Kapadvies Vlokhovenseweg

Resultaat: Positief
Jaar: 2021
Kapadvies Vlokhovenseweg
Het advies luidt: positief    

Aanleiding

Het betreft de kap en compensatie van 44 bomen aan de Vlokhovenseweg ten behoeve van de herinrichting van de straat.    


Afbeelding 1. Projectgebied (rood gemarkeerd).  

Afweging

De Vlokhovense weg is een wijkontsluitingsweg van de wijk Vlokhoven in het stadsdeel Woensel. De weg is breed van opzet. Aan de zuidzijde is weinig groen aanwezig maar aan de noordzijde liggen diverse groenstroken en een park langs de weg.   Bij de herinrichting wordt de rijbaan versmald zodat de huidige parkeervakken op een groot aantal plekken op de huidige rijbaan komen te liggen. De trottoirs worden vergroend met bomen en heestervakken en de bestaande groenstroken rond de Sionstraat worden vergroot. Ook wordt er een regenwaterriool met bijbehorende straatkolken bijgelegd en op enkele plekken wordt het bestaande riool vernieuwd of verwijderd. De afvoer van het regenwaterriool wordt in een wadi gerealiseerd die in het park bij de Jerusalemlaan wordt uitgegraven.  


Afbeelding 2. Uitsnede uit het ontwerp  Afbeelding 3. Uitsnede uit het ontwerp, met de aan te leggen wadi zichtbaar. De wadi wordt zo gerealiseerd (max 1 meter diep, met flauwe talud) dat er geen bomen voor hoeven te wijken.    

De laanbomen zullen negatief beïnvloed worden door de werkzaamheden. In combinatie met een matige conditie, en een moeilijke inpassing in het nieuwe straatprofiel, is ervoor gekozen om 44 bomen niet in te passen in het nieuwe ontwerp. Dat biedt ook gelegenheid om bodemverbetering toe te passen in de nieuwe plantvakken.

De 44 bomen zijn voornamelijk Noorse esdoorns (Acer platanoides) en gewone Es (Fraxinus excelsior), allen laanbomen in boomspiegels in verharding. De te kappen bomen hebben een monetaire waarde van zo’n €109.000,-. Volgens de Boom Effect Analyse worden nog eens 14 bomen negatief beïnvloed door de werkzaamheden. Onder andere moet de verharding en de trottoirbanden rondom de boom handmatig worden verwijderd, moet er een ondieper type trottoirband worden teruggebracht, en moet bij 5 bomen sleufbekisting worden aangebracht. Dit laatste dient om afkalven van de kluit, en derhalve beschadiging van de wortels, te voorkomen tijdens de werkzaamheden. Het projectteam neemt deze adviezen mee, om op deze manier de bomen te sparen.   Compensatieplan   Vanuit de Verordening Bomen 2021 is een compensatie vereist voor de 44 te kappen bomen. De investering dient minstens gelijk te zijn aan de monetaire waarde van de te kappen bomen. Het compensatieplan aan de Vlokhovenseweg bestaat uit 34 nieuwe bomen, naast extra groenvakken, en onderbeplanting. De bomen betreffen een variatie van voornamelijk verschillende esdoorns (komen aan de westzijde van de straat), eiken (voor oostzijde van de straat) en iepen. Voor de kerk staat ook een Krimlinde, een van de 5 gedenkbomen die zijn geplaatst ter ere van 100 jaar “Groot Eindhoven” in 2020, die wordt vergezeld door nog eens 2 lindes. Totale waarde van het compensatieplan bedraagt €110.000,-.  


Afbeelding 4. Compensatieplan.    

Flora en Fauna

Er is een onderzoek uitgevoerd om de gevolgen van de werkzaamheden voor beschermde flora en fauna in te schatten. Daaruit blijkt dat vleermuizen het speelveld met bomen en boomgroepen gebruiken als onderdeel in een groter foerageernetwerk. Deze bomen blijven staan, echter het rapport gaat niet in op de eventuele functie van de bomenlaan langs de Vlokhovenseweg als migratieroute van de vleermuizen. Aangezien de bomenlanen tijdelijk worden onderbroken aan beide zijden van de weg, en dus de migratieroute doorbreken, adviseren we om de tijd dat er geen bomen staan zo kort mogelijk te houden.   Verder is het plangebied mogelijk leefgebied van nationaal beschermde soorten als egel, bruine kikkers en padden, en de iepenpage. Ten behoeve van de iepenpage worden er nieuwe iepen geplant. Ten behoeve van de andere soorten worden de bomen en plantvakken voor de kap gecontroleerd op aanwezigheid van de dieren, en desnoods verplaatst naar naastgelegen bospercelen.

Conclusie

TGE ziet een zorgvuldig overwogen omgang met de bomen. Daar waar mogelijk wordt moeite gedaan om de bestaande bomen te behouden. Daar waar niet mogelijk, wordt naar waarde gecompenseerd. Op de lange termijn gaat het groen, de bomen en hun diensten rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit, erop vooruit. Enkel een advies om de tijd tussen rooien en nieuwe aanplant zo kort mogelijk te houden, om mogelijk doorbreken van migratieroute voor vleermuizen zo kort mogelijk te laten duren.