Reactie op bestemmingsplanwijziging Forum Oost (volkstuin)

Resultaat: Positief mits
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2023
Reactie op bestemmingsplanwijziging Forum Oost (volkstuin)

Deze beoogde bestemmingsplanwijziging maakt de realisatie van een volkstuin van de Eindhovense Volkstuinvereniging mogelijk. Deze is nu gesitueerd in Land Forum en zal hiermee verhuizen naar Land Forum Oost. Op dit moment heeft het plangebied de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden III’. De beoogde volkstuin pas niet binnen het geldende bestemmingsplan en biedt geen binnenplanse afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden om de ontwikkeling mogelijk te maken, zodat een nieuw juridisch-planologisch kader benodigd is.

Het plangebied is gelegen in het ei-vormig gebied dat gevormd wordt door de weg Park Forum. In de huidige situatie is sprake van een groene setting, het bestaat uit met name bosschage en grasland. In het zuidoosten is de Bio Energiecentrale Meerhoven gevestigd, waarmee op basis van snoeihout warmte en elektriciteit wordt geproduceerd. In het zuidwesten is Proeftuin Meerhoven gevestigd, een stadslandbouw initiatief.

Het project bestaat uit de realisatie van een volkstuinencomplex met 64 volkstuinen. De percelen hebben doorgaans een oppervlakte van ca. 100 m². Voor de gehele volkstuin is een gemeenschappelijk voorzieningengebouw inclusief gereedschap opslag toegestaan, binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 15.000 m²

 

Afweging

We verwelkomen de verandering van een terrein met bestemming “Bedrijfsdoeleinden” naar een volkstuin. Echter, de grond waarop dit project is gepland heeft op dit moment nog geen industrie, maar bestaat uit open bos. De aanleg van de volkstuin op deze locatie zal leiden tot de kap van verschillende gezonde bomen. Het bevreemdt ons dan ook dat er geen Boom Effect Analyse (BEA) is uitgevoerd voor alle bomen in het betreffende gebied (alleen voor de bomen binnen de grenzen van de toekomstige volkstuin), noch een compensatieplan voor een project waarbij zoveel bomen worden gekapt

Na diverse contacten met de gemeente Eindhoven kregen we te horen dat onder de vroegere Boswet “…ten behoeve van de ontwikkelingen in Meerhoven, is voor het volledig te ontwikkelen gebied (zowel wonen als bedrijventerreinen in Meerhoven) op voorhand te kappen bos gecompenseerd. Dus alles wat eventueel gekapt moet worden op in dit geval Parkforum, is al gecompenseerd. Daardoor lijkt het erop dat er op dit moment geen BEA of een groencompensatieplan vereist is voor de aanleg van deze volkstuinen.

In het document lezen we: "Het realiseren van volkstuinen is geen rode reden" [onder ‘Nadere regels voor compensatie Verordening bomen 2021’ van de Gemeente Eindhoven]. Wij zijn het er echter niet mee eens dat deze bomenkap een ‘groene reden’ is. Volgens de "Verordening Bomen 2021" houdt een ‘groene reden’ in: “…groene beheermaatregelen of maatregelen ten gunste van natuur, te behouden bomen. Bijvoorbeeld: het verwijderen van bomen vanwege een dunning, natuur- en landschapsontwikkeling, het verwijderen van bomen ten behoeve van het realiseren van natuurvriendelijke oevers langs waterstructuren of ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.” Het creëren van een volkstuin valt volgens ons onder geen van deze redenen. Bovendien heeft een tuin of volkstuin, ook al is het biologisch geteeld en milieuvriendelijk, hoewel het als een groen gebied kan worden beschouwd, niet dezelfde ecologische waarde als een bos. TGE roept daarom op tot een discussie en verduidelijking van dit beleidsdocument, over de vraag of dergelijke en vergelijkbare situaties echt tellen als een ‘rode’ of ‘groene reden’, en wat een groencompensatieplan nodig heeft.

