Kapadvies Tuinstraat 17

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Tuinstraat 17

Het advies luidt: positief, mits

Het betreft de kap en compensatie van 3 bomen om de ontwikkeling mogelijk te maken van 17 grondgebonden woningen op het terrein van de voormalige Blauwververij (Rochusbuurt, Stratum).  

Aanleiding

In het perspectief van de voorgenomen werkzaamheden zullen drie van de 17 bestaande bomen niet ingepast kunnen worden. Het betreft een Noorse esdoorn, een berk en een acacia (nr. 13, 15 en 15 in afbeelding 1). Tevens blijkt uit de Boom Effect Analyse dat de witte populier (nr. 16) gelet op het huidige ontwerp niet duurzaam behouden kan blijven in verband met verbreding van de inrit. De inpasbaarheid van deze boom wordt nader onderzocht. Boom 16 maakt geen onderdeel uit van de kapaanvraag maar wordt wel meegenomen in de taxatie voor de compensatie. Onderstaand een overzicht van de te kappen bomen (nr. 13, 14, 15). In de tabel op de volgende pagina zijn de getaxeerde waarden van de bomen opgenomen.

Afbeelding 1 | Locatie bomen 14 t/m 16

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de te kappen bomen op locatie bekeken en beoordeeld. De bomen 13, 14 en 15 verkeren in een matige conditie. Omdat deze bomen in het geplande bouwvlak staan kunnen deze bomen niet behouden blijven. De bomen dienen naar waarde gecompenseerd te worden, bij voorkeur binnen het plan (Verordening Bomen 2015, gemeente Eindhoven).

Het behoud van boom nr. 16 staat nog ter discussie. De witte populier verkeert in een goede conditie en is gelet op zijn omvang en verschijningsvorm een waardevolle boom voor de buurt. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te streven naar behoud van deze boom door hoogwaardige ondergrondse groeiplaatsvoorzieningen in het ontwerp op te nemen. TGE adviseert hiervoor hulp in te schakelen van een gecertificeerde groeiplaatsdeskundige. Indien gewenst kan TGE enkele deskundigen aanraden. 

Zorgvuldigheid
14 van de 17 bomen kunnen worden ingepast binnen de voorgenomen ontwikkelingen. TGE is blij het merendeel van de bomen kan worden ingepast. Op deze manier blijven de bestaande groenwaarden zo veel mogelijk behouden in de toekomstige situatie. Het voornemen om behoud van de waardevolle witte populier (nr. 16) in te passen stemt TGE tevens positief. In het kader van zorgvuldigheid mist TGE echter conclusies over het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de bomen op het naburig perceel (achter/in het verlengde van Tuinstraat nr. 17). Zie onderstaande afbeelding 2. TGE ziet graag een terugkoppeling van een gecertificeerd boomdeskundige over de effecten van de ontwikkelingen op de bomen op naburig terrein.


Afbeelding 2 | Conclusies van effecten van ontwikkeling op naburige bomen ontbreekt

Compensatie

De te kappen bomen (nr. 13, 14 en 15) vertegenwoordigen tezamen een waarde van €8.228,80. Tezamen met de getaxeerde waarde van boom nr. 16 komt dit neer op een compensatiewaarde van € 15.634,6. Deze waarde dient binnen het plan gecompenseerd te worden middels aanplant van nieuwe bomen.

De ontwikkelaar heeft een compensatieplan opgesteld waarbij de volgende bomen worden terug geplant: Liquidambar 3 stuks, Amberboom 1 stuk, Walnoot 3 stuks. Naast kosten voor aanschaf, aanplant en nazorg mogen ook de kosten van de beplanting welke direct ten gunste komen van de nieuwe bomen worden meegerekend als compensatiewaarde.

Het ingediende compensatieplan bestaat uit het gehele groenplan met de daarbij behorende kostenraming. Deze komt neer op ca. €21.000,-. Echter is slechts een deel (naar schatting €8.000,-) te scharen onder de compensatieplicht van de te kappen bomen. Dit wil zeggen dat het plan de compensatie van boom nr. 13, 14 en 15 dekt maar dat de waarde van boom nr. 16 niet wordt gedekt.

Advies: Positief, mits

  • Positief: Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de kap en compensatie van boom 13, 14 en 15. Middels aanplant van 7 nieuwe bomen, inclusief onder beplanting wordt de waarde van de bomen voor natuur, beeld en ecologie op termijn hersteld.
  • Mits: Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de getaxeerde boomwaarde van €7.295,81 (witte populier) die reeds gereserveerd is voor compensatie (maar niet gedekt wordt door het ingediende compensatieplan) te investeren in maatregelen voor duurzaam behoud van de witte populier. Een groeiplaatsspecialist kan een maatplan maken voor duurzaam behoud van de boom binnen het ontwerp van de bredere inrit. Gedacht kan worden aan ondergrondse voorzieningen zoals drukverdelers.
  • Mits: Trefpunt Groen Eindhoven ziet graag een terugkoppeling van een gecertificeerd boomdeskundige over de effecten van de ontwikkelingen op de bomen op naburig terrein (achter Tuinstraat 17).

Trefpunt Groen Eindhoven