Reactie op vooroverleg bestemmingsplan ‘uitbreiding woonwagenlocatie Castiliëlaan’

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2023
Reactie op vooroverleg bestemmingsplan ‘uitbreiding woonwagenlocatie Castiliëlaan’

Aanleiding 

In september 2020 is een behoefteonderzoek uitgevoerd onder de Eindhovense woonwagenbewoners. Uit dit onderzoek blijkt dat er in de afgelopen 25 jaar weinig standplaatsen zijn gerealiseerd en onvoldoende woonvoorzieningen beschikbaar zijn om aan de vraag te voldoen. Een gemeentelijk uitsterf- of nuloptiebeleid is discriminerend voor woonwagenbewoners. Daarom wordt nu het woonwagenbeleid geactualiseerd. Onderdeel van deze actualisatie is de uitbreiding van het aantal woonvoorzieningen en dit aantal in lijn te brengen met de specifieke woonbehoefte.  

Het plangebied ligt aan de Castiliëlaan ten zuiden van de A50, in de wijk Blixembosch in Eindhoven. Met deze bestemmingsplanwijziging kan de bestaande locatie uitgebreid worden met maximaal zes woonwagenstandplaatsen aan de noordzijde, twee losse woonwagenstandplaatsen aan de zuidzijde en maximaal een woonwagenstandplaats door de mogelijkheid tot splitsing van een bestaande woonwagenstandplaats. Daarnaast voorziet het plangebied in een tweede ontsluiting(sweg), een groene omzoming en krijgt de Castiëlaan na de bestaande ontsluitingsweg ook een groenbestemming. 

Afweging 

Groen 

Onderhavig plangebied is in het Groenbeleidsplan 2017 aangeduid als stad, groen beeldbepalend. Uitgangspunt voor deze gebieden is het behouden en ontwikkelen van het bijzondere groene karakter. 

In het bestemmingsplan is geborgd dat per te realiseren woonwagenstandplaats meer dan 8 m2 groen moet worden gerealiseerd (9 x 8 m2 = 72m2 minimum nieuwe groen). Dit nieuwe groen wordt gerealiseerd aan de randen van de woonwagenlocatie. Er komen nieuwe bomen, een gemengde haag, lage heesters en kruidenrijk gras rondom het plangebied. 

Er zijn binnen het bestemmingsplangebied geen houtopstanden of solitaire bomen; in het kader van dit bestemmingsplan worden dus geen bomen gekapt. 

Natuur 

Het plangebied ligt niet binnen Natura 2000- of Natuurnetwerk Brabant-gebieden (onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland). Voor de uitbreiding van de woonwagenlocatie is in augustus 2023 een Quickscan fauna & flora uitgevoerd. Op basis ervan is een aanvullend of nader onderzoek niet noodzakelijk. Daarnaast kan het worden gelezen in de conclusie van het Quickscan-rapport: 

Ten aanzien van Alpenwatersalamander dient gewerkt te worden conform voorwaarden uit een ecologisch werkprotocol om overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van incidenteel aanwezige individuen te voorkomen. Ten aanzien van broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te houden met het broedseizoen (februari t/m augustus) of door voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelcheck uit te voeren. Het wordt geadviseerd om materiaalopslag buiten het broedseizoen te verwijderen. 

Verder geldt te allen tijde de algemene zorgplicht ten aanzien van algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden en verwonden van individuen te voorkomen. 

Voor overige beschermde soorten zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming gezien de aard van de voorgenomen ingreep of wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. 

Conclusie 

TGE heeft geen bezwaar tegen het wijzigen van dit bestemmingsplan.  

Het plan om nieuwe groene zones te creëren is goed doordacht, met de toevoeging van bomen en andere inheemse vegetatie. We willen echter de aandacht vestigen op de aanbevelingen in de Quickscan flora & fauna, in het bijzonder het ecologisch werkprotocol voor de alpenwatersalamander.