Pro forma advies sportpark Heihoef

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Pro forma advies sportpark Heihoef Het advies luidt: Negatief Het betreft hier een pro forma advies voor de eventuele kap van dennen en sparren op terrein van sportpark Heihoef (oostzijde) en het eventuele snoeien, kandelaberen of kappen van een laan Amerikaanse eiken tussen sportpark Heihoef en de daarvan oostelijk gelegen (natuurlijke) begraafplaats. Het voordeel van de herinrichting weegt niet op tegen de impact van de maatregelen aan de bomen die de herinrichting van het sportpark mogelijk moeten maken. Het overgrote deel van de eiken verkeren in een goede staat, de eikenlaan en de groene wand van dennen en sparren zijn van bijzondere waarde voor het sportpark en haar directe omgeving. [caption id="attachment_1417" align="alignnone" width="229"] Laan Amerikaanse eiken, met aan de rechterzijde sportpark Heihoef[/caption]

Aanleiding

De gemeente Eindhoven is voornemens de indeling van de sportvelden op het terrein van sportpark Heihoef te wijzigen. Aanleiding hiervoor is de verplaatsing van v.v. RPC die hun huidige locatie in de Genneper Parken moeten verlaten voor het ontwikkelen van de Park and Ride langs de Aalsterweg. De herinrichting van sportpark Heihoef heeft tot gevolg dat de grenzen van de sportvelden in oostelijke richting opschuiven. De prioriteit bij de herindeling ligt bij het creëren van een nieuw hoofdvoetbalveld. Dit is het meest zuidelijke veld (Afbeelding 1, veld met ingetekende belijning). Het huidige honkbalveld op die locatie verdwijnt. De andere velden betreffen trainingsvelden. Hierbij is de wens om deze met enkele meters (2 tot 2,5 m) te vergroten in de richting van de laan Amerikaanse eiken. Verder worden ten zuiden van het hoofdveld 45 parkeerplaatsen gerealiseerd met aan de zuidzijde de inrit en aan de oostzijde de uitrit. Naar aanleiding van de voorgenomen plannen heeft boomtechnisch onderzoeksbureau Tree-o-logic een inspectie uitgevoerd bij de Amerikaanse eiken en de sparren aan de zuidzijde van het perceel. Doel van deze inspectie was het verkrijgen van inzicht in de staat van de bomen en de gevolgen van de herindeling voor zowel de bomen als voor het gebruik van de sportvelden (overhangende takken/extra bladval). Belangrijkste conclusies die naar aanleiding van het onderzoek kunnen worden getrokken zijn:
 • Het overgrote deel van de eiken en sparren verkeren in een goede conditie
 • Het overgrote deel van de eiken en sparren hebben een levensverwachting van meer dan 15 jaar
 • Er zijn 5 bomen waarbij op voorhand het advies is om deze te verwijderen. Dit betreffen 2 bomen vanuit veiligheidsoogpunt en 3 onderstandige bomen vanwege een zeer ongunstige concurrentiepositie.
 • Het vergroten van de sportvelden in de richting van de eikenlaan heeft geen gevolgen voor de conditie en levensverwachting van de eiken mits hiervoor geen ondergrondse werkzaamheden worden verricht. *
 • Een groot deel van de Amerikaanse eiken komt qua kroonomvang circa 3 -7 meter boven de heringedeelde velden. Als het uitgangspunt is dat er geen takken boven de velden mogen hangen betekent dit, dat aanvullende maatregelen voor vrijwel alle bomen nodig zijn.
 • Alle voorgestelde aanvullende maatregelen n.a.v. overhangende takken (terugsnoeien (6-7 m), kandelaberen, kappen) beïnvloeden zowel de conditie van de individuele bomen als de beeldkwaliteit van de laan als geheel negatief.
 • Voor het realiseren van de parkeerplaats aan de zuidzijde hoeven geen bomen te worden gekapt. Hiervoor hoeft enkel het dood hout uit te sparren verwijderd te worden.
Alvorens de gemeente Eindhoven verdere processtappen neemt ten behoeve van de herindeling is aan Trefpunt Groen Eindhoven gevraagd om te reageren op de voorgenomen plannen, het rapport van tree-o-logic en de mogelijke maatregelen. * n.a.v. een veldbezoek bleek dat voor de voorgenomen herindeling wel tientallen kapvergunningsplichtige sparren en dennen verwijderd zouden moeten worden. Deze staan voor de laan Amerikaanse eiken op terrein van sportpark Heihoef. [caption id="attachment_1418" align="alignnone" width="366"] Plattegrond van de voorgenomen situatie met aan de oostzijde de laan Amerikaanse eiken en in het zuiden het nieuwe (hoofd)voetbalveld (met ingetekende belijning).[/caption]

