Reactie op Opgave Stedelijke Verlichting

Jaar: 2021
Reactie op Opgave Stedelijke Verlichting

Aanleiding

Het imago van onze stad wordt binnen en buiten Eindhoven door velen met trots nog steeds samengevat als ‘Eindhoven Lichtstad’. Maar hoe ziet stedelijke verlichting er in de toekomst uit in de Lichtstad? Om dat te onderzoeken is het programma Stedelijke Verlichting in de maak.

Afweging

Het programma Stedelijke Verlichting is interessant voor de belangen van Trefpunt Groen Eindhoven. “Licht op maat” – het op de juiste plaats op het juiste moment inzetten van de juiste technologie - is namelijk niet alleen van belang voor onze gezondheid en veiligheid, maar ook voor duurzaamheid (energie/ circulariteit/ materiaalgebruik) en natuurlijk voor flora en fauna. Het beschermen van mens én natuur is daarom zelfs een van de 5 voorwaarden bij de uitvoering van het programma.

De duurzaamheid en bescherming van natuur komt vooral tot uiting via de link naar het klimaatplan:

Aandacht voor CO2-reductie:

  • Eindhoven wil de CO₂-uitstoot van de stad verminderen met 55% in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van de uitstoot in 1990. Doelstelling voor de eigen organisatie is om in 2025 geheel uitstootvrij te zijn. - Het reduceren van elektraverbruik door slimme en efficiëntere verlichting kan hieraan flink bijdragen.
  • Het vervangen van de bestaande verlichting door op internet aangesloten ledverlichting.

Aandacht voor circulariteit:

  • Verminderen van de milieubelasting van het OVL-materiaal in kader circulariteit door hergebruik, levensduurverlenging en gebruik van minder milieubelastende materialen.
  • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: hanteren van ISO 14001 en CO₂-prestatieladder bij aanbestedingen, mogelijk toepassen MKI-verlichting.

Aandacht voor licht op maat:

  • Licht volledig afstemmen op de omgeving bij het ontwerp door adaptie of omgevingsbewust ontwerpen.
  • Licht dynamisch afstemmen op het gebruik van de omgeving door aanwezigheid van mensen en (aantallen) voertuigen.
  • Opmerking: Licht op maat is ook van belang voor fauna. Kunnen we de tweede passage aanpassen in “… aanwezigheid van mensen, dieren en (aantallen) voertuigen”?

Aandacht voor groen:

  • Verminderen hinder door verlichting door dynamisch en adaptief licht.
  • De mogelijkheid om minder belastende lichtkleuren te gebruiken.
  • Bewust de keuze te maken om niet standaard te gaan verlichten maar de afwegingenladder te doorlopen: geen licht; (actieve) markering en doorzichten creëren; oriëntatieverlichting; dynamische verlichting.

Naast deze maatregelen worden er maatregelen toegelicht rondom digitalisering en innovatie, en financiering.

Ook onderschrijven we het plan om “afstemming te zoeken met verlichting bij bedrijven en particulieren”. Naar aanleiding van een actie van Milieudefensie Eindhoven tijdens de Nacht van de nacht in 2018 weten we dat er nog veel onnodige verlichting brandt bij winkels en kantoren: Nacht van de Nacht Eindhoven | Welkom bij Milieudefensie Eindhoven. We hopen dat deze partijen aangespoord worden om zich aan te sluiten bij het gemeentelijke programma en ook hun verlichting aanpassen.

Ten slotte onderschrijven we de specifieke eisen per gebied, en dan specifiek voor de groene hoofdinfrastructuur:

Conclusie

We zien het nut van dit programma voor het terugdringen van de CO2 uitstoot, het stimuleren van de circulaire economie, het versterken van groen en het creëren van meer en betere fysieke leefruimte voor het toenemend aantal inwoners. Daarmee staan we positief tegenover het plan, en merken we alleen nog op dat we hopen dat bedrijven en particulieren ook betrokken worden om mee te doen met de opgaven.