Reactie op Raadsvoorstel Verordening Bomen 2024

Resultaat: Positief
Type: Overig-advies
Jaar: 2024
Reactie op Raadsvoorstel Verordening Bomen 2024

Sinds oktober 2023 heeft Trefpunt Groen Eindhoven meegewerkt aan deze herziening van de Verordening Bomen en de bijbehorende documenten: Toelichting, Nadere Regels voor Compensatie van Bomen 2024 en Beleidsregels ‘Handhaving illegaal vellen of beschadigen van bomen gemeente Eindhoven’. We hebben onze twijfels geuit, verbeteringen voorgesteld en commentaar geleverd op de verschillende documenten. In het algemeen is TGE van mening dat deze versie van de Verordening Bomen een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de huidige versie (Verordening Bomen 2021) en meer mogelijkheden biedt voor de bescherming van bomen in Eindhoven. 

We verwelkomen het feit dat het verbod op het illegaal kappen van bomen is uitgebreid naar bomen met een levensverwachting van minder dan 5 jaar en naar bomen op ieder perceel, ongeacht de oppervlakte. Deze veranderingen brengen meer duidelijkheid in de vergunningsprocedure en kan misbruiksituaties voorkomen. De nieuwe documenten zijn ook duidelijker over de gevolgen van het vellen van bomen zonder vergunning. 

De nieuwe verordening verbiedt niet alleen het illegaal vellen van bomen, maar is ook explicieter over bedreigingen voor het voortbestaan van bomen en het belang van het beschermen van het ondergrondse deel (de wortels) van bomen.  Deze verbetering is zowel terug te zien in de nieuwe Verordening Bomen als in de nieuwe Beleidsregels ‘Handhaving illegaal vellen of beschadigen van bomen gemeente Eindhoven’. 

Het voorstel van de Verordening Bomen 2024 geeft ook meer bescherming aan bomen op bouwplaatsen: de tekst is duidelijker in dit opzicht, het introduceert de nieuwe Beleidsregels ‘Handhaving illegaal vellen of beschadigen van bomen gemeente Eindhoven’ en de vereiste van een Werkprotocol Boombescherming. Het is ook de bedoeling dat de bescherming van bomen op de bouwplaats een onderdeel wordt van de startgesprekken tussen de gemeente en aannemers. 

De verbeteringen die zijn ingevoerd in de Verordening Bomen 2024 vereisen ook een verbetering van de capaciteit van de gemeente om om te gaan met het toezicht op boombeschermende maatregelen op bouwplaatsen en het handhaven van de consequenties wanneer afspraken (over boombescherming en/of herplantingsplicht) niet worden nagekomen. We roepen de gemeente op om hier verder in te investeren. 

We zijn erg positief over de opname van gemeentelijke Monumentale en Waardevolle Bomen, evenals andere gemeentelijke bomen, op de Groene Kaart. Naar onze mening zou de volgende stap moeten zijn om particuliere monumentale en waardevolle bomen in kaart te gaan brengen (voor zover de privacywetgeving dit toestaat). 

We pleiten er ook voor dat alle compensatie- en herplantgebieden zichtbaar zijn op de Groene Kaart (zowel gemeentelijke als particuliere). Als, zoals staat in artikel 2e van de Verordening, het vellen van bomen verboden is op compensatielocaties, dan is het belangrijk dat deze in kaart worden gebracht en openbaar zijn. We zijn blij dat dit door de gemeente wordt overwogen, zoals te zien is in het Vragen & Antwoord-document, en we dringen erop aan dat dit niet wordt vergeten in toekomstige stappen.  

Het is cruciaal dat deze Groene Kaart regelmatig wordt geactualiseerd (minstens jaarlijks), met een update van de monumentale en waardevolle bomen van Eindhoven (zowel gemeentelijke als particuliere, indien mogelijk), en de compensatiegebieden. Er moet daarom rekening mee worden gehouden bij het toewijzen van personeelsuren en kosten voor dit doel. 

Concluderend is TGE over het algemeen positief over deze herziening en de daaruit voortvloeiende Verordening Bomen 2024. We zullen erop toezien dat deze effectief dient ter bescherming van de Eindhovense bomen en we zijn bereid om mee te werken aan mogelijke toekomstige verbeteringen van de verschillende documenten die erbij horen. 

 

Foto; door Bea Straver