Pro forma advies Parklaan 32

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Pro forma advies Parklaan 32 21 juni 2017 Het betreft hier een pro forma advies voor de eventuele kap van een Picea omorika, oftewel een Servische spar, op het afgesplitste perceel van Parklaan nr. 32. De spar verkeert in een goede staat, heeft een levensverwachting van ten minste 15 jaar en is van bijzondere waarde voor de Parklaan.

Afweging

Reden van de mogelijke kapaanvraag is een aanpassing in de bouwplannen. Dit heeft gevolgen voor de oriëntatie van de inrit, en daarmee de te kappen bomen. Voor de kap van boom nr. 18, 19, 20 en 21 is reeds een omgevingsvergunning afgegeven. Deze is echter niet geheel sluitend voor de bomen die volgens de huidige plannen gekapt zullen worden (boomnummer 1 valt hier nu buiten). Alvorens de initiatiefnemer een nieuwe procedure ingaat voor het wijzigen van de bouwvergunning is aan Trefpunt Groen Eindhoven de vraag gesteld of er op voorhand al bezwaar is tegen deze wijziging. Bij een inspectie ter plaatste constateerde TGE dat de Servische spar in perfecte conditie verkeert. Vanwege zijn omvang en zijn positionering aan de Parklaan is de betreffende Servische spar van grote waarde voor de Parklaan en haar directe omgeving. De bomen aan de Parklaan hebben een extra bescherming binnen de Verordening Bomen van Eindhoven. Het gebied aan weerszijden van de Parklaan is immers opgenomen als ‘Stad groen beeldbepalend’ op de Groene kaart. De focus ligt hier op behoud van de groene kwaliteit van het gebied als geheel. Bomen dragen hier bij aan de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en groenbeleving van de stad (Nadere regels bomen, p10). Trefpunt Groen Eindhoven staat negatief tegenover de voorgenomen kap van de Servische spar als gevolg van een aanpassing in de bouwplannen. Wegens de impact van de kap op de directe omgeving is een bezwaar zeer aannemelijk. Zeker aangezien diverse bij Trefpunt Groen Eindhoven aangesloten groepen en individuen gevestigd of woonachtend zijn in de nabije omgeving van dit perceel aan de Parklaan. Een alternatieve inrit waarbij het kostbare groen niet verloren hoeft te gaan is mogelijk. In eerste instantie is dit de inrit zoals in het oorspronkelijke plan, direct naast de inrit van perceel nr. 32. Een tweede alternatief is denkbaar. Namelijk een inrit vanaf de Pluvierlaan i.p.v. vanaf de Parklaan. Hiervoor hoeven geen bomen te worden gerooid (zie onderstaand). Door het bestaan van dergelijke alternatieven zou een bezwaar op de voorgenomen kap juridisch zeer sterk staan. Advies: kapvergunning niet aanvragen.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven adviseert het kostbare groen in de Parklaan zoveel mogelijk te sparen en een van de voorgestelde alternatieven in overweging te nemen. Mocht er op enig moment toch een kapaanvraag bij TGE binnenkomen zal deze voorzien worden van dit advies. Onze ervaring leert dat de vergunningverlener ons advies nagenoeg altijd ter harte neemt.