Reactie op omgevingsvergunning Bouwroute Lorentz Casimir Lyceum

Resultaat: Positief
Type: Overig-advies
Jaar: 2022

Het betreft de bouwroute richting de te realiseren nieuwbouw van het Lorentz Casimir Lyceum. In een eerder stadium gaven wij een positief advies over de bestemmingsplan wijziging om de nieuwbouw mogelijk te maken.

Reactie op omgevingsvergunning Bouwroute Lorentz Casimir Lyceum

Afweging


De bouwroute heeft veel discussie losgemaakt bij omwonenden en belanghebbenden. Gezien het feit dat in een eerder stadium is besloten dat er geen tijdelijke lokalen kunnen komen voor de 1200 leerlingen tellende school, is er geen optie om het bestaande gebouw te slopen alvorens het nieuwe gebouw te bouwen. Dat had tot gevolg dat de locatie van de nieuwbouw niet kan overlappen met het huidige bouwvlak, maar ook dat de nieuwbouwlocatie moeilijker bereikbaar is voor bouwverkeer. Grofweg waren er 4 opties voor de bouwroute die de bouwlocatie bereiken ofwel vanaf de Celebeslaan via een ingang aan de westkant van het plangebied, ofwel vanuit de Ceramlaan en via het Wasvengebied naar de zuidkant van het plangebied.


Beide zijden zouden gevolgen hebben voor groen, natuur, ecologie, bomen, maar ook voor omwonenden, verkeersveiligheid, onderwijs en het financiële plaatje. Op verzoek van omwonenden is er een onafhankelijke verkeerskundige analyse gedaan. Daaruit is gebleken dat beide routes gelijkwaardig zijn wat betreft verkeersveiligheid. De boomonderzoeken brachten naar voren dat voor beide routes ongeveer evenveel bomen zouden moeten wijken. Voor de route via het Wasvengebied gaat het om 2 eikenbomen van zo’n 30 jaar en 1 berkenboom – de monumentale eiken tussen het Wasvengebied en het Lorentz Casimir Lyceum kunnen gespaard blijven. Wel zou de bouwroute onderlangs de eikenlaan rijden ten zuiden van het Wasven. De bomen moeten licht gesnoeid worden, en de bodem moet hersteld worden van de verdichting na afronding van de bouw. Desalniettemin blijkt de bodem op dit moment al erg verdicht, en zouden de herstelwerkzaamheden uiteindelijk ook een positief effect kunnen hebben op de bodemgesteldheid en doorwortelbare ruimte voor de bomen.


Wat voor TGE verder de doorslag geeft, zijn de adviezen vanuit de Wet Natuurbescherming. De groene structuren op het perceel van het Lorentz Casimir Lyceum worden intensief gebruikt door beschermde diersoorten als de das, steenmarter en salamanders. Met name de Karpendonkse loop wordt intensief gebruikt. De bouwroute via de Celebeslaan zou deze structuur moeten doorsnijden, waardoor de aanleg van een compleet nieuwe structuur als migratieroute nodig zou zijn. Aan de kant van het Wasven worden geen essentiële structuren voor de dieren doorbroken. Al blijft het feit dat geen van beide routes ideaal zijn. Alle routes hebben schade aan de natuur tot gevolg. Helaas moet er een keuze gemaakt worden.


TGE kan op basis van de huidige gegevens akkoord gaan met de bouwroute via het Wasvengebied, maar wel met enkele belangrijke randvoorwaarden. Deze hadden we graag uitgewerkt gezien op het moment van deze steunbetuiging, maar dat moet dan in het vervolg van het proces:

  •  Vanuit de Verordening bomen zijn de 3 te kappen bomen getaxeerd. Deze betreffen in totaal 15.900 EUR. Ter compensatie worden er weer 2 eiken en een berk teruggeplant op dezelfde locaties. Kosten voor aanschaf, aanplant en 3 jaar onderhoud bedragen totaal zo’n 3.600 EUR. Dan resteert er nog ruimt 10.000 EUR. Voorstel is om deze in samenspraak met omwonenden en TGE te besteden aan het versterken van de bomenstructuren in en rondom het Groendomein Wasven.
  • De bouwroute tast ook een deel van de grond aan die weliswaar in gemeentelijk eigendom is, maar in gebruik is als notengaard door de Wasven boerderij. De notenbomen zijn niet kapvergunningsplichtig, maar er is grote moeite gedaan om een goede groeiplaats aan te leggen voor de bomen. De bomen en struiken die weg moeten voor de bouwroute, worden op een zorgvuldige manier verplant naar een tijdelijke locatie. Na het opheffen van de bouwroute zorgt de gemeente voor het herstellen van de bodem en terug aanbrengen van de verplaatste notenbomen. Afspraken hierover moeten nog gemaakt worden.
  •  De aanbevelingen uit de Boom Effect Analyse worden opgevolgd. Onder andere het opheffen van de verdichte bodem langs de eikenlaan, en het plaatsen van afzetting ter hoogte van 6 meter vanaf de stammen van de zomereiken, en 14-15 meter uit de stammen van de monumentale eiken.
  •  Ook de bodem rondom de berk die moet wijken wordt weer losgemaakt. Hier zullen ook wortels lopen van de eikenbomen die er links en rechts van staan.
  • De exacte slooproute wordt nog onderzocht, maar kan in ieder geval plaatsvinden zonder extra gevolgen voor groen of bomen.

 

Conclusie

Voor de bouwroute is geen optimale keuze te maken. Alle opties hebben gevolg voor groen, bomen en verkeersveiligheid. We zien dat de opties zorgvuldig zijn overwogen en dat heeft geleid tot de keuze voor de bouwroute via het Wasven. Deze keuze steunen we, al zijn er randvoorwaarden

 

Foto door Bea Straver