Vaalserbergweg

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2017
Vaalserbergweg 21 juni 2017 Het betreft de kap van 14 bomen om de herinrichting van bedrijventerrein Vaalserbergweg (Woenselse Heide) mogelijk te maken. Naar aanleiding van het aanleggen van een regenwaterriool wordt bedrijventerrein Vaalserbergweg, ook wel de Autowijk genoemd, heringericht. Het volledige wegprofiel wordt aangepast en vernieuwd, waardoor er meer ruimte is voor groen en bomen.

Aanleiding

De Autowijk wordt heringericht. Er komt minder verharding en veel meer groen en bomen. Om deze herinrichting mogelijk te maken zullen in totaal 23 bomen gekapt worden, waarvan 14 kapvergunningsplichtig. De toekomstverwachting van deze bomen is beperkt, waarvan 6 bomen zeer beperkt (minder dan 10 jaar). De vitaliteit van de meeste bomen is laag. Voor de te kappen bomen komen in totaal 45 bomen terug binnen het plangebied. De esdoorns accentueren de hoeken, daartussen komen zuilvormige ginkgo's in ruime groenbermen. Het 'eiland' wordt omgevormd naar een groene laagte met daarin gleditsia's. Twee extra platanen vullen de boomstructuur aan ter hoogte van Vaalserbergweg 1 tot en met 107. De volgende 14 bomen zullen worden gekapt en zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies. De waarde van deze bomen is door Cobra boomadviseurs bv bepaald volgens de NVTB methode. De waardebepaling ziet er als volgt uit:

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan). Geconcludeerd mag worden dat zorgvuldig is omgegaan met het bestaande groen. Alle gezonde bomen met een redelijke levensverwachting zijn waar mogelijk ingepast. De groeiplaats van deze te handhaven bomen, 22 stuks, zal worden verbeterd middels ploffen. De waarde van de bomen voor de ecologie, de luchtkwaliteit, het thermisch comfort, de beeldkwaliteit en het bergen/verdampen van water wordt op deze manier voor de lange termijn binnen het plangebied bewaard. Herplant vindt plaats in de vorm van 7 stuks Acer x freemanii Elegant (A. saccharinum Elegant), 29 stuks Ginkgo biloba Tremonia, 7 stuks Gleditsia triacanthos Skyline en 2 stuks Platanus x acerifolia, allen voorzien van ruime groeiplaatsverbetering. De aanplantmaat van deze bomen is 20-25 cm. Uitgaande van €1.500,- per nieuw aan te planten boom kan de herplantwaarde geschat worden op €67.500,-. Naast deze herplant zal het bedrijventerrein verrijkt worden met groenwaarden in de vorm van (middel)hoge struiken, een strook van schraal gras en wilde bloemen en stroken gazon. Trefpunt Groen Eindhoven is blij met dit compensatieplan op bedrijventerrein Vaalserbergweg. Het vergroenen van de veelal zeer stenige bedrijventerreinen is volgens TGE voorwaardelijk voor de toekomstbestendigheid van onze stad. Met meer groen en minder stenen zijn we immers beter voorbereid op de extreme hoosbuien en op de langere periodes van hitte en droogte die ons te wachten staan. Daarnaast is het kwalitatief vergroenen van ‘grijze’ onderdelen in de maatschappij, zoals bedrijventerrein Vaalserbergweg, belangrijk voor het versterken van de biodiversiteit en het waarborgen van een gezonde werk- en leefomgeving. Het moge duidelijk zijn dat de voorgenomen herontwikkeling een maatregel is die ten gunste komt van natuur, klimaat en ecologie. Het draagt hiermee bij aan het programma Groen en recreatie waardoor zonder meer gesteld kan worden dat er hier gekapt wordt om een ‘Groene reden’. De hierboven geschetste herplant hoeft hiervoor niet getoetst te worden aan de berekende waarde van de te kappen bomen. Een geluk voor de initiatiefnemer aangezien zelfs deze groeninvestering van €67.500,- volgens de berekeningen van Cobra niet voldoende zou zijn om de 14 kapvergunningsplichtige bomen te compenseren. TGE zal zich dan ook niet laten leiden door deze cijfers maar door hetgeen de herinrichting fysiek zal betekenen voor bedrijventerrein Vaalserbergweg en omgeving. De waarde van de 14 te kappen bomen, welke vrijwel alle verkeren in een slechte staat, wordt ruimschoots gecompenseerd met de aanplant van 45 nieuwe bomen, het verbeteren van de groeiplaatsen en het toevoegen van onderbeplanting.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen herinrichting waarbij meer plaats gemaakt zal worden voor groen en bomen. TGE hoopt dat bedrijventerrein Vaalserbergweg een voorbeeld mag zijn voor het vergroenen van andere ‘grijze’ gebieden in de stad, zoals het centrum en bedrijventerrein De Hurk. De initiatiefnemer van deze herinrichting kan rekenen op steun vanuit Trefpunt Groen Eindhoven.