Desondanks vinden we het gepresenteerde landschappelijke inrichtingsplan goed, door een structuurrijke bosranden en natuurlijke hagen te creëren met een grote diversiteit aan inheemse soorten (zoals beschreven staat in paragraaf 2.2, pagina 10). Vooral omdat de noordoostelijke grens van de toekomstige volkstuin een bos bestaat dat niet is opgenomen als bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’. Voor ons is de uitvoering van deze ecologische inrichting een van de redenen om deze bestemmingsplanwijziging goed te keuren.

Als er, om welke reden dan ook, extra openbare verlichting nodig is, verdedigen we het gebruik van vleermuisvriendelijke lampen met de juiste lichtkleur.

 

Natuur, Flora en Fauna

Het plangebied maakt geen deel uit van beschermde gebieden onder het Natuur Netwerk Brabant noch geen onderdeel uit van Natura 2000-gebieden.

Een Quikscan Fauna & Flora en soortgericht onderzoek is uitgevoerd in 2022. Uit deze onderzoeken blijkt dat er zijn mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in boomholten in het plangebied en dat ook de bunzing en de wezel (beiden beschermde dierensoorten) verblijfplaatsen kunnen hebben in het projectgebied. Aangezien er mogelijk meerdere beschermde soorten van het plangebied gebruik maken om te verblijven en/of te leven moet nader soortgericht onderzoek nog uitgevoerd worden. Als deze soorten aanwezig blijken te zijn, zijn er verplicht mitigatie- en compensatiemaatregelen nodig.

 

Bodem

In 2022 werd een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd om de toplaag van het plangebied te onderzoeken (incl. PFAS). Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het onderzoeksgebied geschikt is voor de toekomstig beoogde functie als volkstuin.

 

Verharding en Parkeren

Conform de parkeernormen geldt een parkeernorm van 1,2 autoparkeerplaatsen per 10 volkstuinen en 1,4 fietsparkeerplaatsen per 10 volkstuinen. Met dit bestemmingsplan zijn maximaal 64 volkstuinen beoogd. Bij de totstandkoming van het buitenontwerp zal deze parkeerbehoefte - 8 auto parkeerplaatsen en 9 fiets parkeerplaatsen - als minimaal worden meegenomen, zodat bij de vergunningverlening aan de Actualisatie Nota Parkeernomen kan worden voldaan.

Gezien de aard van het project en de ligging vlak naast een bos, stellen we voor om niet meer dan die 8 auto parkeerplaatsen aan te leggen. We zouden graag zien dat de parkeerplaatsen niet worden bedekt met asfalt, maar met grastegels worden uitgevoerd.

 

Conclusie

We begrijpen de noodzaak om de huidige volkstuin in Meerhoven te verplaatsen. Gezien de huidige bestemming van dit gebied als ‘Bedrijfsdoeleinden III’ vinden wij een wijziging van het bestemmingsplan om een volkstuin mogelijk te maken een goede wijziging.

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover een wijziging van dit bestemmingsplan, mits er verder onderzoek wordt uitgevoerd om de aanwezigheid van beschermde soorten vast te stellen en, als dat het geval is, mitigatie- en compensatiemaatregelen worden genomen.

De uitvoering van de landschappelijke inrichting (zoals beschreven in punt 2.2) is ook een van de redenen waarom we deze bestemmingsplanwijziging goedkeuren.

Tot slot zijn we het er niet mee eens dat de aanleg van een volkstuin kan worden beschouwd als een groene reden onder de ‘Nadere regels voor compensatie Verordening bomen 2021’, en daarom vrijgesteld is van een groencompensatieplan voor bomenkap. We roepen op tot verdere discussie tussen TGE en gemeente Eindhoven om beter te verduidelijken wat kan worden beschouwd als een 'groene' of 'rode reden' onder dit beleidsdocument.