Reactie op bestemmingsplan Oirschotsedijk - Anthony Fokkerweg (Groene Corridor)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2023
Reactie op bestemmingsplan Oirschotsedijk - Anthony Fokkerweg (Groene Corridor)

Aanleiding

De doorfietsroute Groene Corridor loopt vanaf de markt in Oirschot via Eindhoven Noordwest naar het 18 Septemberplein in Eindhoven. De weg wordt waar mogelijk vrijgemaakt van gemotoriseerd verkeer en bestemd voor langzaam verkeer door het groen (een laan met aan weerszijden rijen met bomen). Het plangebied van deze bestemmingsplanwijziging omvat een deel van de te realiseren Groene Corridor, namelijk dat deel van de Oirschotsedijk dat loopt van de kruising met de Tegenbosch weg tot aan de N2/A2.

Onderhavig plangebied omvat ook een deel van de Anthony Fokkerweg, te weten vanaf de kruising met de Oirschotsedijk, alwaar een fietsbrug zal worden gerealiseerd, tot aan de nieuw te realiseren afslag naar het crematorium. Ook de locatie van de nieuwe kruising ten behoeve van de ontsluiting van de buurt Tegenbosch is in het plangebied opgenomen. Tot slot omvat het plangebied de te compenseren natuur (NNB) en waterberging tussen de Anthony Fokkerweg en de woonbuurt Tegenbosch. Gelet op de aanleg van een fietsbrug over de Anthony Fokkerweg en nieuwe ontsluitingen van de woonbuurt Tegenbosch en het crematorium op de Anthony Fokkerweg is een nieuw planologisch kadernoodzakelijk, waarin onderhavig bestemmingsplan voorziet. Ten behoeve van de compensatie van een gedeelte NNB en waterberging, zijn de gronden gelegen tussen de woonbuurt Tegenbosch en de Anthony Fokkerweg ook opgenomen in het plangebied.

Figuur 1 - Plangebied (rood omlijnd) geprojecteerd in luchtfoto

Figuur 2 - impressie van de nieuwe fietsbrug over de Anthony Fokkerweg

Afweging

Groen

Het plangebied is volgens het Groenbeleidsplan 2017 grotendeels gelegen in de ruimtelijke strategie 'Natuur en landschap' en 'Multifunctioneel groen'. Onderhavig bestemminsplan voorziet in de realisatie van een fietspad binnen een gebied dat volgens het Groenbeleidsplan is aangeduid met de strategie 'Natuur'. Het realiseren van infrastructuur – in dit geval een fietsbrug en talud - is binnen een dergelijk gebied in principe niet gewenst. Een uitzondering wordt gemaakt voor projecten met een zwaarwegend maatschappelijk belang, waarvoor geen deugdelijke alternatieven zijn en waarvoor compensatie zal plaatsvinden. Het is het geval van deze project. De Groene Corridor wordt ingepast binnen het huidige profiel van de Oirschotsedijk. Door het autoluw maken van de Oirschotsedijk wordt de algemeen kwaliteit versterkt. Juist in het kader van de Groene Corridor is het de bedoeling dat de landschapsstructuur wordt versterkt: het bestaande groen wordt waar mogelijk in stand gehouden, versterkt en uitgebreid. TGE vindt dat het opgeleverde inrichtingsplan is in dat opzicht ambitieus en goed ontworpen.

In januari 2022 werd een Boom Effect Analyse uitgevoerd. Het document bevat een aantal aanbevelingen, waaronder: suggesties voor het wijzigen van het tracé om het kappen van bomen te vermijden; het verbeteren van de groeiplaatsen van bomen; het verwijderen van funderingen uit de weggedeelten die moeten worden verwijderd. TGE is het eens met en steunt de verschillende aanbevelingen in de BEA.

Natuur

Ten behoeve van de fietsbrug over de Anthony Fokkerweg wordt een talud aangelegd met parallel daaraan een fietsverbinding richting een aangrenzend fietspad. Het talud en die fietsverbinding zijn geprojecteerd binnen gebied dat is aangewezen als Natuur Netwerk Brabant (NNB). Het betreft een gebied met een omvang van ongeveer 3.522 m².


Figuur 3 - Afbeelding Groene Corridor waar de Anthony Fokkerweg kruist. Het gele gearceerde vlak omvat de aantasting NNB.

De aantasting veroorzaakt door dit planvoornemen wordt binnen het plangebied gecompenseerd. Een compensatieplan is ingediend samen met de documentatie voor deze bestemmingsplanwijziging. Het compensatiegebied – van ongeveer 5870 m² - zal worden ingericht met afwisselend droog en wisselvochtig grasland, houtwallen en een structuurrijke bosrand. De bestaande faunapassage onder de A. Fokkerweg wordt ook vernieuwd en verbeterd. Er zijn ook verschillende andere natuurinrichtingsmaatregelen die in de omliggende gebieden buiten de grenzen van dit bestemmingsplan zullen worden uitgevoerd.


Figuur 4 - Aangewezen compensatielocatie (mintgroen-transparante vlak). De rode marker rechtsboven geeft de locatie aan waar NNB wordt aangetast.

Uit het Quickscan Fauna & Flora blijkt dat nader onderzoek naar vleermuizen en eekhoorn is noodzakelijk in het bosperceel langs de Oirschotsedijk en in de te rooien bomen ten noordwesten van de kruising. Voor andere soorten blijkt dat nader onderzoek of een ontheffing niet nodig te zijn. Als algemene regel wordt ook vermeld dat het verwijderen van bomen, struwelen en ruigtes dient buiten de broedperiode plaats te vinden. Men dient alert te zijn op mogelijk aanwezige zeer vroeg of juist zeer late broedgevallen van niet kritische broedvogelsoorten.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover een wijziging van dit bestemmingsplan.  

De realisatie van het fietspad langs de gehele Oirschotsedijk is een sterke impuls voor zachte mobiliteit binnen Eindhoven. Het project waar dit bestemmingplan betrekking op heeft, heeft ook als doel de oversteek van de A. Fokkerweg, een weg met veel auto- en vrachtverkeer, te verbeteren door de aanleg van een fietsbrug.

Hoewel de aanleg van de fietsbrug een deel van het bos binnen het NNB zal aantasten, is het gepresenteerde compensatieplan goed uitgewerkt en lijkt het ons geschikt. Het groeninrichtingsplan voor het gehele ontbrekende deel van de Groene Corridor binnen Eindhoven (tussen de A. Fokkerweg en het Beatrixkanaal) is ambitieus en we hopen dat het volledig zal worden gerealiseerd.

Tot slot willen we de aandacht vestigen op de verschillende aanbevelingen in het BEA-rapport met betrekking tot o.a. wijzigingen in het project om het kappen van bomen te vermijden en de groeiplaats van de te behouden bomen te verbeteren.