Reactie bestemmingsplan Vonk

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022
Reactie bestemmingsplan Vonk

Aanleiding

Eindhoven Museum is voornemens om het huidige museum (Prehistorisch Dorp) in de Genneper Parken Noord flink uit te breiden met het concept Vonk. Het standpunt van TGE aangaande bebouwing in de drie groene wiggen is zo genoegzaam duidelijk. Onze achterban blijft dan ook verdeeld over deze specifieke ontwikkeling. Één van de grootste pijnpunten blijft het verloop van het proces gekoppeld aan de hoeveelheid activiteiten/projecten die in Genneper Parken spelen. Het blijft tot op heden onduidelijk wat cumulatief de impact is op de Genneper Parken van al deze projecten samen, en dan met name wat de impact is van zowel de endogene als exogene groei van de enorme toename in bezoekersaantallen in het hele gebied. Het herinrichtingsplan van Royal Haskoning uit 2021 vormde daar een ideale start voor, maar tegelijkertijd is bijvoorbeeld Vonk niet hierin meegenomen en is dit proces parallel gaan lopen. Uiteraard komt dit door tijdsdruk van de regiodeals, maar men blijft zich afvragen waarom dan zoveel regiodeals in dit kwetsbare gebied plaats moeten vinden, met name voordat een integraal plan voor Genneper Parken was opgesteld. Bij een mogelijk volgende ronde van Regiodeals zouden we dit graag anders zien. Wij hebben Royal Haskoning gevraagd of een gebiedsbrede MER tot de mogelijkheden behoord. Zij hebben geadviseerd om een vromvrije MER te doen voor alle projecten in het inrichtingsplan. Echter is Vonk nooit in het inrichtingsplan opgenomen.

Mede door deze zorgen is één van de randvoorwaarden die is meegegeven vanuit de gemeenteraad dat de ecologische kwaliteit van het plangebied erop vooruit gaat. TGE is hier nauw bij betrokken en heeft in een eerder stadium positief gereageerd op het concept groenplan en zal ook betrokken blijven bij de precieze invulling hiervan. Op dit moment is Vonk voornemens om overeenkomstig het beplantingsplan van het voorlopig ontwerp circa 11.300 m² bloem- en kruidenrijk grasland, circa 2.500 m² struweelhaag, circa 15.500 m² ondoordringbaar struweel, circa 220 m² heg, circa 800 m² houtkant, circa 1.000 m² bosrand en circa 1.700 m² aan poelen aan te leggen. De soorten planten, struiken, heesters en bomen zullen ingevuld worden aan de hand van de typologieën bestemd voor beekdallandschap.  

Afbeelding 1: plangebied

Afweging

TGE heeft, zoals gezegd, in een eerder stadium al positief gereageerd op het concept compensatieplan. Wij zijn van mening dat onder de door de gemeente opgelegde randvoorwaarden, tezamen met het voorlopig ontwerp van met name het hoofdgebouw en de voorgenomen groencompensatie, dit deel van de Genneper Parken er qua ecologische waarden op vooruit gaat. Ook wat betreft duurzaamheid en klimaatadaptatie is het voorlopig ontwerp ambitieus te noemen. In vergelijking met de huidige situatie wordt er 15% meer groen, 50% meer poelen en waterpartijen en 1,8 km aan nieuwe houtopstanden gerealiseerd. Bovendien zal er, na realisatie van dit plan, 2/3 minder verharding en bebouwing in het gebied zijn. Ongeveer 70% van verkeersschool Leeuw wordt getransformeerd tot openbaar park. Er zullen ongeveer 30 bomen verplaatst of verwijderd dienen te worden voor de realisatie van het plan, 18 hiervan zijn knotwilgen uit de rijbeplanting naast het huidige fietspad. Mogelijk kunnen deze wilgen herplant worden naast de te realiseren poelen. Voor het herplanten van de wilgen is het ten zeerste aan te raden hier tijdig mee te beginnen, anders heeft dit geen kans van slagen. Wij raden sowieso aan om de waardevolle adviezen uit de B.E.A. mee te nemen in het vervolgtraject. En hetzelfde geldt voor de conclusies en aanbevelingen uit de flora en fauna quickscan van Ecologica.

Wat betreft duurzaam en klimaatadaptief bouwen staan er in het plan een aantal positieve aspecten, zoals daar zijn het groene daklandschap (kwalitatief veel beter dan een sedum dak), opvang van hemelwater voor o.a. doorspoelen toilet, duurzaam houtgebruik en halfverharding waar mogelijk. Tevens komt er een verlichtingsplan waarbij rekening gehouden wordt met de aanwezige fauna, zoals vleermuizen.

Afbeelding 2: Plan Vonk

Wat ons puur bestemmingsplan technisch opvalt is de hoeveelheid bestemde natuur in het bestemmingsplan er niet op vooruit gaat (blijft 2,1ha). Zoals blijkt uit onder andere het ecologisch onderzoek en de Boom Effect Analyse kent het huidige plangebied waardevolle stukken groen, zoals meerdere bomenrijen en bijvoorbeeld het struweel op het voormalig baggerdepot. Wij zijn van mening dat deze ecologisch waardevolle plekken een bestemming natuur verdienen. Nog beter lijkt het ons om het gehele gebied van een dubbelbestemming natuur te voorzien. Wat immers als Vonk onverhoopt failliet gaat? Wordt het gebied dan aan de natuur teruggeven of kan er dan eenvoudig door een andere educatieve-recreatieve commerciële partij ontwikkeld worden? Dit wordt weliswaar grotendeels afgedekt door artikel 3.4.2 van de bestemmingsplan regels, maar het lijkt ons de overweging waard om door middel van een oplegnotitie vast te leggen dat in dit geval deze gronden worden teruggegeven aan de natuur.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat qua groenontwikkeling en versterking van de huidige ecologische waarden positief tegenover voorgenoemde  bestemmingsplan wijziging, mits er verdere borging plaatsvindt. Tevens zien we graag dat de nog lopende onderzoeken worden afgerond voordat tot een definitief besluit wordt over gegaan.