Reactie op vooroverleg ontwerp omgevingsvergunning Halvemaanstraat 81

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2023
Reactie op vooroverleg ontwerp omgevingsvergunning Halvemaanstraat 81

Aanleiding 

Initiatiefnemer is voornemens om de thans braakliggende locatie aan de Halvemaanstraat 81 te Eindhoven te herontwikkelen. De inmiddels gesloopte bebouwing maakt plaats voor nieuwbouw in de vorm van 9 appartementen. Het initiatief past niet binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Halve Maan 2013 (De Lieven-Drents Dorp)’. De projectlocatie wordt begrensd door de Halvemaanstraat en Plaggenstraat in respectievelijk de noordoostzijde en de noordwestzijde, en woningen behorende tot deze twee straten aan de zuidzijde. Thans behoort de projectlocatie tot Drents Dorp. 

 

Afweging 

Groen 

Binnen onderhavige projectlocatie is ingevolge het Groenbeleidsplan 2017 enkel de strategie 'Stad, rood beeldbepalend' van toepassing. Onderhavig plan tast de aanwezige groenstructuren niet aan; er is sprake van herontwikkeling op een bestaande stedelijk locatie. Er wordt een gemeenschappelijke tuin van 236m2 aangelegd, samen met een wadi (10m2). Op deze manier wordt ook voldaan aan het vereiste minimum van 8 m2 nieuw groen per woning. 

Ten behoeve van onderhavig planvoornemen is in juli 2023 een Bomen Effect Analyse uitgevoerd. Er zijn pas 2 bomen binnen het plangebied, allebei in de openbare ruimte. Boom 1 (Robinia) en 2 (Suikeresdoorn) zijn in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden duurzaam te behouden, mits er boombeschermende maatregelen worden getroffen. Daarnaast dient er bij boom 2 snoei plaats te vinden om de minimale obstakelvrije zone boven een weg, rijbaan, inrit of parkeerplaats (4,5 m) te bereiken. Ook volgens de BEA, is bij boom 1 en 2 en toekomstige bomen 3 t/m 5 het mogelijk de groeiplaats te verbeteren, door de volgende maatregelen te treffen: 

  • de boomspiegel vergroten door onnodige verharding binnen kwetsbare boomzone te verwijderen; 
  • een drukverdelende constructie onder de verharding te gebruiken; 
  • de bodemverdichting op te heffen door middel van bijvoorbeeld te beluchten en te bemesten, of door de arme grond weg te zuigen en te vervangen door bomenzand; 
  • voedingswaarde toevoegen; 
  • (extra) beplanting in de boomspiegel aanbrengen. 

 

Natuur 

Gezien de huidige situatie van het plangebied kan de aanwezigheid van mogelijk beschermde soorten, en daarmee mogelijke negatieve effecten van het bouwen, redelijkerwijs worden uitgesloten. 

Het vorige gebouw is al gesloopt (ergens tussen februari 2021 en augustus 2021). Het is niet beschreven of dit is uitgevoerd door de aanvrager of door een andere partij; noch of er een Quickscan Fauna & Flora is uitgevoerd om te zoeken naar mogelijke nest- of schuilplaatsen van beschermde stedelijke soorten (vleermuizen en huismussen in dit geval). We willen de gemeente oproepen om te controleren of de Quickscan inderdaad vóór de sloop is uitgevoerd (wat wettelijk verplicht is). 

 

Conclusie 

TGE heeft geen bezwaar tegen het wijzigen van dit bestemmingsplan.  

We willen graag de aandacht vestigen op de aanbevelingen in de BEA over maatregelen ter bescherming van de aanwezige bomen.