Kapadvies van de Venterrein

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies van de Venterrein Het advies luidt: positief, mits Het betreft de kap van 10 bomen om de ontwikkeling mogelijk te maken van 93 woningen (voornamelijk appartementen) op het zogenaamde ‘Van de Ven en Co.–terrein’ aan de Willemstraat, Langdonkenstraat en Gagelstraat.

Aanleiding

Het nieuwbouwplan voor het van de Ven terrein aan de Willemstraat voorziet in realisatie van 93 woningen.  In het perspectief van de voorgenomen werkzaamheden is de ontwikkelaar voornemens 10 van de 11 bestaande bomen te kappen. Alleen de plataan op de hoek van de Willemstraat en de Gagelstraat (boomnr. 10) zal worden ingepast. In Figuur 1 en 2 zijn gegevens van deze bomen en hun standplaats opgenomen.  [caption id="attachment_2040" align="alignnone" width="500"] Te kappen bomen, met uitzondering van boom 10[/caption] [caption id="attachment_2041" align="alignnone" width="500"] Standplaats bomen[/caption] De waarde van de te kappen bomen is door Van Helvoirt Groenprojecten BV bepaald volgens de NVTB methode. De 10 te kappen bomen (nr. 1 t/m 9 + 11) vertegenwoordigen tezamen een waarde van €28.464,00. Deze waarde dient gecompenseerd te worden middels aanplant van nieuwe bomen.  

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de te kappen bomen op locatie bekeken en beoordeeld. De bomen verkeren in voldoende conditie en zouden bij ongewijzigde omstandigheden nog ten minste 15 jaar behouden kunnen blijven. De 10 bomen worden gekapt om de bouw van de woningen mogelijk te maken waarmee gehandeld wordt volgens het principe van kap om een rode reden, zoals bedoeld in de Verordening Bomen 2015 van de Gemeente Eindhoven.    Opvallend is dat in het gehele ontwerptraject rekening gehouden is met het inpassen van boom nr. 1 en 10 en dat boomnr. 1 nu alsnog wordt opgenomen in de kapaanvraag (Figuur 3). Uit de Boom Effect Analyse van Van Helvoirt is gebleken dat boomnr. 1 duurzaam te behouden is door middel van snoei en groeiplaatsverbetering. Gelet op de omvang, conditie en beeldbepalende waarde van de boom verzoekt Trefpunt Groen Eindhoven het inpassen van boom 1 na te streven en hiervoor de juiste maatregelen te treffen t.a.v. bescherming en groeiplaatsverbetering. Ter plaatse van boom nr. 10 is groeiplaatsverbetering eveneens gewenst. Ten aanzien van het behoud van de twee platanen (nr. 1 en nr. 10) wenst TGE dat de genoemde adviezen in het rapport van Van Helvoirt (paragraaf 6.2, p19) nauwkeurig worden opgevolgd.  [caption id="attachment_2043" align="alignnone" width="500"] Locaties van boom 1 en boom 10[/caption]

Herplant

De getaxeerde boomwaarde van de te kappen bomen wordt geïnvesteerd in nieuwe bomen op locatie. De ontwikkelaar is voornemens 17-20 nieuwe bomen te planten in de openbare ruimte op projectlocatie (Figuur 4). Aanplant van de nieuwe bomen (inclusief aanlegkosten en 3 jaar nazorg) is getaxeerd op € 20.787,97. Daar waar de te kappen bomen (inclusief kap van boom nr. 1) getaxeerd zijn op  €28.464,00 voldoet dit compensatieplan NIET aan de compensatieplicht zoals omschreven in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Wanneer boom nr. 1 toch wordt ingepast zoals verzocht door Trefpunt Groen Eindhoven wordt er gekapt voor €20.585,00 (€28.464,00 –  €7.879,00) waarmee wel voldaan wordt aan de compensatieplicht.  [caption id="attachment_2044" align="alignnone" width="500"] Herplant[/caption] Buiten het kader van deze kapaanvraag adviseert Trefpunt Groen Eindhoven om faunavoorzieningen te integreren in het appartementengebouw zoals gierzwaluwstenen of vleermuiskasten waarmee de ontwikkeling voorziet in uitbreiding van het aantal verblijfsplaatsen. Voor advies en financiële steun adviseert TGE contact op te nemen met het B5 project stadsvogels en vleermuizen van de Provincie Noord-Brabant, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging: www.vogelbescherming.nl/b5. 

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie mits boom nr. 1 alsnog ingepast wordt.   Joop van Hout en Lieke Stoffelen