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft het rapport bestudeerd en de bomen ter plaatse bekeken. Aan beide zijden van het zandpad, ten oosten van sportpak Heihoef staan ca. 56 Amerikaanse eiken van circa 50 tot 60 jaar oud. Het overgrote deel van de bomen verkeert in een goede conditie en heeft een levensverwachting van meer dan 15 jaar. Bovendien voldoen de bomen aan ten minste vier van de zes intrinsieke waarden zoals opgenomen in het gemeentelijke document Nadere regels bomen (Verordening Bomen 2015): Natuurwaarde, Landschappelijke waarde, Waarde voor de leefbaarheid en een Beeldbepalende waarde. Gelet op het bovenstaande kan op basis van de criteria uit Nadere regels bomen gesteld worden dat de betreffende Amerikaanse eiken waardevol zijn. Wat uit het rapport niet naar voren kwam maar op locatie direct zichtbaar werd is dat voor de voorgenomen herindeling tevens tientallen kapvergunningsplichtige sparren en dennen het veld zouden moeten ruimen. Deze bomen zijn formeel (Bomen Verordening 2015) misschien niet waardevol maar dragen wel degelijk bij aan de unieke bosgordel die sportpark de Heihoef omzoomd. Vanwege deze beeldbepalende waarde maar ook vanwege de ecologische waarde staat Trefpunt Groen Eindhoven negatief tegenover kap van deze rij bomen. Om hinder van overhangende takken (Amerikaanse eiken) na de herindeling te voorkomen zijn in het rapport van tree-o-logic de volgende scenario’s benoemd:
 1. Alleen overhangende takken terugsnoeien
 2. Bomen kandelaberen/kandelaren (kroon rondom innemen tot max. 1/3 van de oorspronkelijke kroonvorm)
 3. Bomen verwijderen
Over scenario B en C kunnen we kort zijn. De waarden (natuur, beeldkwaliteit, leefbaarheid etc.) van de eiken zullen met het kandelaberen rigoureus teruglopen en bij kap zelfs volledig verdwijnen. Gelet op de waardevolle status van de bomen, het gegeven dat de aanleiding (vergroten velden/overhangende takken) geen maatschappelijk belang is én een alternatief voor handen is (bestaande trainingsvelden behouden) zijn beide scenario’s verwerpelijk op basis van de Verordening Bomen 2015. Trefpunt Groen Eindhoven raadt ook het eerste Scenario (A) af. Het karakter van de eikenlaan zal behoorlijk worden aangetast. Het sportpark verliest zijn waardevolle robuuste gesloten groenstructuur. Met het opschuiven van het veld zal dit beeld blijvend worden aangetast. Bovendien kunnen snoeiwonden gaan inrotten met als gevolg, een verminderde conditie en afstervende takken, waardoor sommige bomen op lange termijn alsnog moeten verdwijnen. Vanwege het bovenstaande is Trefpunt Groen Eindhoven van mening dat de grote impact van dit scenario niet in verhouding staat tot de kleine winst die wordt behaald middels het verbreden van de trainingsvelden (2 – 2,5 m).

Advies

 • Geen van de drie scenario’s uit het rapport van tree-o-logic zijn voor Trefpunt Groen Eindhoven acceptabel. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert het volgende:
 • Behoud de huidige inrichting van de bestaande trainingsvelden en laat de bomen hierlangs met rust.
 • Creëer ruimte voor het nieuwe voetbalveld op de plaats van het kleine honkbalveld. Vraag een kapvergunning aan voor de sparren en dennen langs dit nieuwe veld en snoei enkel de laag hangende takken van de Amerikaanse eiken boven het veld (tot 4 m hoogte). Laat hogere takken intact en neem schaduwvorming- en bladval van deze takken voor lief. Ook wanneer deze worden teruggesnoeid zal de wind blad op het veld afzetten. Het risico op een teruglopende boomconditie is groot terwijl het effect van de maatregelen voor het gebruik van het veld zeer klein is. Bovendien is drastische snoei hier extra ongewenst aangezien de zuidelijke helft van de laanstructuur nog het meest intact is en daarmee ook het meest behoudenswaardig is.
 • Wanneer het nieuwe zuiderlijke veld door (hoge) overhangende takken niet optimaal is om als hoofdvoetbalveld te gebruiken kan een van de andere velden als hoofdvoetbalveld aangewezen worden.
 • Indien de parkeerplaats aan de zuidzijde wordt gerealiseerd adviseert Trefpunt Groen Eindhoven om gebruik te maken van grasbetontegels of een andere ondergrond dat water infiltreert waardoor de parkeerplaats hydrologisch neutraal ontwikkeld kan worden.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven adviseert het waardevolle groen zoveel mogelijk te sparen en bovenstaand advies mee te nemen. Mocht er op enig moment toch een kapaanvraag bij TGE binnenkomen zal deze voorzien worden van dit advies. Joop van Hout en Lieke Stoffelen