Kapadvies Vredeoord, aanvullend 2

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Vredeoord, aanvullend 2 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 4 bomen, aanvullend op de reeds vergunde kapaanvraag, om de ontwikkeling mogelijk te maken van Vredeoord.

Aanleiding

Woningbouwvereniging Sint Trudo heeft het voormalige Philipsterrein verworven voor het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk. Het project begon in 2011 en Trefpunt is gekend in alle fasen van de ontwikkeling. Het resultaat is een zeer groene wijk met een ecologische verbinding. Ten behoeve van de planontwikkeling van Vredeoord moeten in aanvulling op de reeds verwijderde bomen nog 4 bomen extra worden gekapt. Dit omdat er wat geschoven is met de geplande nuts- en rioleringstracés en omdat de bestaande esdoorn (nr 2) niet te handhaven is na aanleg van de nieuwe rijbaan. Onderstaande bomen dienen te worden gekapt en zijn hiermee onderwerp van deze kapaanvraag.
Nr. Boomsoort Toekomst-verwachting Reden kap
2 Acer saccharinum Goed Ter plaatse van nieuwe rijbaan
112 Platanus x hispanica Goed Ter plaatse van nieuwe duiker
121 Acer Pseudoplatanus Goed Ter plaatse van nieuw nuts- en rioleringstracé
194 Betula pendula Redelijk Ter plaatse van nieuw nuts- en rioleringstracé

Afweging

Eerder dit jaar zijn reeds twee vergunningen verleend voor het kappen en compenseren van in totaal 60 bomen. Door het schuiven met de nuts- en rioleringtracés, om onder meer de bomen in de Pieter Zeemansstraat te kunnen behouden, blijken een aantal bomen bij nader inzien niet inpasbaar. In overleg met Trefpunt Groen Eindhoven is besloten om voor deze aanvullende aanvraag af te wijken van de standaardprocedure voor kapaanvragen. Normaliter dient een kapaanvraag om een rode reden (t.b.v. een ruimtelijke ontwikkeling, zoals hier het geval) altijd voorzien te zijn van een waardebepaling. Dit om de hoogte van de herplantwaarde te bepalen. Trefpunt Groen Eindhoven heeft geadviseerd om deze aanvullende kapaanvraag in te dienen zonder waardebepaling, en wel om de volgende reden: In het geval van Vredeoord is herplant reeds geregeld ten tijde van de eerdere kapaanvragen. Het kappen van 60 bomen, ter waarde van samen ~130.000 euro, is vergund. De herplant bevat 770 bomen met een waarde van 306.000 euro. Aangezien er reeds met ruim €175.000 aan bomen wordt overgecompenseerd is compensatie voor de 4 aanvullende bomen uit deze kapaanvraag zeker gedekt. Gelet op de eerdere taxatie van de reeds gekapte bomen op Vredeoord én onze ervaring zullen de bomen ten hoogste getaxeerd worden op €5.000 per stuk. Uitgaande van deze maximale waarde wordt evengoed met ruim €155.000 overgecompenseerd. Wat TGE betreft is een waardebepaling om deze reden overbodig. Enkel de boomtaxateurs zullen we met dit rapport een plezier doen. TGE ziet dit geld liever bij de corporatie waar het maatschappelijk besteed zal worden. De 4 bomen welke aanvullend gekapt zullen worden verkeren alle in een redelijke tot goede conditie. Het is spijtig dat deze bomen bij nader inzien niet ingepast kunnen worden. Hier staat echter tegenover dat de bomen in de Pieter Zeemanstraat gespaard zullen blijven. Gelet op de soort, omvang en plaatsing van de bomen zijn deze vervangbaar. Dit vervangen is reeds geregeld in het inrichting- en compensatieplan voor Vredeoord.

Conclusie

Gelet op de aanleiding voor kap en de reeds geregelde (over)compensatie kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met het kappen van 4 extra bomen op Vredeoord. Joop van Hout en Lieke Stoffelen