Kapadvies Van Vorststraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Van Vorststraat Het advies luidt: positief Het betreft de kap en compensatie van 36 bomen om de realisatie mogelijk te maken van ongeveer 160 grondgebonden woningen ter plaatse van het voormalige Summa College aan de van Vorststraat in het stadsdeel Woensel.

Aanleiding

CRA Vastgoed is voornemens om op het huidige terrein van het Summa College aan de Van Vorststraat woning te ontwikkelen. Zowel in de openbare ruimte als op het schoolterrein zijn verschillende soorten en afmetingen bomen aanwezig. De belangrijkste groenstructuren zijn opgenomen in het woningbouwplan. 78 bomen, met in het bijzonder de lindes in de van Vorststraat en de Dr. Berlagelaan, zijn ingepast in het nieuwe plan en geven direct een ‘groen’ beeld aan de nieuwe ontwikkeling. Met deze ontwikkeling wordt bovendien de kans gegrepen om de groeiplaatsen van de bestaande bomen te verruimen en te verbeteren. Desalniettemin is de ontwikkelaar voornemens 36 bomen te kappen om het woningbouwplan mogelijk te maken. Voorgenomen kap en compensatie is aangevraagd en ter advisering voorgelegd aan TGE. De volgende 36 bomen worden gekapt en zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies.                         De waarde van de 36 te kappen bomen is bepaald door Staro Natuur en Buitengebied. De 36 bomen vertegenwoordigen samen een waarde van €192.087,84. CRA vastgoed is voornemens deze waarde binnen het plangebied te compenseren door aanplant van nieuwe bomen en groeiplaatsverbetering ter plaatse van de lindes in de van Vorststraat en de Dr. Berlagelaan.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de 36 te kappen bomen (het compensatieplan).

Zorgvuldigheid

Trefpunt Groen heeft de bestaande bomen ter plaatse bekeken. Met name de laan van lindes in de van Vorststraat en de lindes langs de Dr. Berlagelaan sieren het plangebied. De ontwikkelaar heeft er duidelijk voor gekozen om deze structuren duurzaam te kunnen bewaren. Deze bomen in de van Vorststraat en langs de Dr. Berlagelaan zullen een grotere boomspiegel krijgen. Aangezien de standplaats voor de meeste bomen momenteel als matig tot slecht wordt beoordeeld is dit een welkome bijvangst van deze ontwikkeling. Het aanzienlijk vergroten van het plantvak rondom de bomen geeft een positieve bijdrage aan de doorwortelbare ruimte van de bomen. Hierdoor kunnen de laanbomen en hun waarde voor de ecologie, de fauna, de luchtkwaliteit, het thermisch comfort en het bergen/verdampen van water op de langere termijn binnen het plangebied bewaard worden. Door het creëren van een bufferzone tussen de nieuwe woonblokken en de bomen aan de van Vorststraat ontstaat tevens ruimte die zal worden ingevuld met extra groen waarmee het straatprofiel zal worden vergroend en eventuele druk op boomwortels zal worden beperkt. Ook de groep waardevolle haagbeuken in de zuidelijke punt van het plangebied (boomnr. 64 t/m 68) zijn ingepast in het nieuwe ontwerp met voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte. Met betrekking tot de haagbeuken met boomnr. 74, 75 en 78 en de gewone esdoorn met boomnr. 97 wordt het volgende opgemerkt in de aanvraag: ‘Volledigheidshalve merken wij op dat realisator voornemens is om de bomen nr 74,75, 78 niet te kappen maar voor zover nodig i.r.t. de bouw van de woningen op te snoeien. Indien buiten in het veld echter blijkt dat dit niet haalbaar is zullen de bomen alsnog gekapt moeten worden. Vandaar dat deze bomen onderdeel uitmaken van de vergunningaanvraag’. De drie haagbeuken zijn gezien hun omvang en conditie behoudenswaardig. Op basis van kennis en ervaring verwacht Trefpunt Groen Eindhoven dat deze haagbeuken middels snoei goed inpasbaar zijn. Haagbeuken lenen zich goed om te snoeien. Houd echter rekening met het snoeitijdstip van de boom. De haagbeuk kan alleen vanaf juni tot en met oktober gesnoeid worden. Daarbuiten kunnen ze gaan bloeden: uit de wonden blijft vocht druppelen. Vanwege bovenstaande ervaring pleit Trefpunt Groen Eindhoven voor behoud van haagbeuken 74, 75 en 78. Gelet op de hoeveelheid dood hout en het weinige blad is TGE minder overtuigd over duurzaam behoud van de gewone esdoorn (nr. 97). Gelet op de omvang van de esdoorn en de geplande groeiplaatsverbetering is inpassen middels snoei desalniettemin het proberen waard. Compensatie Compensatie vindt plaats door bomen te herplanten, maar ook door de groeiplaatsen van bestaande en nieuwe bomen te verbeteren en door het toepassen van onderbeplanting. Een klein deel van de compensatiewaarde wordt geïnvesteerd in aanplant van 24 nieuwe bomen. Het overgrote deel wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de groeiplaatsen van bestaande en nieuwe bomen (verruimen groeiplaatsen, bodemverbetering, aanbrengen onderbeplanting). Zo wordt aan de zijde van de Berlagelaan het trottoir volledig verplaatst ten gunste van de groeiruimte voor de bomen. Een dergelijke kwalitatieve compensatiebenadering is een logische keuze gezien de schaarse ruimte bij een dergelijke stedelijke ontwikkeling en past uitstekend binnen de uitgangspunten van het Groenbeleidsplan 2017. De volgende soorten en aantallen zullen worden gecompenseerd:                                         Zoals te lezen is in bovenstaande tabel wordt er naast de aanplant van 24 nieuwe bomen en groeiplaatsverbetering (bestaande en nieuwe bomen) geïnvesteerd in ander groen dat de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van ‘De Vijf van Vorst’ en haar omgeving een boost zal geven. Langs de Van Vorststraat en aan rondom Blok E wordt een heldere structuur met hagen gerealiseerd. In de voortuinen en nabij parkeervakken beukenhagen en struikklimop. De achtertuinen worden voorzien van liguster. De grote plantvakken worden voorzien van een sterke heester of bodembedekker aangevuld met solitaire sierheester. De binnenterreinen worden geaccentueerd met een kleurrijk vaste planten mengsel. Wanneer de vaste planten pas in het voorjaar afgeknipt worden geven vaste planten ook een prachtig wintersilhouet. Ondanks alle beoogde investeringen in bestaande en nieuwe bomen verwacht TGE dat de ontwikkelaar de getaxeerde boomwaarde van €192.087,84 niet zal halen. Daar waar de te kappen bomen door Staro opvallend hoog zijn getaxeerd (gelet op onze ervaringen zeker 1,5 keer zo hoog) én veel geïnvesteerd wordt in het beschermen en ontwikkelen van een groene, boomrijke woonwijk beoordeelt Trefpunt Groen Eindhoven het compensatieplan als gelijkwaardige compensatie zoals bedoelt in de paragraaf ‘Compensatieplicht’ uit Nadere regels Bomen (gemeente Eindhoven, 2015). Conclusie Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie die de ontwikkeling mogelijk maakt van het nieuwbouwproject ‘De Vijf van Vorst’.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen