Reactie op bestemmingsplan Tongelresche akkers deelplan 7&9

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2022
Reactie op bestemmingsplan Tongelresche akkers deelplan 7&9

Aanleiding

 

Onderhavig plangebied betreft deelplan 7&9 van Tongeresche Akkers aan de oostzijde van

Eindhoven. Tongelresche Akkers heeft een totaaloppervlakte van ongeveer 45 ha. waarbinnen ca. 1200 woningen worden ontwikkeld. Hiervan zijn reeds ca. 600 woningen gerealiseerd, 145 woningen zijn planologisch toegekend aan een nader te ontwikkelen woongebied ten noordoosten van het plangebied en de overige ca. 467 woningen zijn voorzien binnen het ca. 6 ha. grote plangebied, deelplan 7&9.

 

 

Afweging

In het kader van het voorgaande bestemmingsplan ‘Tongelresche Akkers 2006’ is reeds aandacht besteed aan de uitwerking van de groenstructuur. Hierin is tevens het als ecologische verbindingszone aangegeven Eindhovensch kanaal betrokken.

Bij de invulling van het stedenbouwkundig plan is rekening gehouden met ontwikkeling van de ecologische en recreatieve kwaliteiten van het kanaal.

Aanvullend op deze ecologische verbindingszone is in Tongelresche Akkers ruimte gereserveerd voor het realiseren van een ecologische verbindingszone tussen de Urkhovense- en Gijzenrooische Zegge. Met de gemeente Geldrop-Mierlo is de afspraak gemaakt de ecologische verbindingszone in het plan Tongelresche Akkers en de ecologische verbindingszone aan de westelijke grens van de gemeente Geldrop-Mierlo zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De noord-zuid lopende landschapsecologische zone vindt zijn beloop buiten Tongelresche Akkers om, namelijk via de oostelijk van de wijk gelegen beekdalen van de Dommel en de Kleine Dommel. 

 

 

TGE heeft in het verleden al positief gereageerd op het gehele groenplan voor de Tongelresche akkers. Het groenplan zit zowel kwalitatief als kwantitatief prima in elkaar. Er wordt duidelijk rekening gehouden met de bestaande ecologische structuren en de daarbij behorende typologieën. Daarnaast is er vanuit gemeentelijk beleid een vereiste van 8m2 groen per nieuwe woning, maar in dit plan is dat maar liefst 80m2 per woning.

Uit de quickscan flora en fauna blijkt daarnaast dat er op dit moment in het plangebied geen beschermde soorten leven dan wel foerageren.