Kapadvies Tramstraat 37 Augustijnen (fase 2)

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Tramstraat 37 Augustijnen (fase 2)

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap van 7 bomen om de herbestemming (fase 2) van Mariënhage, Dommeltuin en Tussentuin, mogelijk te maken (project DELAmondo).

Aanleiding

Project DELAmondo wordt ontwikkeld door de coöperatie DELA en omvat een herbestemming van Mariënhage, De Paterskerk, het voormalig Augustinianum en de Studentenkapel, inclusief de omgeving. Om deze herbestemming mogelijk te maken worden in totaal 13 bomen gekapt en 8 bomen worden verplant. De herbestemming, en zo ook de kap, het verplaatsen en de compensatie, vindt in twee fasen plaats. Deze kapaanvraag heeft betrekking op fase 2 van het project DELAmondo. Fase 1 is reeds vergund. De volgende zeven bomen worden in fase 2 gekapt en zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies.

De waarde van deze zeven bomen is door  FJ Boomadvies bepaald volgens de NVTB methode en is getaxeerd op €13.000,73. 

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan).

Geconcludeerd mag worden dat zorgvuldig is omgegaan met het bestaande groen. De meest waardevolle bomen zijn ingepast en waar mogelijk worden behoudenswaardige bomen die niet zijn in te passen verplant. Trefpunt Groen Eindhoven heeft de 7 te kappen bomen op locatie bekeken en beoordeeld. De bomen verkeren in een gezonde conditie waarmee kap geschaard dient te worden onder een rode reden. Gelet op leeftijd, omvang, soort en locatie zijn de te kappen bomen vervangbaar. 

Te kappen bomen: links, Amerikaanse eiken (24 en 25). rechts, meidoorn (ongenummerd) 

De waarde van de te rooien bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er moet voor fase 2 een totaalwaarde van € 13.000,73 worden gecompenseerd. Deze wordt binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant van 24 nieuwe bomen met een waarde van €32.763,81. De compensatie voldoet dus ruim. De volgende aantallen en soorten komen terug in het gebied:

Compensatie fase 2

Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de ruime compensatie binnen de grenzen van het plangebied. De waarde van de bomen voor de ecologie, de luchtkwaliteit, het thermisch comfort, de beeldkwaliteit en het bergen/verdampen van water wordt op deze manier voor de lange termijn binnen het plangebied bewaard. In de toekomst zal Mariënhage met deze ruime compensatie immer meer als een groene plek in het centrum op de kaart staan.

 Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie. Het aantal te kappen bomen blijft beperkt en er wordt ruim gecompenseerd binnen het plangebied. De initiatiefnemer van deze herbestemming kan rekenen op steun vanuit Trefpunt Groen Eindhoven.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen