Kapadvies Vesaliuslaan 23

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Vesaliuslaan 23

Het advies luidt: positief

Het betreft de voorgenomen kap van een Atlasceder op het voorerf van Vesaliuslaan 23 (Stratum). Vanwege de leeftijd, de omvang en het beeldbepalende karakter staat de boom op de lijst van particulier waardevolle bomen. Op aanraden van de boombeheerder van de eigenaar van Vesaliuslaan 23 is kap aangevraagd. Dit in verband met verhoogde gevaarzetting (takbreuk) en de positionering direct naast het woonhuis. Zo vlak naast de woning (3 meter afstand) is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot. Onderstaande foto’s en plattegrond geven een beeld van de ceder (107 cm diameter op 1,30 m hoogte, 60 jaar oud) en haar locatie.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de ceder ter plaatse bekeken. Daar waar een boomvitaliteitsrapportage ontbrak en TGE onvoldoende zichtbare aantastingen kon waarnemen is de bewoners gevraagd een visuele controle te laten uitvoeren om het boomrisico te kunnen beoordelen. Op 9 januari 2020 heeft TGE dit rapport ontvangen en bestudeerd.

Uit de beoordeling komen de volgende relevante aantastingen naar voren:

  • 2 semi plakoksels. Het betreffen hier rechtstandige aanhechtingen die zich naar de toekomst zullen ontwikkelen als een plakoksel.
  • De stamvoet en de overgang van de stamvoet naar stam is deels afgestorven. Het afgestorven deel bedraagt >50% en bevindt zich aan de trek- en duwzijde van de boom.
  • Achter het bastweefsel bevindt zich mycelium wat is opgedroogd. Gezien het afstervingsproces is het hoogstwaarschijnlijk de honingzwam (Armilaria sp.) die als cambiumdoder heeft opgetreden en zich heeft omgevormd om de stabiliteitwortels te koloniseren en aan te tasten. (op het blootliggende hout bevind zich mycelium wat hiervoor een duidelijke aanwijzing is.
  • Aan de trekzijde is de beworteling tot onder het maaiveld aangetast. Dat > 50% van de omtrek het bastweefsel is afgestorven verklaart tevens de verminderde naaldbezetting. Het blootliggende hout is nog voldoende hard maar onder het maaiveld loopt de aantasting verder het hout in. De exacte stabiliteit is niet vastgesteld middels een trekproef of treemotion sensors maar zeker is dat de stabiliteit verminderd is en met verloop van de tijd toe zal nemen. Het proces is onomkeerbaar.

Als gevolg van bovenstaande waargenomen aantastingen zorgt de boom voor verhoogde gevaarzetting die in de loop van de tijd zal toenemen. Met het oog op deze toenemende gevaarzetting die de ceder veroorzaakt is het een terechte keus de boom te kappen en te vervangen door een nieuwe boom. Om de waarde van de boom t.b.v. beeldkwaliteit, ecologie, klimaat, en luchtkwaliteit op termijn te herstellen adviseert TGE een nieuwe ceder (atlasceder of libanonceder) te herplanten. Om de nieuw aan te planten boom tot volle wasdom te kunnen laten uitgroeien adviseert Trefpunt Groen Eindhoven een grotere afstand te bewaren ten opzichte van het woonhuis (ten minste 4 meter).

Conclusie

Kap van de ceder op het voorerf van Vesaliuslaan 23 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. TGE adviseert een nieuwe ceder te herplanten op ten minste 4 meter afstand van de woning.

Trefpunt Groen Eindhoven