Reactie op bestemmingsplan Gestel buiten de Ring 2020 (Humperdincklaan)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022
Reactie op bestemmingsplan Gestel buiten de Ring 2020 (Humperdincklaan)

Aanleiding 

Initiatiefnemers zijn voornemens het terrein van o.a. het voormalig Grafisch Lyceum aan de Humperdincklaan in Eindhoven te herontwikkelen. Het plangebied bestaat momenteel uit twee gebieden zijnde het momenteel braakliggend terrein waar het Grafisch Lyceum stond met langs de randen de oorspronkelijke groene inrichting en in het zuiden de momenteel nog aanwezige bebouwing en beplanting van de internationale school. Het plan omvat de bouw van koop- en huurwoningen in de vorm van appartementen (hoogbouw, middelhoog- en laagbouw) en grondgebonden woningen. Het programma omvat maximaal 400 woningen. 

 

Afweging 

In het vigerende bestemmingsplan is voorgenomen plangebied alleen bestemd als maatschappelijk (afbeelding 2) waardoor wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. In het nieuwe bestemmingsplan krijgt het plangebied de bestemmingen wonen, groen en verkeer (afbeelding 3). 

Compensatie 

Trefpunt Groen Eindhoven is gedurende het gehele proces nauw betrokken bij de groeninrichting van onderhavig planvoornemen. De opdrachtgever en ontwerper kijken daarbij nadrukkelijk niet alleen naar het eigen plangebied maar zoeken ook aansluiting bij omliggende groenstructuren, waarbij met name de verbinding met de groenstructuur van de aangelegen Karel de Grotelaan belangrijk is.  

Op dit moment is het plangebied grotendeels versteend. Het nieuwe plan voorziet in een flinke vergroeningsslag met groen op het maaiveld, op het parkeerdek en op daken, waarbij kwalitatief hoogwaardig en voornamelijk inheems groen wordt aangeplant. Hiermee wordt ook ruimschoots voldaan aan de benodigde 8m2 per woning.  

 

Conclusie 

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover een wijziging van  dit bestemmingsplan naar een combinatie van wonen, groen en verkeer. Het plan zit uitstekend in elkaar en zoals eerder vermeld is TGE nauw betrokken geweest bij de invulling.