Reactie op omgevingsvergunning Aanschot 76 / 80

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2023
Reactie op omgevingsvergunning Aanschot 76 / 80

Aanleiding

In het noorden van de stad Eindhoven liggen de boerderijen Aanschot 76 en 80. De boerderijen liggen tegen de Groote Beek en de woonwijk Bliksembosch. Op nr. 76 wordt momenteel een varkenshouderij geëxploiteerd en nr. 80 betreft een pluimveehouderij met een boerderijwinkel.

De bedrijven zijn niet meer toekomstbestendig en investeren in modernisatie en uitbreiding van de veehouderijen is niet haalbaar op deze locatie. Beide eigenaren van de locaties hebben daarom in overleg met gemeente Eindhoven besloten hun bedrijven gezamenlijk te saneren en teherontwikkelen naar nieuwe functies.

De nieuwe functies zijn gevonden in het ontwikkelen van seniorenwoningen met dagbesteding, workshopruimte en atelier. Daarnaast wordt er horeca gerealiseerd en blijft de boerderijwinkel behouden.

De ontwikkeling is niet mogelijk binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. Derhalve dient de ontwikkeling juridisch-planologisch geborgd te worden door middel van een partiële herziening van het bestemmingsplan.

In december 2009 is de Interimstructuurvisie 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Met de

Interimstructuurvisie 2009 geeft de gemeenteraad invulling aan de ambitie om Eindhoven door te ontwikkelen in zijn kwalitatief hoogwaardige combinatie van wonen, werken en groen. De nadruk ligt daarbij ook op leefbaarheid en bereikbaarheid.

Onderhavig plangebied is in het Groenbeleidsplan 2017 aangeduid als multifunctioneel groen. In dit gebied wordt als ordeningsprincipe de volgende strategie(en) aangehouden:

Strategie 5: Multifunctioneel groen. Deze strategie is van toepassing op groengebieden aan de rand van de stad met uiteenlopende groenfuncties die het landschap gebruiken.

Het hoofddoel van deze strategie is het contact tussen de stedelingen en het landschap te versterken door verweving van het landschap met recreatieve en voor de stadsrand specifieke functies. In deze gebieden moet je het idee krijgen dat je buiten de stad bent. De nieuwe functies in het plangebied passen binnen de strategie voor het multifunctionele groen.

Afwegingen

Groen

Inrichting percelen;


Figuur 2

Figuur 3

De nieuwe woningen en parkeergelegenheden worden op de bestaande erven gerealiseerd en hebben daarmee geen nieuwe impact in het groen. Daarnaast worden de functies landschappelijk ingepast en vindt er met dit plan een grote verbetering van de groene en landschappelijke buitenruimte plaats.

Daarnaast draagt het plan bij aan de beleving en toegankelijkheid van het groen. Het plan versterkt de relatie tussen de stedeling en oude buitengebied. Daarmee is het plan in lijn met de strategie voor multifunctioneel groen. Daarnaast wordt er per woning 4 tot 8 m2 groen toegevoegd (transformatie van de kerstoomkwekerij en landschappelijke inpassing) waardoor wordt voldaan aan de groencompensatie. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van inheemse soorten, wat de biodiversiteit ten goede komt.

Bomen

Figuren 1 en 2 geven een schematische weergave van de toekomstige situatie van het plangebied inclusief de landschappelijke inrichting (figuur 3).

De initiatiefnemers gaan landschappelijke maatregelen treffen die het plangebied nog beter in de omgeving en de Aanschotse beemden laten passen. Zo worden er fruitbomen, hagen, laanbomen, houtsingels, bloemrijke graslanden en binnentuinen gerealiseerd. De laanbomen langs Aanschot blijven behouden evenals de meeste bomen binnen het plangebied. Per saldo zal er sprake zijn van een aanzienlijke aanplant/toevoeging van nieuwe bomen. Het plan leidt daarmee tot een duidelijke kwaliteitsverbetering.

Topografische ligging van de locatie

Natuur

Gebiedsbescherming

De locatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, bevindt zich op circa 9,8 kilometer afstand.

De locatie ligt ook niet in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.

Uitkomsten Quickscan;

Op basis van de onderhavige quickscan dienen voor uitvoering van de plannen in verband met de roestplaats van kerkuil in de schuur aan Aanschot 80 twee nestkasten voor de kerkuil te worden opgehangen. Deze zullen worden opgehangen in de loods op de het plangebied.

Het ophangen van de kerkuilkasten gebeurt in overleg met een ecologisch adviesbureau, na het ophangen van de kasten zal worden besproken of aan alle voorwaarden zijn voldaan. Verder kunnen overtredingen ten aanzien van algemene broedvogels worden voorkomen door groen, zoals klimop, te verwijderen buiten het broedseizoen. Er zijn geen leef- of verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Daarnaast dient bij werkzaamheden te allen tijde de zorgplicht in acht te worden genomen ten aanzien van onder andere algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën.

In de verder planuitwerking wordt de ambitie meegenomen om de locatie door middel van natuur-inclusief bouwen ecologisch te versterken.

Conclusie

Het gepresenteerde projectplan zal bijdragen aan de omvorming van intensieve veehouderij en een toekomstperspectief bieden voor de betreffende ondernemers. De nieuwe functies zijn gevonden in het ontwikkelen van seniorenwoningen met dagbesteding, workshopruimte en atelier. Daarnaast wordt er horeca gerealiseerd en blijft de boerderijwinkel behouden.

Er zijn veel groene voorzieningen ingebed in de planvorming, die de aanwezigheid van natuur/biodiversiteit gunstig zullen beïnvloeden.

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover een wijziging van dit bestemmingsplan.