Reactie Bestemmingsplan I Park Forum West (noordwesthoek)

Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2021
Reactie Bestemmingsplan I Park Forum West (noordwesthoek)

Aanleiding

In Meerhoven wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Park Forum West. Hiervoor is het nodig om de indeling van de bedrijfskavels en de ligging van de infrastructuur in de noordwesthoek te wijzigen. Daarnaast is het wenselijk om de bedrijfsfunctie van een deel van het gebied uit te breiden om de vestiging van een verkeersschool en trainingscentrum mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan "I Park Forum West (noordwesthoek)" vervangt een deel van het bestemmingsplan 'Park Forum West (infrastructuur)', vastgesteld door de raad op 10 september 2019, inwerking getreden en onherroepelijk geworden op 8 november 2019.

Het plangebied ligt in het westelijk deel van de gemeente Eindhoven en omvat de noordwesthoek van Park Forum West. Locatie staat rood omlijnd in afbeelding 1.

Het perceel van het huidige aanwezige bouwstoffen en transportbedrijf is niet opgenomen in voorliggend plangebied omdat de regels voor dit perceel en de situering van dit perceel niet wijzigen. Voor dit perceel en het resterende deel van Park Forum West blijft het bestemmingsplan 'Park Forum West (infrastructuur)' gelden.

Afbeelding 1. Luchtfoto met plangebied rood omlijnd. De binnenste rode omlijning is de begrenzing een de binnenkant. Hierbinnen ligt een bedrijfskavel waarvan de bestemming niet verandert.

Afweging

Het bedrijventerrein is bestemd voor “reguliere gemengde bedrijvigheid”, en dit blijft ook zo in het nieuwe bestemmingsplan. Een deel van de gronden in de noordwesthoek van voorliggend plangebied worden ingezet voor waterberging van geheel Park Forum West. Ook dit blijft het geval. De voornaamste aanpassingen in het bestemmingsplan zijn dat de wegen worden verlegd en de kavelgrenzen worden aangepast. Slechts geringe planologische functiewijzigingen, waar Trefpunt Groen Eindhoven in eerste instantie geen zorgen over heeft.

Toch roept het stuk vragen op bij TGE. Normaalgesproken ontvangt TGE bestemmingsplanwijzigingen in combinatie met aanstaande bouwplannen. In dat geval kunnen wij adviseren rondom groen, ecologie en klimaatadaptatie. In dit geval ontbreken de bouwplannen en kunnen wij dus ook niet adviseren over toekomstige bouwplannen. Aangezien het gaat om de ontwikkeling van bedrijven, zullen de ontwikkelingen helaas ook niet gepaard gaan met een groenopgave vanuit de gemeente. Wanneer er vanuit het bestemmingsplan ook geen randvoorwaarden worden gesteld rondom groen, natuur en klimaatadaptatie, vrezen wij dat de verantwoordelijkheid niet genomen zal worden om te ontwikkelen binnen de groene ambities van de gemeente, de provincie en het rijk.

In het huidige bestemmingsplan rapport dient daarom expliciet aangegeven te worden dat de onderbouwing op welke manier een bouwplan voldoet aan rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid, opgeschoven wordt naar de toekomstige ontwikkelaar op de grond.

Als illustratief voorbeeld noemen we paragraaf 4.6 over “Duurzaamheid”, waar wordt ingegaan op het raadsprogramma duurzaamheid van de gemeente Eindhoven. In plaats van aan te geven dat de betreffende onderwerpen als CO2 reductie, circulaire economie en natuur uitgewerkt dienen te worden door de toekomstige ontwikkelaar, wordt aangegeven dat de huidige bestemmingplanwijziging voldoet aan het raadsprogramma omdat “bedrijven niet meer aangesloten zullen zijn op gas”. Dit is een ondermijning van het raadsprogramma, dat juist een bredere onderbouwing vraagt. Hier adviseren we dus om expliciet te maken dat de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan het raadsbesluit doorgeschoven wordt naar de ontwikkelende partijen op deze grond.

Als extra onderbouwing dat een brede ontwikkelvisie noodzakelijk is op deze locatie, voegen we ook beelden toe uit de klimaatatlas van Eindhoven. De afbeelding hieronder toont de gevoelstemperatuur in de omgeving van het plangebied (zwart omlijnd) in 2014. Te zien is dat het plangebied veel warmer wordt dan de omgeving. Ontwikkeling met oog voor klimaatadaptatie is daarom noodzakelijk.

Conclusie

De bestemmingsplanwijziging lijkt een simpele planologische aanpassing, die toch onwenselijke gevolgen kan hebben voor de belangen van Trefpunt Groen Eindhoven. Juist op bedrijventerreinen liggen grote kansen voor natuurontwikkeling in combinatie met bedrijfsontwikkeling. En juist op bedrijventerreinen liggen kansen voor verduurzaming. Dit moet aangekaart worden in de verdere ontwikkeling. Wij gaan daarom akkoord met de bestemmingplanwijziging onder voorwaarde dat deze verantwoordelijkheid duidelijk is richting de toekomstige ontwikkelaars.

Bovenstaande en uitgelichte foto bij dit artikel zijn genomen door Bea Straver, op 9-09-2021.