Reactie op bestemmingsplan Strijp S Fase IV

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022
Reactie op bestemmingsplan Strijp S Fase IV

Aanleiding

Aanleiding voor dit bestemmingsplan is de transformatie en realisatie van Strijp-S fase 4. Het betreft het laatste deelgebied van Strijp-S dat ontwikkeld gaat worden, waarbij de nadruk zal komen te liggen op ‘wonen’ en 'werken'. Het plangebied betreft het zuidoostelijk deel van Strijp-S. Het gebied wordt begrensd de Kastanjelaan, Ingenieur Kaffstraat, Torenallee en de Glaslaan.

afbeelding 1: plangebied

Afweging

Op dit moment is het plangebied bestemd als ‘Gemengd – Uit te werken’ (afbeelding 2). In het nieuwe bestemmingsplan krijgt de planlocatie de gemengde functie wonen werken en cultuur. Het beoogde programma voor Strijp-S fase 4 betreft 1480 woningen, 47.900 m² aan werken, 3.500 m² aan publieksgerichte functies en 3.500 m² aan recreatieve voorzieningen/evenementen.

Afbeelding 2

Afbeelding 3

De openbare ruimte, en de (half) private buitenruimten zullen ‘zo veel mogelijk natuurinclusief, biodivers en klimaat adaptief worden ingericht. Dat betekent dat de keuze voor materiaalgebruik (ook hergebruik), regenwaterretentie, nestelgelegenheden, hoeveelheid verharding, hoeveelheid groen, de duurzame energiewinning en de beplanting zal worden onderworpen aan de principes van biodiversiteit, natuurinclusiviteit en de aanpassing aan klimaatverandering’.  

Compensatie

Het plan voorziet om binnen het plangebied circa 5,5 m2 per woning (in totaal 4.620 m2) openbaar groen op het maaiveld te realiseren. Daarnaast worden er 3.750 m2 aan groene daken gerealiseerd en ruim 2.000 m2 aan privé groen op binnenterreinen. Ook wordt er een semi openbaar toegankelijk groen dak van circa 2.800 m2 gerealiseerd. Ons inziens ontbreekt echter een meer gedetailleerde inrichting. Welke soorten bomen, struiken en planten zullen er worden aangeplant. TGE heeft in een eerder stadium daarom negatief geadviseerd op onderhavig bestemmingsplan. Op 22 november 2022 heeft hierover een overleg plaatsgevonden met alle stakeholders. Daarin is afgesproken dat TGE betrokken blijft  bij de definitieve inrichting van het groenplan. 

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover een wijziging van  dit bestemmingsplan naar een combinatie van wonen, werken, groen en cultuur.