Reactie op bestemmingsplan III Gestel buiten de Ring 2020 (Scheidingsstraat 106-108)

Resultaat: Positief mits
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2023
Reactie op bestemmingsplan III Gestel buiten de Ring 2020 (Scheidingsstraat 106-108)

Aanleiding

In het stadsdeel Gestel, in de wijk Oud-Gestel en in de buurt Rapelenburg is Initiatiefnemer voornemens om 17 wooneenheden te realiseren aan de Scheidingstraat 106-108 te Eindhoven. Hiertoe wordt de bestaande bedrijfsbebouwing en bedrijfswoning gesloopt, waarna nieuwbouw is beoogd. Er zijn 4 appartementen en 13 rijwoningen voorzien. Het plangebied heeft de bestemming Bedrijf en laat de realisatie van nieuwe woningen en dus het gewenste planvoornemen niet toe. Ook is het huidige bouwvlak niet toereikend om het bouwplan te bouwen.

Afweging

 

Groen

In de huidige situatie is het plangebied 100% verhard in de vorm van bebouwing en asfalt. Er zijn geen bomen aanwezig, noch andere vormen van groen. Onderdeel van het bouwplan is de realisatie van een gezamenlijke groenvoorziening voor de voorgevel van de rijwoningen, en enkele andere groenvoorzieningen. Er wordt met dit plan 493m² collectief groen in de vorm van een hof toegevoegd.  Daarnaast wordt er ca. 327 m2 privé groen toegevoegd in de vorm van privé achtertuinen. Dat is ruim meer dan de 136 m² groen dat op basis van het Groenbeleidsplan 2017 minimaal aanwezig moet zijn bij de realisatie van deze 17 wooneenheden (uitgaande van 8 m² per woning).

Er zijn ook twee aanwezige bomen rondom het plangebied aanwezig welke duurzaam ingepast kunnen worden, mits voorzorgsmaatregelen worden genomen. Daarnaast zijn er enkele nieuwe bomen voorzien voor het gezamenlijke groengebied. De toekomstige bomensoorten zijn nog niet bekend. We raden sterk aan om te kiezen voor inheemse soorten.

De parkeerplaatsen en fietsinstellingen in het plan bestaan uit halfverharding met grastegels (ca. 141m2). Het dak van de bergingen wordt mogelijk voorzien van groen daken. Er is ook mogelijkheid van groene kopgevels en andere vormen van natuurinclusief bouwen. We moedigen aan dat de groene (kop)gevels en de natuurinclusieve voorzieningen die in bijlage 4 worden genoemd, daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

Natuur

Het plangebied maakt geen deel uit van beschermde gebieden onder het Natuur Netwerk Brabant noch geen onderdeel uit van Natura 2000-gebieden.

Een quickscan flora & fauna wordt uitgevoerd. Het rapport wordt niet toegevoegd als bijlage bij de toelichting, we konden de resultaten niet in detail bekijken. Uit de toelichting blijkt echter dat de aan- of afwezigheid van nestplaatsen van beschermde vogelsoorten (gierzwaluwen en huismussen) niet kan worden vastgesteld. Verder gericht onderzoek is dus nodig. Evenzo, gelet op de geschiktheid van de locatie voor vleermuizen, zal aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke functie van het gebied voor vleermuizen te kunnen vaststellen.

Om bij te dragen aan de regionale en stedelijke biodiversiteit raden we aan om zowel voor de gemeenschappelijke groengebieden als voor de mogelijke groene daken inheemse planten te gebruiken, welke niet alleen sierplanten zijn, maar ook bijdragen aan het bestaan van vlinders, bijen en andere insecten.

 

Bodem

Uit onderzoek bleekt dat het bodem lichte verontreinigingen is. Echter, en zoals gemeld, gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (met uitzondering van de parameter asbest) géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

 

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover een wijziging van dit bestemmingsplan, mits de quickscan fauna & flora nog uitgevoerd wordt om de eventuele aanwezigheid van bedreigde soorten (vogels en vleermuizen) vast te stellen. Naar aanleiding van de scan kunnen eventueel aanpassingen en mitigerende maatregelen in het project op worden genomen.

Het plan zit goed in elkaar en zal een nieuw klein groengebied creëren op een perceel wat nu helemaal grijs is. Daarnaast zien wij een verbetering op de gebieden van natuur, klimaat/milieu en watergebruik.

 

Uitgelichte foto: Bea Straver