Reactie op bestemmingsplan ‘III Tongelre buiten de Ring 2019 (Planciuslaan)’

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2023
Reactie op bestemmingsplan ‘III Tongelre buiten de Ring 2019 (Planciuslaan)’

Aanleiding

Initiatiefnemer is voornemens 64 wooneenheden voor sociale huur te realiseren aan de Planciuslaan e.o. te Eindhoven. Hiertoe worden de 34 bestaande woningen gesloopt.

Het plangebied ligt in de wijk Oud-Tongelre, in de buurt Muschberg, Geestenberg (stadsdeel Tongelre). Deze buurt is gelegen ten oosten van de Ring, tussen de twee spoorlijnen (Venlo en Weert). Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan de Jacob van Deventerstraat. De oostgrens wordt gemarkeerd door de Kaartenmakersring. Het gaat om de woningen aan weerszijden van de Planciuslaan en een gedeelte van de Orteliusweg. De oppervlakte van het plangebied is ongeveer 10.200 m².

Wat betreft gebruik is er in die zin geen strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. Wat betreft bouwregels wel, omdat het planvoornemen niet past binnen de maximale goot- en bouwhoogte. De huidige maximale goot- en bouwhoogte is vastgesteld op respectievelijk 4 meter en 8 meter. Het planvoornemen voorziet in grondgebonden rijwoningen met een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 7 meter en 11 meter. Het aantal wooneenheden wordt met het planvoornemen vermeerderd van 34 naar 64, waardoor op dit punt ook sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan.

Figuur 1- luchtfoto van plangebied (rood omlijnd)

Afweging

Groen

Het projectgebied is in het Groenbeleidsplan 2017 aangeduid als 'Stad, rood beeldbepalend. Dit plangebied is niet aangeduid als groenarme buurt. Tevens volgens het Groenbeleidsplan 2017, voor iedere woning die wordt toegevoegd, er wordt gestreefd naar 8 m² toegevoegd groen. Voor dit project is dus minimaal 512 m² nieuw groen benodigd. In de nieuwe situatie wordt ca. 1.115 m2 aan openbaar groen op maaiveld gerealiseerd o.a. door een groene doorsteek van de Planciuslaan richting de Kaartmakersring en een nieuw groen speelveldje. Ook zijn er groenperken voorzien tussen het trottoir en de weg, en tussen zijgevels en het trottoir. Ten slotte zijn er nieuwe bomen voorzien.

Figuur 2 - Situatieschets groenplan

Er is een Boom Effect Analyse uitgevoerd. Alle bomen hebben, met uitzondering van één boom, een goede tot redelijke kwaliteit. Door de ontwerpwijziging en de daarbij horende werkzaamheden zijn alle bomen, met uitzondering van één boom, duurzaam te behouden, mits aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan. De boom die niet behouden kan worden is in een matige conditie, en is op voorhand al niet duurzaam te behouden. Ter compensatie van de te kappen boom worden binnen de projectlocatie nieuwe bomen geplaatst.

Natuur

Er is een quickscan flora en fauna uitgevoerd te bepalen of de geplande activiteiten binnen het projectgebied mogelijk een negatief effect hebben op beschermde plant- en/of diersoorten en leefgebieden. Uit de inspectie is gebleken dat er mogelijk huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen verblijven in de woningen. In 2022 is nader onderzoek uitgevoerd, waaruit is gebleken dat de woningen geen beschermde nest- en verblijfsplaatsen van huismus, gierzwaluw of vleermuis bevatten. De voorgenomen sloop van de woningen en de realisatie van nieuwbouw heeft geen negatieve effecten op huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Wel moet er rekening gehouden worden met broedende kauwen in de schoorstenen van de woningen.

Water

Voor de ontwikkeling van nieuwe (bouw)plannen binnen de gemeente Eindhoven is de rekentool klimaatopgave Eindhoven ontwikkeld. Op basis van het stedenbouwkundige plan dienen de diverse verharde en onverharde oppervlaktes te worden bepaald en ingevuld. Voor de drie woningblokken die in het plan voorkomen komt een totale bergingsopgave uit van 289,7 m3. Door toepassing van groene gevels en faunavoorzieningen wordt de totale bergingsopgave verminderd tot 265,4 m3. De openbare ruimte van het plangebied wordt ook opnieuw ingericht. Bij deze herinrichting neemt het aantal m2 verhard oppervlak af ten opzichte van de bestaande situatie. De bergingsopgave voor de openbare ruimte is hier niet opgenomen.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover een wijziging van dit bestemmingsplan. 

Met het aanvullende advies dat de aanbevelingen rond het behoud van bomen uit de BEA worden opgenomen in het projectplan. Bijna alle bomen kunnen gespaard blijven door enkele ontwerpwijziging, zorgvuldig werken en het in acht nemen van de algemene boombeschermingsmaatregelen.