Reactie op Bestemmingsplan Eikenburg

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022
Reactie op Bestemmingsplan Eikenburg

Aanleiding

In 2010 is het bestemmingsplan voor het plangebied Eikenburg vernieuwd, omdat na sluiting van het internaat/pensionaat werd gezocht naar een alternatieve invulling voor de leegstaande gebouwen. De alternatieve invulling werd gevonden in de sector Onderwijs en de sector Welzijn en Zorg. Het huidige bestemmingsplan beperkt echter waardevolle ontwikkelingskansen voor Eikenburg. In opdracht van woningstichting Trudo en de Broeders van Liefde is daarom een strategische visie (masterplan) opgesteld voor een toekomstbestendige ontwikkeling van Eikenburg. De strategie laat zien dat behoud en versterking van cultuurhistorische en landschappelijke waarden hand in hand kunnen gaan met het realiseren van nieuwe functies en programma's. De bijzondere groenstructuur kan bijdragen aan de bebouwing en vice versa. Door een intelligente en gefaseerde ontwikkeling kan het saldo natuur behouden blijven of zelfs toenemen, terwijl Eikenburg ook nieuwe functies en gebouwen in zich opneemt. Omdat het opgestelde masterplan niet past binnen het geldende bestemmingsplan is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. De wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op aanpassingen van de huidige infrastructuur, het toevoegen van woningen en het positief bestemmen en verbeteren van de aanwezige dierenweide en moestuin. Uiteindelijk neemt per saldo de huidige bestemming 'Maatschappelijk' af en de bestemming 'Natuur' toe. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'I Buitengebied (Eikenburg)' biedt geen ruimte voor de realisatie van voornoemd planvoornemen binnen het plangebied. Om het plan te realiseren, dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld voor de locatie. Dit nieuwe bestemmingsplan is genaamd 'XIII Buitengebied (Eikenburg)'. Het plangebied ligt aan de Aalsterweg. Het plangebied is gelegen in stadsdeel Stratum, in de wijk Kortonjo en in de buurt Eikenburg. Deze buurt is gelegen in het zuiden van de stad, ten noorden van N2/A2 en Aalst.

Afbeelding 1: plangebied

Afweging

Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.7 Groen, 4.6 Duurzaamheid,  4.8 Natuur en 5 Water. Het groene gedeelte is ook besproken met de afdeling groen van de van Abbestichting.

 

Groen

Het doel is om de huidige groenwaarden te behouden en zelfs te versterken. Uit de BEA blijkt dat met name voor de aanleg van de nieuwe rondweg een aantal houtopstanden verwijderd dient te worden. Wij vragen ons af of hierbij is onderzocht of deze houtopstanden ook (gedeeltelijk) verplaatst kunnen worden in plaats van geveld. Ook is ons nog onduidelijk hoe deze bomen gecompenseerd gaan worden. Per saldo komt er meer groen bij, echter is nog niet geheel duidelijk welke kwaliteit dit nieuwe groen krijgt.

 

Duurzaamheid

Het bouwen met hout, gebruik maken van natuurlijke materialen en de natuur versterken zijn hier voorbeelden van. Door te bouwen met regulerende natuurlijke bouwmaterialen worden ercomfortabele woningen gerealiseerd zonder dat de oplossing wordt gezocht ininstallatietechnieken etc. De manier waarop de woningen zullen worden gebouwd zal het natuurlijke karakter van de plek versterken door hun vorm, materiaal en/of relatie met elkaar en buiten. Het nieuwe paviljoen wordt door collectieve warmte pompen verwarmd. Daken worden gebruikt voor opwekking van energie.

Wel bestaan er vragen rondom wat het plan is met foute installaties, zoals de gas en houtkorrel blokverwarming, waar de huurders tot 2064 aan vastgeklonken zitten. In dit specifieke geval een installatie die overbodig is, vervuilend, en in strijd met het beleid van de gemeente (2016: Klimaatverordening040 en 2018 Wet voortgang energietransitie) op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Wordt dit door de ontwikkelaar meegenomen in de toekomstige ontwikkelingen?

 

Natuur

Eikenburg valt grotendeels onder ofwel Natuur Netwerk Brabant dan wel groen-blauwe zone. Het gebied staat met name bekend om het verblijf en fourageerroutes voor diverse soorten vleermuizen. Bij ieder deelplan moet zorgvuldig worden onderzocht of er vleermuizen aanwezig zijn en, indien dat het geval is, zullen de juiste mitigerende maatregelen getroffen moeten worden om deze te beschermen. Bij de aanleg van nieuw groen, zoals de aanplant van nieuwe bomen, is het goed om ook met de vleermuizen rekening te houden. Deze ambitie is ook opgenomen en juichen wij zeer toe.

 

Geluid

Tot slot willen wij in dit specifieke geval extra aandacht voor het geluid/de geluidsoverlast op Eikenburg. De 53 db limiet wordt volgens bewoners regelmatig overschreden met ruim meer dan de toegestane 5 db. Gemiddeld wordt makkelijk 65 db, met een variatie tussen 42 db op nieuwjaarsdag tussen 04 en 05 uur tot uitschieters naar 95db op bladblaasdagen tussen 06.00u en 18.00u. Deze geluidsbelasting gaat niet alleen de mensen aan, maar ook bijvoorbeeld de vogels en (andere) zoogdieren hier.
We hebben dan wellicht geen 'industrie' op het landgoed, maar er zijn talloze mechanisch geluidsbronnen, op het terrein en vlakbij in de buurt, die dagelijks/permanent de rust verstoren. Je kan zoiets makkelijk weg-definiëren, maar de geluidsdruk blijft.

 

Conclusie

Al met al steekt het aangepaste bestemmingsplan goed in elkaar. De voorgenomen ontwikkeling past in het streven naar duurzaam ruimtegebruik binnen de gemeente Eindhoven, en toont een behoorlijk ambitieniveau op het gebied van groen, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er zijn vanuit ons bezien een aantal aandachtspunten, maar verder steekt het plan goed in elkaar.