Kapadvies Vestdijk

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Vestdijk Het advies luidt: positief Het betreft de kap en verplant van 62 bomen alle gelegen aan de Vestdijk, centrum Eindhoven.

Aanleiding

De 62 gleditia’s aan de Vestdijk, tussen het 18 septemberplein en de Geldropseweg worden omwille van twee redenen gekapt; a) de Vestdijk wordt heringericht, rioolvervanging et cetera en b) de huidige bomen staan stil in hun groei en betekenen te weinig voor de fijnstofopname en het bestrijden van hittestress. De bomen staan er amper 20 jaar en hebben hun eindgroei al bereikt. Ze zullen niet afsterven, maar de groei houdt op. Dit ten gevolge van te weinig doorwortelbare ruimte. Vaak veel te nat na een regenbui (water kan niet weg). Nog veel vaker te droog omdat ondergronds geen retentie mogelijk is. Om deze problemen te lijf te gaan wordt er ruimte gecreëerd om het dubbele aantal bomen aan te planten. Hierbij krijgt elke boom 15M3 bomenaarde, worden ze in een plantmaat van 7-8 meter hoogte aangeplant, vindt er onder de weg een wateropslag plaats voor droge tijden en een overstort voor te natte tijden. Het totaal aan biomassa (het totale oppervlak aan blad) zal binnen 2 à 3 jaar terugkeren waarna de bomen tot 15 à 20 meter kunnen uitgroeien en hierdoor de luchtkwaliteit verbeteren en de opwarming van de straat en omgeving koelen.

Afweging

Deze kapaanvraag is niet de grootste die Trefpunt Groen Eindhoven ooit heeft ontvangen maar wel de meest in het oog springende. Om absolute steun te krijgen heeft TGE de aanvraag breed uitgezet naar haar aangesloten groepen. Na grondige uitleg en informatievoorziening kunnen we op steun rekenen van onze achterban. De herinrichting is voornamelijk bedoeld om ruimte te creëren voor bomen, hierdoor kunnen we spreken van een groene reden. Evenwel vindt er een rioolvervanging plaats en een herinrichting waardoor we de monetaire waarde van het groen laten meetellen, zowel de te kappen waarde als de herplantwaarde. De doelstelling en ambitie van de gemeente zijn bekend, volledigheidshalve de aangedragen tekst: Eindhoven staat met de herinrichting van de binnenring voor een belangrijke opgave. De doelstellingen zijn helder, de ambitie is hoog. Door de doorgaande verkeersbeweging (één rijstrook) op de binnenring af te koppelen (mobilteitsvisie), ontstaat ruimte voor verbeteren van lucht- en verblijfskwaliteit. De inrichting van de binnenring vormt zo niet langer een scheiding van de binnenstad en omliggende buurten, maar biedt kansen om het centrumgebied te vergroten. Het behoud van een goede bereikbaarheid van de binnenstad is hierbij een randvoorwaarde. Om een indruk te krijgen hoe dit er uit gaat zijn de volgende illustraties: [caption id="attachment_1107" align="alignnone" width="362"] Huidig profiel[/caption] [caption id="attachment_1108" align="alignleft" width="400"] Voorziene profiel[/caption]   [caption id="attachment_1109" align="alignnone" width="400"] Beeld na 2 à 3 jaar[/caption]

Compensatie

De 62 te kappen bomen vertegenwoordigen een waarde van € 229.421. Hiervoor in de plaats komen 120 nieuwe gleditia’s met een doorwortelbare ruimte van 15 M3 per boom. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen € 390.600 dus bijna een verdubbeling van de huidige waarde. In de huidige situatie is in het plangebied Vestdijk-Hertogstraat (van 18 Septemberplein tot aansluiting Stratumsedijk) ca. 350m2 groen aanwezig. In de nieuwe situatie wordt dat ca. 5.200m2 groen. Dit tezamen met de waterretentie en de plantvakken moeten de groei van de bomen garanderen.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap, Eindhoven krijgt een lommerrijke laan midden in het hart van de stad. Joop van Hout