, maar reactie is altijd uitgebleven.