Kapadvies Vogelzangterrein

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Vogelzangterrein Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 29 bomen om de ontwikkeling mogelijk te maken van 95 woningen (deels appartementen, deels stadswoningen) op het voormalige ‘Vogelzangterrein’ aan de Willemstraat, Lodewijk Napoleonlaan en Albertina van Nassaustraat. 

Aanleiding

Het nieuwbouwplan voor het voormalige ‘Vogelzangterrein’ aan de Willemstraat voorziet in realisatie van 95 woningen. In het perspectief van de voorgenomen werkzaamheden kunnen de meeste bestaande bomen niet duurzaam behouden blijven. Alleen de Noorse esdoorns en veldesdoorns langs het Philips de Schonepad zijn duurzaam in te passen.  29 van de in totaal 45 bomen op het plangebied zullen worden gekapt. De standplaats van deze 29 bomen is zichtbaar in Figuur 1.  [caption id="attachment_2028" align="alignnone" width="500"] Standplaats te kappen bomen[/caption] De bomen met nummers 20, 21, 25, 27, 28, 29, 38 en 39 vormen volgens de boomspecialist van Van Helvoirt risico voor schade aan personen en eigendommen. De bomen met nummers 1, 32, 33, 34, 35, 36 en 37 hebben volgens Van Helvoirt een levensverwachting van <5 jaar. Het kappen van deze 15 bomen valt vanwege de zorgplicht/toekomstverwachting onder kap om een groene reden (Verordening Bomen 2015). De overige 14 bomen moeten wijken voor de voorgenomen ontwikkeling en worden gekapt om een rode reden. Deze bomen zullen naar waarde gecompenseerd worden.  De waarde van deze bomen is door Van Helvoirt Groenprojecten BV bepaald volgens de NVTB methode. De te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €10.317,00.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de te kappen bomen op locatie bekeken en beoordeeld. Ongeveer de helft van de bomen verkeert in een voldoende conditie. De andere helft van de bomen is zichtbaar in slechte tot matige conditie en bevat onder meer stamholtes, dood hout of toont scheefstand. Met name de groep pioniervegetatie van wilgen en zwarte elzen bevatten bomen die een groot risico vormen of een levensverwachting hebben van <5 jaar (Figuur 2).   Trefpunt Groen Eindhoven is blij dat van begin af aan rekening is gehouden met het duurzaam inpassen van de meest waardevolle boomstructuur in het plangebied: de rij esdoorns en veldesdoorns langs het Philips de Schonepad. Uit het onderzoek van Van Helvoirt blijkt dat twee bomen in deze rij (nr. 9 en nr. 13) een levensverwachting van < 5 jaar. Daar waar deze nog geen risico vormen adviseert Trefpunt Groen Eindhoven de bomen voorlopig te behouden en pas te vervangen wanneer kap om veiligheidsredenen of ten behoeve van de naburige bomen genoodzaakt is.  Op het moment van het veldbezoek (28-01-2019) zijn de bomen met nr. 40, 41 en 42 niet aangetroffen. Volgens het rapport van Van Helvoirt zouden hier een zwarte populier een schietwilg en een grauwe wilg staan met een stamomtrek van ca. 65 cm (Figuur 3). Gelieve hier te handhaven.  Ten aanzien van de te behouden bomen wenst TGE dat de genoemde adviezen in het rapport van Van Helvoirt (paragraaf 6.2, p20) in acht genomen worden. Deze adviezen behelzen onder meer: beschermen van de groeiplaats, te verwijderen wortels handmatig haaks afsteken, groeiplaats verbeterende maatregelen, inzet bomenwacht etc.  [caption id="attachment_2029" align="alignnone" width="500"] Bestaande situatie[/caption] [caption id="attachment_2030" align="alignnone" width="500"] Pioniervegetatie, reeds verwijderd[/caption]

Herplant

De getaxeerde boomwaarde van de te kappen bomen (rode reden) wordt geïnvesteerd in nieuwe bomen op locatie. De ontwikkelaar is voornemens 22 nieuwe bomen te planten in de openbare ruimte op projectlocatie (Figuur 4). Een uitgewerkt groenontwerp is nog niet beschikbaar. Vooralsnog wordt uitgegaan van aanplant met elzen (Alnus glutinosa). Aanplant van de 22 nieuwe bomen (inclusief aanlegkosten en 3 jaar nazorg) is getaxeerd op € 22.815,89 waarmee voldaan wordt aan de compensatieplicht zoals omschreven in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven.  [caption id="attachment_2031" align="alignnone" width="500"] Herplant[/caption] Buiten het kader van deze kapaanvraag adviseert Trefpunt Groen Eindhoven om faunavoorzieningen te integreren in de nieuwe woningen zoals gierzwaluwstenen of vleermuiskasten waarmee de ontwikkeling voorziet in uitbreiding van het aantal verblijfsplaatsen. Voor advies en financiële steun adviseert TGE contact op te nemen met het B5 project stadsvogels en vleermuizen van de Provincie Noord-Brabant, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging: www.vogelbescherming.nl/b5. 

Conclusie

Kap en compensatie van de 29 bomen ten behoeve van de nieuw te bouwen woningen op het voormalige ‘Vogelzangterrein’ schaadt de belangen van Trefpunt Groen Eindhoven niet. De waarde van de te kappen bomen zal middels herplant op de langere termijn terugkeren.  Joop van Hout en Lieke Stoffelen