Tramstraat 37 Augustijnen

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Tramstraat 37 Augustijnen 1 mei 2017 Het betreft de kap van 6 bomen en het verplanten van 5 bomen om de herbestemming (fase 1) van Mariënhage, De Paterskerk, het voormalig Augustinianum en de Studentenkapel mogelijk te maken (project DELAmondo).

Aanleiding

Project DELAmondo wordt ontwikkeld door de coöperatie DELA en omvat een herbestemming van Mariënhage, De Paterskerk, het voormalig Augustinianum en de Studentenkapel, inclusief de omgeving. Om deze herbestemming mogelijk te maken zullen in totaal 12 bomen worden gekapt en 8 bomen worden verplant. De herbestemming, en zo ook de kap, het verplaatsen en de compensatie, zal echter in twee fasen plaatsvinden. Deze kapaanvraag heeft betrekking op fase 1 van het project DELAmondo. Voor fase 2 zal te zijner tijd apart een kapvergunning worden aangevraagd. De volgende zes bomen zullen in fase 1 worden gekapt en zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies. De waarde van deze bomen is door  FJ Boomadvies bepaald volgens de NVTB methode. De waardebepaling ziet er als volgt uit:

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de zes te kappen bomen (het compensatieplan). Geconcludeerd mag worden dat zorgvuldig is omgegaan met het bestaande groen. De meest waardevolle bomen zijn ingepast en waar mogelijk worden behoudenswaardige bomen die niet zijn in te passen verplant. In fase 1 zullen vijf paardenkastanjes worden verplant. Deze staan ten noorden van de Paterskerk. Samen met drie andere paardenkastanjes die wegens schade gekapt zullen worden zouden deze vijf bomen hier destijds tijdelijk geplant zijn om later een definitieve plek binnen het project Mariënhage te krijgen. Het is waardevol dat deze kastanjebomen met de herontwikkeling van het complex alsnog een definitieve plaats krijgen binnen het geheel. De waarde van de te rooien bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er moet voor fase 1 een totaalwaarde van € 8.200,15 worden gecompenseerd. Deze wordt binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant met een compensatiewaarde van € 16.850,35. De compensatie voldoet dus ruim. De volgende aantallen en soorten komen terug in het gebied: Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de ruime compensatie binnen de grenzen van het plangebied. De waarde van de bomen voor de ecologie, de luchtkwaliteit, het thermisch comfort, de beeldkwaliteit en het bergen/verdampen van water wordt op deze manier voor de lange termijn binnen het plangebied bewaard. In de toekomst zal Mariënhage met deze ruime compensatie immer meer als een groene plek in het centrum op de kaart staan.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie. Het aantal te kappen bomen wordt door het verplaatsen van vijf bomen geminimaliseerd. Er wordt ruim gecompenseerd binnen het plangebied en het compensatieplan steekt goed in elkaar. De initiatiefnemer van deze herbestemming kan rekenen op steun vanuit Trefpunt Groen Eindhoven.