Kapadvies Vitruviusweg 41

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Vitruviusweg 41

Het betreft de kap en compensatie van 19 bomen op en rond het perceel van Vitruviusweg 41, om de sloop van het oude schoolgebouw en nieuwbouw van woningen mogelijk te maken.

Afweging

Het plangebied ligt op een groen knooppunt van de groen omzoomde Oude Bosschebaan en een park dat de Oude Bosschebaan verbindt met landgoed de Grote Beek. Ontwerpen van de groenstroken en parken zijn nog van Frans Fontaine, en daarmee van cultuurhistorische waarde. Daarbij is het gebied rijk aan flora en fauna – onder andere vleermuizen, vossen, kleine zoogdieren en vogels worden hier gezien.

Binnen het plangebied ligt de oude Korenaar school, die inmiddels niet meer in gebruik is, maar tijdelijk bewoont wordt. De school zal deels gesloopt worden, en er is nieuwe woningbouw beoogd op de locatie in de vorm van 51 appartementen. Het groenplan van het ontwerp eert de groene waarde op de locatie, en versterkt die ook waar mogelijk. Daar waar oorspronkelijke rijke assortiment aan vaste planten verdwenen zijn, worden zij terug gebracht. Ook worden de prunussen uit het oorspronkelijke plan teruggebracht. Op het dak van de nieuwbouw komt een groen dak met schrale grond, die past bij de omgeving. Dit biedt ruimte aan een bloemrijke inheemse vegetatie. Op het dak van de oude school, waar het substraatpakket minder dik kan worden, komen verschillende soorten sedum, in de vorm van een vlinder. Rondom het complex komen gemengde hagen die waarde hebben voor insecten en struweelvogels door productie van nectar en bessen. Onder de bomen komt onderbeplanting, de voorgevel wordt begroeid met klimplanten, en op de tweede verdieping komen lange plantenbakken. Qua assortimentskeuze wordt gekeken naar de catalogi uit de jaren ’60. Voor vogels en vleermuizen komen er nestkasten.

Toch moeten enkele bomen wijken voor de ontwikkeling. 15 van de 19 bomen zijn onderdeel van een verruigd stukje bosplantsoen. Het gaat om boom nummers 34-39, 41-46, 48-50 in onderstaande afbeelding. Het geheel maakt de locatie sociaal onveilig, en zal vernieuwd worden. De afzonderlijke bomen hebben een kleine kroonomvang, en zijn visueel niet erg aantrekkelijk. Vanuit de Boom Effect Analyse is geopperd om ze te verwijderen omdat ze op de plek van een nieuw trottoir liggen, ofwel omdat ze in een nieuwe groenstrook staan waar de groene waarde beter verhoogd kan worden met nieuwe bomen.

Afbeelding 2. Verruigd stukje bosplantsoen rond boom nummer 44. Op de achtergrond de oude Korenaarschool. Foto: Bea Straver.

Naast het bosplantsoen zijn er 4 solitaire bomen die moeten wijken om het plan mogelijk te maken, onder andere voor de aanleg van een parkeerkelder. Het gaat hier om 2 berken in de openbare ruimte (boom nummers 20 en 21 in onderstaande afbeelding), een Gleditsia van 70 jaar (boom nr 19) en een moeraseik van 60 jaar oud (boom nummer 30). Op de uitgelichte foto bij dit artikel is de situatie te zien rond boom 19 en 20. Aanvankelijk was het de wens om de Gleditsia en de Moeraseik te verplaatsen binnen het plangebied, maar met bomen van een dergelijke leeftijd en omvang bleek dat te risicovol. Er is daarom gekozen om de bomen te kappen en ze te vervangen.

Afbeelding 3. Geïnventariseerde bomen op de planlocatie. Vermeld moet worden dat boom nummer 29 op het moment van inventariseren reeds geveld was.

Compensatieplan

De waarde van de te kappen bomen is getaxeerd op €40.838,00. Deze wordt gecompenseerd binnen het plangebied. Er komen daarvoor, naast de vergroeningsmaatregelen die hierboven genoemd staan, 13 bomen terug. Locaties staan met een rode cirkel aangegeven in de afbeelding hieronder.

De nieuwe bomen bestaan uit 3 Gleditsia’s, 9 prunussen (Prunus subhirtella) en een moeraseik (voormalig boom nummer 30, die verplaatst wordt naar de locatie van boom nummer 29). De Gleditsia en Moeraseik die van beeldbepalende waarde zijn in de huidige situatie (boom nummers 19 en 30), krijgen een grotere aanplantmaat dan gebruikelijk. Dit met als doel om het groene beeld snel weer te herstellen. Wel levert een grote aanplantmaat extra risico’s voor het aanslaan van de bomen. Zij zullen daarom ook intensievere nazorg krijgen, en voor een langere periode. Het totale compensatieplan heeft daarmee een waarde van €42.573,-.

Conclusie

Beoogde kap en compensatie zijn goed onderbouwd, en voldoen aan de eisen binnen de Verordening Bomen 2021. We gaan akkoord met de overwegingen.

Foto's bij de artikel zijn genomen op 25 oktober 2021 door Bea Straver.