Reactie op vooroverleg bestemmingsplan ‘V Tongelre buiten de Ring 2019 (Kalverstraat 72-76)’

Resultaat: Positief mits
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2023
Reactie op vooroverleg bestemmingsplan ‘V Tongelre buiten de Ring 2019 (Kalverstraat 72-76)’

Aanleiding

Aan de Kalverstraat 72-76 is de uitbreiding van de bestaande bebouwingsmogelijkheden met gelijkblijvend bedrijfsmatig gebruikskader beoogd. De locatie bevindt zich tussen de Insulindelaan (binnenring), de spoorlijn Eindhoven – Weert, de Kalverstraat en de Hofstraat. Het project bestaat uit de realisatie van circa 1500 m2 bedrijfsbebouwing (bruto vloeroppervlakte, 4 verdiepingen) ter vervanging van een bestaande fietsenstalling annex opslaggebouw. Het plangebied kende de enkelbestemming ‘bedrijf’, welke bestemming met dit nieuwe bestemmingsplan niet wordt gewijzigd. Het project is om hier een tweede gebouw te bouwen in het westelijke deel van het plangebied.

Figuur 1 - Ligging plangebied (blauwe cirkel)  in haar omgeving

Afweging

Groen

Vanwege de voorspelde werkzaamheden zullen sommige bomen moeten worden gekapt. Daarom werd op juli 2023 een Boom Effect Analyse uitgevoerd naar de 17 bomen die aanwezig zijn in de omgeving van het toekomstige gebouw. Volgens de BEA, 6 bomen (bomen 1, 2, 3, 6,  7 en 8 in de BEA, allemaal zwarte den) zullen door de geplande bouwwerkzaamheden niet duurzaam te behouden zijn. Ook volgens de BEA 3 bomen (6, 11, 17 in BEA) hebben een toekomstverwachting van <5 jaar en kunnen daarom verwijderd worden voorafgaand aan de werkzaamheden, als het nodig is. De waardebepaling van de te kappen bomen moet nog worden berekend en gepresenteerd. Er moet ook een goed boomcompensatieplan worden ingediend, met inheemse bomen die bijdragen aan de (lokale) biodiversiteit. De overige bomen ondervinden geen negatieve effecten van de bouwwerkzaamheden en kunnen duurzaam behouden blijven, mits de boombeschermende maatregelen worden nageleefd.

De toelichting van deze bestemmingsplan geeft niet expliciet aan dat volgens het beleidsstuk Water- en klimaatadaptatie Aanpak gemeente Eindhoven 2023-2026 is in de rekentool klimaatadaptatie geïmplementeerd dat minimaal 10% van het Bruto Vloeroppervlak (BVO) in geval van bedrijven en bedrijfsgebouwen aan groen moet worden gerealiseerd. In het geval van dit project zou dat 10% van 1500 m2 = 150 m2 zijn. Toch staat in het "Groenplan" dat als bijlage is meegestuurd, dat de huidige 515m2 groen/niet-verhard oppervlak zal toenemen tot 1095m2 in het nieuwe project (290m2 groen/plantsoen, 530m2 groen dak, 275 open verharding). Dus een toename van 580m2.

Desondanks hebben we ernstige bedenkingen bij de inhoud van dit Groene Plan. In de groen / plantsoenzones worden als enige toevoegingen drie siergrassen genoemd (p.5), die geen enkele ecologische waarde hebben. Wij vinden dat er opnieuw moet worden nagedacht over de keuze van de plantensoorten, zodat er meer inheemse soorten in worden opgenomen, en vooral bloemen en struiken die een ecologische waarde hebben. We raden ook aan om te kijken naar de mogelijkheid om kruidendaken te plaatsen in plaats van sedumdaken. Hoewel sedumdaken inderdaad bijdragen aan het opvangen van regenwater en het verlagen van de luchttemperatuur, dragen ze niet veel bij aan de (stads)biodiversiteit.

In dit verband willen we je eraan herinneren dat volgens het Groenbeleidsplan 2017-2027 dit bestemmingsplan is gelegen binnen de strategie 'Stad, groen beeldbepalend': het betreft stedelijk gebied met uitgesproken groen karakter, altijd in aansluiting op hoofdgroenstructuur, met als doel het versterken van de hoofdgroenstructuur: wiggen en groene dooradering (p84). En daarnaast er is ook de ambitie van de gemeente om de biodiversiteit binnen het bebouwde kom te bevorderen.

Natuur

Met betrekking tot beschermde diersoorten, werd in April 2021 een Quickscan fauna en flora uitgevoerd. In het rapport staat dat, gezien de afwezigheid van potentieel geschikte habitat, aanvullend onderzoek of een ontheffingsaanvraag niet nodig is.

Als aanvullend advies moedigen we de projectontwikkelaars aan om verder na te denken over natuurinclusief bouwen en faunavoorzieningen te integreren in de nieuwbouw.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover dit bestemmingsplan, mits:

  • Het Groenplan wordt herzien om andere plantensoorten op te nemen die ecologische waarde hebben en bijdragen aan de (lokale) biodiversiteit. De huidige keuze van boom- en plantsoorten is volledig exotisch en decoratief. Gezien het feit dat het projectgebied binnen de strategie 'Stad, groen beeldbepalend' ligt (Groenbeleidsplan 2017-2027) en de ambitie van de gemeente om de biodiversiteit binnen de bebouwde kom te vergroten, verwachten we dat dit groeninrichtingsplan ook natuurinclusieve doelen voor ogen heeft.
  • De aanbevelingen rondom het boombehoud uit de BEA worden opgenomen in het projectplan. Negen tot elf bomen kunnen gespaard blijven door zorgvuldig werken en het in acht nemen van de algemene boombeschermingsmaatregelen.