Reactie op bestemmingsplan III Emmasingelkwadrant - Fellenoord (TAC-gebouw)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022
Reactie op bestemmingsplan III Emmasingelkwadrant - Fellenoord (TAC-gebouw)

Aanleiding

Het plangebied ligt in ten westen van het centrum van Eindhoven, ten oosten van het Philips-stadion, ten zuiden van het spoor en ten zuidwesten van de woontoren "Onyx". Het plangebied maakt deel uit van de buurt de Witte Dame en is onderdeel van het ontwikkelingsgebied Emmasingelkwadrant. Het zogenoemde Temporary Art Centre (hierna: TAC) is voor een klein gedeelte gelegen binnen het plangebied. Het plangebied wordt in grote lijnen begrensd door de Ventoselaan in het noorden, de Lumenstraat (voormalige Gagelstraat) in het oosten en zuiden en de Vonderweg in het westen. Het bestemmingsplan 'III Emmasingelkwadrant-Fellenoord 2013 (TAC-gebouw)' vervangt deels het bestemmingsplan 'Emmasingelkwadrant-Fellenoord 2013', vastgesteld door de gemeenteraad op 19 november 2013.

Ingevolge dit bestemmingsplan zijn de gronden ter hoogte van het plangebied bestemd tot 'Verkeer -Verblijfsgebied' en 'Gemengd'. Het bestemmingsplan laat de bouw van de gewenste functies niet toe. Het bestemmingsplan biedt geen binnenplanse afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden om de ontwikkeling mogelijk te maken, zodat een nieuw juridisch-planologisch kader benodigd is.

afbeelding 1: plangebied

 

Afweging

Aangaande deze bestemmingsplanwijziging gaan de belangen van TGE en de daarbij aangesloten groepen vooral uit naar de inhoudelijke omgevingsaspecten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.7 Groen, 4.6 Duurzaamheid en 4.8 Natuur en 5 Water. Het groene gedeelte is ook besproken met de afdeling groen van de van Abbestichting.

 

Groen

Voor het huidige planvoornemen geldt een compensatienorm van 235 x 8 m2 = 1880 m2 groen. In het plan zal circa 1.900 m² groen gerealiseerd gaan worden. Daarnaast is onderhavig planvoornemen onderdeel van een grotere transformatie opgave. Door ontwikkeling van het Victoriapark met onder andere de aanleg van de Gender wordt tevens voldaan aan de ambitie het groen op locatie uit te breiden. Hiermee wordt voldaan aan het Groenbeleidsplan 2017. Binnen (of nabij) het plangebied zijn verschillende bomen aanwezig. Vijf van deze bomen hebben een matige of slechte vitaliteit. Geadviseerd wordt om deze preventief te verwijderen en deze op dezelfde locatie of elders binnen het projectgebied te vervangen door nieuwe exemplaren. Om duurzaam behoud van de als 'negatief' beoordeelde overige boom mogelijk te maken zijn maatregelen nodig. Zo moet ter voorkoming van schade aan de oppervlakkig groeiende wortels de verharding rondom deze boom enkel met de hand weggenomen worden. Eventuele ontgravingen binnen de kroonprojectie moeten ook handmatig of met een grondzuiger gebeuren. De te kappen bomen zullen worden gecompenseerd in het nieuwe plan door aanplant van nieuwe bomen in de omgeving van het projectgebied.

 

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid zijn in het plan een aantal interessante toepassingen. Met name de aanpak van verlichting springt hierbij positief in het oog.

 

Materialisering

Het streven is om zoveel mogelijk herbruikbare materialen toe te passen. Gebruikte materialen dienen vrij van stoffen te zijn die voorkomen op de Rode Lijst van LBC/TNS. Materialen zoals zink, koper en lood worden vermeden.

 

Verwarming

De te realiseren woningen worden aardgasloos verwarmd. Het gebouw wordt aangesloten op het distributienetwerk van Ennatuurlijk. De warmtelevering van Ennatuurlijk wordt duurzaam opgewekt.

 

Verlichting

De gebouwen worden voorzien van energiezuinige verlichting. In de gemeenschappelijke verkeersruimten zal zoveel mogelijk LED-verlichting worden toegepast.

Het uitgangspunt voor de verlichting is:

  • verlichting trappenhuizen en galerijen middels bewegingsmelder en schakelklok;
  • de buitenverlichting wordt geschakeld door een schemerschakelaar/schakelklok;
  • In de woningen worden verkeersruimten, berging, toilet en badkamer voorzien van bewegingsmelder; de overige algemene ruimten worden voorzien van een bewegingsmelders in de ruimte. 

 

Natuur

Ten behoeve van het planvoornemen is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. De bijbehorende notitie is opgenomen als bijlage bij deze toelichting. Op basis van de resultaten van deze quickscan dient voor aanvang van de sloop van het TAC gebouw aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen te worden verricht. Dit onderzoek is in augustus 2021 uitgevoerd en is als bijlage bij deze toelichting toegevoegd. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Het plangebied fungeert als foerageergebied voor twee tot drie gewone dwergvleermuizen. Het betreft een niet essentieel foerageergebied. Gedurende het onderzoek werden geen vliegroutes van vleermuizen waargenomen. In het plangebied zijn dus geen essentiële vliegroutes aanwezig. In het kraamseizoen zijn geen kraamverblijfplaatsen waargenomen.

In het plangebied zijn één zomer-/paarverblijfplaats en één paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aanwezig. In de directe omgeving van het plangebied zijn diverse paarterritoria van gewone dwergvleermuizen aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen voor winterverblijfplaatsen voor grotere aantallen vleermuizen. Op basis van bovenstaande is een mitigatieplan opgesteld.

 

Conclusie

Al met al steekt het aangepaste bestemmingsplan goed in elkaar. De voorgenomen ontwikkeling past in het streven naar duurzaam ruimtegebruik binnen de gemeente Eindhoven, en toont een behoorlijk ambitieniveau op het gebied van groen, duurzaamheid en klimaatadaptatie.  Het huidige plangebied kenmerkt zich door veel verharding en weinig groen. Wij zijn van mening dat middels voorgenomen plan hier een positieve verandering in wordt aangebracht. Wij staan daarom positief tegenover deze ontwikkeling.