Reactie op bestemmingsplan IV Tongelre buiten de Ring 2019 (Rustenburgstraat)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2023

Aanleiding 

Initiatiefnemer is voornemens om de woningen aan de Rustenburgstraat, in de buurt Doornakkers-West, te herontwikkelen. Zij willen hier maximaal 100 wooneenheden voor sociale huur realiseren. Het plangebied is gelegen tussen de omliggende straten Johannesburgstraat, Veldmaarschalk Smutsstraat, Paul Krügerlaan en Generaal Bothastraat. 

Figuur 1 - Luchtfoto met kadastrale ondergrond (plangebied blauw omlijnd)

 

Het planvoornemen voorziet in grondgebonden rijwoningen op de plek van de huidige woningen en aan de achterzijden. De te slopen twee-onder-een-kapwoningen bestaan uit één bouwlaag met zadelkap. De woningen zijn parallel georiënteerd aan de straat. In tegenstelling tot omliggende straten bevat de Rustenburgstraat enige kromming, en daarnaast is de straat ruim en met veel groen (hagen en bomen) opgezet. Dit geeft de straat een opvallend ruim en groen karakter. Het planvoornemen voorziet in de realisatie van maximaal 95 grondgebonden woningen op de locatie waar in de huidige situatie 50 grondgebonden woningen aanwezig zijn. Zes bestaande woningen blijven behouden en 44 woningen worden gesloopt. Er zijn per saldo (maximaal) 45 extra woningen in het plangebied voorzien ten opzichte van de bestaande situatie.

 

 

Afweging

Groen

De gemeentelijk norm van 8 m2 toegevoegd groen per woning wordt ruim gehaald. Voor de 95 woningen zou de groennorm uitkomen op ca. 760 m2. Het huidige openbare groen blijft gehandhaafd (en onveranderd). Extra collectief groen wordt gerealiseerd rondom de nieuwe woningen (een totaal oppervlakte van circa 13.000m2), er komen 650m2 aan groene daken en 2.200m2 groen in privé tuinen.

 

Net zo belangrijk, of zelfs belangrijker, dan de totale oppervlakte van toekomstige groene ruimten is hun ecologische kwaliteit en bijdrage aan de biodiversiteit. In die zin heeft dit project grote ambities en is er zelfs een eigen ‘Groen Visie & Strategie’ ontwikkeld. Er is besloten dat het groen aan de voorkant van de huizen (de kant van de weg) een culturele inrichting krijgt (met behoud of herstel van enkele van de huidige elementen). De achterkant (met de gemeenschappelijke tuinen) zal een natuurlijke inrichting krijgen, met inheemse plantensoorten, verschillende vegetatieniveaus (kruiden, struiken, bomen) en ontworpen met een echte ecologische visie.

 

Bomen

Volgens het aangeleverde Groenplan (bijlage 4) zijn er in het plangebied 230 bomen aanwezig. Ongeveer 51% van de bomen blijft behouden (117 bomen), veelal grote bomen langs de achtererfgrenzen t.b.v. een ecologisch waardevolle zone, of gemeentebomen die onderdeel uitmaken uit van de straatbeplanting. 21 bomen moeten gekapt worden vanwege sanering van Japanse Duizendknoop. Daarnaast worden 92 bomen gekapt om andere naburige bomen de ruimte te geven om beter te groeien of omdat ze te dicht op huidige of nieuwe bebouwing staan. De overgrote meerderheid van de te kappen bomen zijn coniferen of andere exoten welke in de huidige achtertuinen groeien. Er worden 125 nieuwe bomen geplant, 65 in de voortuinen en 60 bomen plus veel kleinere bomen en heesters in de achterzone, waar ze de ruimte krijgen om te groeien. Hoewel er veel bomen gekapt zullen worden, denken we dat het eindresultaat veel beter zal zijn dan de huidige staat, met een meer bosachtige inrichting en meer natuurwaarde.

 

Water

Volgens de rekentool van gemeente Eindhoven is voor deze project 292m3 waterberging nodig. Met de huidige bedachte aanplanting van nieuw groen, het realiseren van wadi’s en groendaken en de realisatie van halfverharding wordt de bergingsopgave gerekend op 371m3. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van extra (natuurinclusieve) maatregelen zoals aanplant van nieuwe bomen, regentonnen en faunavoorzieningen. Met de genomen extra maatregelen wordt ruim voldaan aan de benodigde waterbergingsopgave.

 

Natuur & beschermde soorten

Er is in november 2021 een Quickscan natuurwetgeving (of Quickscan Fauna & Flora) uitgevoerd. Uit deze onderzoek blijkt dat vervolgonderzoek nodig is i) naar aanwezigheid van huismus, gierzwaluw en sperwer, ii) naar gebruik van gebouwen door vleermuizen, iii) naar vliegroutes van de vleermuizen en iv) naar steenmarter en eekhoorn.

 

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover een wijziging van dit bestemmingsplan.

Dit project heeft alle potentie om een goed voorbeeld te worden van wat een echte natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling kan zijn, met een goed ontworpen ecologische groene visie. Meer projecten voor de herontwikkeling van gebouwen en wijken zouden deze zorgvuldigheid en inspanning moeten hebben.